РЕШЕНИЕ

№  213                                                07.07.2015 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  07-и юли                                                      Година 2015од.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА  

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА  

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. търговско    дело № 391 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

  Производството е образувано по жалба на П.А.Г., чрез адв. И. ***, срещу Решение 335/2015 год. по т.д. № 538/2015 год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20150316162854-2 /20.03.2015год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20150316162854 на жалбоподателя.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено и исканите промени-вписани в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на П.А.Г., чрез адв. И. ***, срещу отказ на АВ, ТР под № 20150316162854-2 /20.03.2015год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на Н Я Ш ООД на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20150316162854/16.03.3015год., а именно:

Заличаване на П.А.Г. като управител на дружеството: Заличаване на П.А.Г. като съдружник:

С обжалваното решение съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:

Обжалваният отказ на АВп е постановен по  заявление вх.№ 20150316162854/16.03.2015год.

За да остави без уважение жалбата срещу отказ на АВ, ТР под № 20150316162854-2/20.03.2015год. на длъжностно лице при АВ, ВОС в обжалваното решение е изложил съображения, според които от приложените към заявлението документи, не се установява изпълнение на изискванията на чл.125 и чл.141 ТЗ. Това е така, защото поради очевидния  конфликт на интереси, е необходимо предизвестието да бъде отправено до другия управител и до останалите съдружници, а данни за узнаване на това волеизявление няма.

Обжалваното решение законосъобразно.

Видно е от материалите по делото, към заявление вх.№ 20150316162854/16.03.2015год. са представени: Предизвестие/Уведомление до Н Я Ш ООД, представлявано от П.А.Г. и Б И П  с което П.Г.  на основание чл.141 ал.5 ТЗ депозира искането си за освобождаването му като управител на дружеството: Предизвестие/Уведомление до Н Я Ш ООД, представлявано от П.А.Г. и Б И П  с което П.Г.  на основание чл.125 ал.2 ТЗ депозира искането си за прекратяване на членството си като съдружник в дружеството. Предизвестията са с дата 20.11.2014год., входирани са на посочената дата, като за получател на уведомленията на 20.11.2014год. се е подписал управителя П.Г..

Следователно, предизвестията са отправени от П.Г. като управител и съдружник, от имета на адресата Н Я Ш ООД предизвестията са получени от управителя П.Г.. Или, като заявител и като получател на предизвестието се явява лицето П.А.Г., като не е представено доказателство, за предизвестията да са уведомени другият управител, или останалите съдружници.

Следва да се отбележи, че за да произведат целения ефект, предизвестията следва да са получени от адресата- Н Я Ш ООД. Действително, като управител, П.Г. може да представлява дружеството,  респективно и да получава от името на дружеството  предизвестия от вида на отправените.

Но понеже е в качеството си на заявител, безспорно се намира в конфликт на интереси с адресата, поради което и не може да го представлява в случая по подадените предизвестия, респективно да го представлява валидно в това правоотношение. Предвид изложеното, не може да се направи извод, че срокът на предизвестието е започнал да тече за дружеството на 20.11.2014год., когато предизвестието е получено от П.Г. като управител на дружеството. За да започне да тече валидно срокът по чл.125 ал.2 ТЗ, както и по чл.141 ал.5 ТЗ, от името но дружеството предизвестията следва да бъдат получени от другия управител Бончо Панчев, или от  ОСС на дружеството. Този извод е съобразен и с разпоредбата на чл.46 ал.2 ГПК изр.последно:- Съобщението  не може да се връчва на лица, които участват по делото като насрещна страна на адресата: И с Чл.46 ал.3 ГПК:-Съдът изключва от кръга на  другите лица /на които да се връчи съобщението/, тези които са заинтересовани от изхода на делото. А както се посочи, не са представени доказателства, предизвестията да са получени от другия управител, или от съдружниците в дружеството.

Предвид изложеното, към момента на заявлението не са налице предпоставките за вписване на заявените промени, поради което решението следва да бъде потвърдено.

С оглед на изложеното, правилно първостепенният съд с обжалваното решение е потвърдил обжалваните откази.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, които споделя.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение  № 335/29.04.2015год. постановено по т.д. № 538/2015 год. на Варненски окръжен съд, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията в АВ, ТР под № 20150316162854-2 /20.03.2015год., за обявяване в търговския регистър по пардидата на Н Я Ш ООД, ЕИК 103200021 на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20150316162854 на П.А.Г. а именно:

Заличаване на П.А.Г. като съдружник и управител на дружеството.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.