РЕШЕНИЕ

   № 208

               гр.Варна, 30.10.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 04.10.2017 г. в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

при секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 392 по описа за  2017  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

          Постъпила е въззивна жалба от „Лида“ АД - гр.Шумен срещу решение № 43/02.06.2017 г. по т.д.№ 33/2017 г. на Окръжен съд-Шумен, с което съдът е прекратил търговеца – „Лида” АД - гр. Шумен, ЕИК-127043564, на основание чл.262, ал.1, т.6, във вр. с т.4 от ТЗ, поради обстоятелството, че съставът на съвета на директорите на дружеството е останал под минималния изискуем по устав такъв и в шестмесечен срок не са запълнени местата на напусналите членове на съвета и е назначил за ликвидатор на „Лида” АД гр. Шумен единственият останал член на СД – З.П.Й.. Моли за отмяна на решението като  несъответно на фактическата обстановка и в този смисъл порочно и за постановяване на друго решение, с което съдът отхвърли предявения иск по чл.262, ал.1, т.6 във вр. с т.4 от ТЗ за прекратяване на търговеца „Лида“ АД – гр.Шумен. Въззивникът моли в с.з. чрез процесуалния си представител за отмяна на обжалваното решение и за отхвърляне на иска.

          Въззиваемата страна – ОП Шумен не е депозирала писмен отговор по жалбата. В с.з. представителят на Апелативна прокуратура Варна предоставя решението на съда.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

          В с.з. въззивният съд е уважил искането в жалбата за допускане на следните писмени доказателства: протокол № 22 от 08.01.2016 г. на Общото събрание на акционерите на „Лида“ АД - гр.Шумен; решение № 26 от 23.03.2017 г. по търг.дело № 30/2016 г. на ШОС и определение № 165/ 15.06.2017 г. по т.д.№ 30/2016 г. на ШОС, тъй като са от значение за делото, не са били известни на прокуратурата и съда и се отнасят за междувременно настъпили нови обстоятелства. От тях се установява, че търговецът е имал избран с решение на ОСА нов състав на директорите, чието вписване обаче е било спряно до приключване на спора по чл.74 - ТЗ относно освобождаването на стария състав и избора на новия състав, както и относно освобождаването от отговорност на бившите членове на съвета на директорите. След постановяване на първоинстанционното решение спирането на регистърното производство в частта му относно вписване на промени в състава на съвета на директорите на „Лида“ АД е отменено, така че причината, поради която е поискано с иска на прокурора, съответно е постановено с решение на съда, прекратяването на „Лида“ АД - гр.Шумен, междувременно е отпаднала.

          Основанието за прекратяване на акционерното дружество по чл.252, ал.1, т.6 – ТЗ е поначало факултативно, а не задължително, предвид ползвания в текста глагол „може да бъде“, предвиждащ възможност за прекратяване на АД, а не задължение. От друга страна, лицето, сезирало прокуратурата – Й И Йне е бил настоящ, а бивш и вече заличен член на съвета на директорите, и не е бил легитимиран да отправя искане до нея за предприемане на действия по завеждане на иск по чл.252, ал.1, т.6 – ТЗ. Това лице е премълчало в молбата си до ОП Шумен на л.8 известните му обстоятелства за състоял се нов избор на СД, който обаче по обективни причини – водения съдебен спор относно законността на решението на ОСА за това, не е бил още вписан в търговския регистър и встъпил в правомощията си. Същото е сторила и изпълнителният член на СД З.П.Й. с отговора на исковата молба, с който е признала иска пред първата инстанция, като по този начин е мотивирала съда да уважи иск, основанието за който реално е отсъствало. Макар и невписан, нов състав на СД е бил избран много по-рано – на 08.01.2016 г. преди вписване заличаването на двама от тримата членове на стария СД, съответно – С Д Д– на 26.07.2016 г. и Й И Й– на 23.11.2016 г.  Разпоредбата на чл.252, ал.1, т.6 – ТЗ предвижда попълване състава на съвета на директорите в 6-месечен срок от спадането му под предвидения в закона минимум /от трима души съгласно чл.244, ал.1 – ТЗ/.  Очевидно тази хипотеза не е налице, предвид което искът на ОП Шумен се явява неоснователен, а решението на ОС Шумен, с което същият е уважен, е неправилно, затова следва да се отмени, като искът се отхвърли.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 43/02.06.2017 г. на Окръжен съд-Шумен по т.д.№ 33/2017 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска на Окръжна прокуратура Шумен за прекратяване на „Лида” АД - гр. Шумен, ЕИК-127043564, на основание чл.262, ал.1, т.6, във вр. с т.4 от ТЗ, като неоснователен.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.