О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

457

 

гр.Варна, 08.07. 2015 год.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на шестнадесети юни, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

При участието на секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдия Ж.Д. в.т.д. № 393 по описа за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.64 ГПК, образувано по молба от „ВАЛДЕС 70” ЕООД, чрез процесуалния представител за възстановяване на срок за подаване на касационна жалба срещу решение No-262/16.10.2014 година, постановено по в.т.д.393  по описа за 2014 година на Варненски апелативен съд.

Молбата е депозирана от легитимна страна, в законоустановения срок, поради което се явява процесуално допустима.

Твърди се в молбата, че са налице препятствия и непреодолими пречки, които са възпрепятствували страната да подаде касационната жалба. През месец ноември се явявал на конкурси за първоначално назначаване. Няма връзка с представителя на дружеството, а и се е заблудил относно датата, на която е получил съобщението.Полагал грижи за детето си през събота и неделя, когато му е определен режим на лични отношения и нямал възможност да изготви касационната жалба. На 24.11.2014 година празнувал рожден ден на детето, а на 23.11.2014 година имал пътен инцидент. Моли съда да уважи молбата и възстанови срока за обжалване.

Ответникът по молбата И.С.Х. не е представил писмен отговор в срок.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Производството по в.т.д.393 по описа за 2014 година на Варненски апелативен съд е образувано по въззивна жалба на „В.-ХХ” ЕООД срещу решение 75/23.04.2014 година по т.д.158 по описа за 2013 година на Добрички окръжен съд, като с решение No-262/16.10.2014 година въззивният апелативен съд е потвърдил обжалваното решение и е осъдил „ВАЛДЕС -70” ЕООД, гр.Добрич да заплати на И.С.х. сумата 1400 лева, направени по делото разноски за въззивната инстанция, на осн. чл.78 ГПК.

Съобщение за постановеното решение е връчено на въззивника, чрез процесуалния му представител адв.А.А. на 24.10.2014 година, като касационна жалба срещу решението е депозирана на 28.11.2014 година, като видно от пощенското клеймо на приложения плик жалбата е изпратена по пощата на 26.11.2014 година.

С разпореждане от 04.12.2014 година жалбата е върната по съображения, че е депозирана след предвидения в закона едномесечен срок, който съобразно правилата за броене на срокове изтича на 24.11.2014 година – работен ден, поради което депозираната на 26.11.2014 година жалба – два дни след изтичането на срока се явява просрочена. Съобщението за връщане е връчено на адвокат А. на 12.12.2015 година, който в законоустановения срок е депозирал молба за възстановяване на срока.

В молбата за възстановяване на срока са изложени съображения, че са налице особени непредвидими обстоятелства по смисъла на чл.63 ГПК, обуславящи нуждата от възстановяване на срока.

Най-общо изложените съображения могат да се групират в няколко групи обстоятелства. Първата група касаят объркване на адвоката за датата, на която е получил съобщението. Втората група обстоятелства са явяването му на конкурс за назначаване на съдия и прокурор. Третата група обстоятелства са от личен характер и касаят подготовката му за рожден ден на детето, родено на *** година и пътен инцидент на 23.11.2014 година и наложилото се съставяне на жалба до Районна прокуратура.

В тежест на страната, която иска възстановяване на срока е да установи по категоричен и несъмнен начин наличието на такива пречки за изпълнение на разпореждането на съда, които са възникнали внезапно, изненадващо и са непреодолими при полагане на обичайната от страната грижа.

Липсва легална дефиниция на понятието „особени непредвидени обстоятелства” , но е създадена съдебна практика, включително и задължителна /определение по чл.274, ал.3, т.2 ГПК по ч.т.д.501/2012 година на ВКС, II т.о./ приема се, че особени и непредвидени обстоятелства са тези обстятелства, които са възникнали внезапно и неочаквано и обективно са препятствували страната или процесуалния и представител да извършат определени действия, но при проявена добросъвестност и положена грижа за добро водене на процеса. В случая представените в молбата твърдения не сочат на проявена от процесуалния представител грива и добросъвестност при водене на процеса. Субективните възприятия на страната за датата, на която е получил съобщението не са обективни пречки. Не са обективни пречки и явяването му на конкурс и организирането на рожден ден на детето, тъй като това са обстоятелства, които са предвидими и не са възникнали внезапно.

Пътния инцидент на 23.11.2014 година има качеството внезапност и непредвидимост, но не е довело до непреодолимост на срока, тъй като самия молител излага, че на 24.11.2014 година е депозирал жалба в Районната прокуратура, което означава, че при добросъвестно водене на процеса процесуалният представител е можел да депозира и касационната жалба, включително и чрез депозирането и по пощата. 

С оглед гореизложеното не са налице предпоставките на чл.65, ал.2 ГПК, поради което молбата следва да бъде оставена без уважение.    

Водим от изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба от „ВАЛДЕС 70” ЕООД, чрез процесуалния представител за възстановяване на срок за подаване на касационна жалба срещу решение No-262/16.10.2014 година, постановено по в.т.д.393  по описа за 2014 година на Варненски апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: