ОПРЕДЕЛЕНИЕ

418 / 18.06.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 18.06.2015 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 393 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от длъжника „Нивара - транс” ЕООД – с.Дянково, общ.Разград, обл.Разград срещу определението от 11.05.2015 г. на Окръжен съд – Разград по т.д.№2/2015 г., с което по молба на ипотекарния кредитор „Булмаркет ДМ” ООД – гр.Русе е разрешено продължаване на спряното производство по изпълнително дело № 460/2014 г. по описа на ЧСИ Г.Солаков, с район на действие ОС Разград.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Изпълнителното дело №460/2014 г. по описа на ЧСИ Г.Солаков с взискател – молителя е образувано въз основа на издадени заповед за изпълнение и изпълнителен лист за задължения към него на трето лице – „Петрол Комерс БГ” ЕООД – гр.София, обезпечени с учредена договорна ипотека от несъстоятелния длъжник за този чужд дълг. Изпълнението е насочено срещу ипотекираните за същия дълг недвижими имоти - собственост на длъжника. Съгласно чл.638, ал.3 – ТЗ  съдът по несъстоятелността може да  разреши предприетите действия в полза на обезпечен кредитор по реализация на обезпечението да продължат при съществуваща опасност от увреждане на интересите му съгласно чл.638, ал.3 – ТЗ. Разпоредбата на закона има предвид обезпечен кредитор на длъжника в производството по несъстоятелност, докато в случая взискателят в изпълнителното производство има качеството на обезпечен кредитор на друг длъжник. Ипотекарният кредитор на несъстоятелния длъжник, който е ипотекирал в негова полза свой имот за обезпечение на чужд дълг, е кредитор по чл.717 н – ТЗ. Той няма качеството на кредитор на несъстоятелността и на обезпечен кредитор по смисъла на чл.722, ал.1, т.1 – ГПК за обезпечен с ипотека собствен дълг на несъстоятелния към него. Такъв кредитор няма право да иска от съда по несъстоятелност да разреши продължаване на спряното производство по изпълнително дело по реда на чл.638, ал.3 – ТЗ, предвид което искането в молбата е неоснователно.

ОС Разград е достигнал до обратен краен резултат, предвид което обжалваното определение следва да се отмени и молбата на кредитора бъде оставена без уважение.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №101/11.05.2015 г. на Окръжен съд Разград по т.д. №2/2015 г. и ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Булмаркет ДМ” ООД – гр.Русе да бъде разрешено продължаване на спряното производство по изпълнително дело № 460/2014 г. по описа на ЧСИ Г.Солаков, с район на действие ОС Разград.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.