О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 436

 

гр.Варна,   19.07.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА 

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ДАРИНА МАРКОВА

като разгледа  докладваното от съдия М. НЕДЕВА ч.в.т.д. № 381 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна  жалба с вх. 4377/18.07.2017г. по вх.рег. на ВапС, подадена от СТАН-1 ЕООД – с. Василево, чрез адв. В., срещу определение № 272/01.06.2017г., постановено по т.д. № 113/2017 год. по описа на ОС – Добрич.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 278, ал. 4, вр. чл. 267, ал. 1 ГПК на частната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения срок, от надлежната страна, чрез надлежно упълномощен процесуален-представител и отговаря на законовите изисквания.

След размяна на книжата по въззивната жалба, в законоустановения срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК е депозиран писмен отговор от И.Г., чрез адв. Маринов. Същият отговаря на законовите изисквания.

След като се запозна с частната жалба съдът констатира, че същата е насочена срещу акт на съда , с който съдът се е произнесъл на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК досежно разноските в рпоизводството. Вземането за разноски има самостоятелен характер и законодателят е уредил специален процесуален ред за защита срещу решението в частта за разноските – чл. 248 ГПК, който не се припокрива с реда за защита срещу решението по съществото на спора. По този процесуален ред следва да бъдат разгледани и възраженията на страната за неправилност на съдебния акт. Компетентен да разгледа допустимостта и основателността на оплакванията е съдът, постановил процесното определение, а определението му по чл. 248 ГПК подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението (в случая определение) на осн. чл.248, ал.3 ГПК. Ето защо, настоящият състав на съда намира, че ВАпС не е компетентен да се произнесе по „частната жалба“ на СТАН-1 ЕООД – с. Василево срещу определение № 272/01.06.2017г., постановено по т.д. № 113/2017 год. по описа на ОС – Добрич, тъй като същата е с характер на молба по чл. 248 ГПК и следва да се разгледа от е Окръжен съд – гр. Добрич.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 393/2017г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, като евентуално след постъпване на жалба срещу определението по чл. 248 ГПК, делото да се изпрати на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на частната жалба по реда на чл. 248, ал. 3 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: