Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №187

 

Гр.Варна, 20.07.2018г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на деветнадесети юли през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА     

                                                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

          

         Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 393 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.717з ал.3 от ТЗ, образувано по жалба на „Топлофикация – Шумен“ ЕАД в несъстоятелност срещу Постановление № 7 от 10.04.2018г., постановено по т.д.№ 586/11г. по описа на ОС – Шумен, с което са възложени на Р.Я.Т. *** движими вещи от масата на несъстоятелността на „Топлофикация – Шумен“ ЕАД в несъстоятелност по позиции № 48 -40118 – електрожен У-тих № 88 – 40225 – заваровъчен апарат Р-4А 600 ват.

В частната жалба се твърди че обжалваното постановление е неправилно, незаконосъобразно и нищожно. Твърди че „Топлофикация – Шумен“ ЕАД в несъстоятелност притежава лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия и лиценз за пренос на топлинна енергия, издадени от ДКЕВР, поради което и разпореждане с имущество, с което се осъществява дейността по лицензията, може да бъде извършвано само в цялост и след разрешение на КЕВР. Твърди че решението на КЕВР е абсолютна процесуална предпоставка за извършване на продажбите и липсата му обосновава недействителност на последващите актове на синдика и на съда. Твърди че продажбата на движими вещи „на парче“ противоречи на сочената забранителна разпоредба. Моли съда да отмени обжалваното постановление.

По делото е постъпил отговор от синдика на дружеството, в който изразява становище за неоснователност на подадената жалба.

Частната жалба е подадена от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт в срока по чл.613а ал.3 от ТЗ вр. чл.436 ал.1 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл.717з ал.1 от ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717а и сл. от ТЗ. Обжалваното разпоредително действие е част от същинското осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника – „Топлофикация – Шумен“ ЕАД в несъстоятелност.

По принцип длъжникът може да обжалва издаденото постановление за възлагане само на две основания – ако наддаването при публичната продан не е било извършено надлежно – чл.717г. от ТЗ и ако имуществото не е било възложено по най-високата предложена цена – чл.717в. от ТЗ, като в жалбата не е релевирано нито едно от тях.

Жалбоподателят навежда друго оплакване свързано с нормата на чл.53 ал.1 от ЗЕ. Нормата на чл.53 ал.1 от ЗЕ намира приложение единствено в случаите, когато имуществото – предмет на разпореждане служи за „осъществяване на дейността по лицензията“. В обхвата на нормата не се включва имущество, което няма специализиран характер и не е създадено или придобито с единствената цел да обслужва производството на енергия. Разпоредбата на чл.53 ал.1 от ЗЕ подлежи на стриктно, а не на разширително тълкуване. Законодателят е създал специален режим за разпоредителни сделки само по отношение на имуществото със специално предназначение, а не за целия петримониум на производителя.

Процесните движими вещи нямат специализирано, а универсално предназначение. Същите могат да се използват, независимо от предмета на дейност на търговеца. Производственият процес по създаване на топлинна енегрия би могъл да се осъществи и без посочените движими вещи. Следователно – същите са предмет на свободна разпоредителна сделка, тъй като не попадат в обхвата на чл 53 ал.1 от ЗЕ.

С оглед на така изложеното, съдът намира жалбата за неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Топлофикация – Шумен“ ЕАД в несъстоятелност срещу Постановление № 7 от 10.04.2018г., постановено по т.д.№ 586/11г. по описа на ОС – Шумен.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: