О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

          Номер 742/06.11.2015 година,  град Варна

          Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение, в открито съдебно заседание на 28.10.2015 год.  в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛВАНУХИ АРАКЕЛЯН                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                                              ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

При секретаря Е. Т. като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.дело номер  394/2015 год., за да се произнесе взе предвид   следното:

 

Производството е с правно основание чл. 64 и следв. ГПК.

Образувано е по постъпила на 03.08.2015 год. молба от синдика на „ВАРНА ТАУЪРС” ООД, обективираща искане за възстановяване на срок за отстраняване нередовностите по исковата молба по разпореждане на АС – Варна от 15.06.2015 год. както следва: представяне на данъчна оценка на имота – предмет на ипотечно право с оглед определяне цената на предявените претенции и последващо приложение на чл. 649, ал.6 ГПК, ведно с вписване на исковата молба и представяне на доказателства за осъществено вписване.

По делото е постъпила молба от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с вх.№ 583/15.09.2015 год., обективираща искане за отмяна на разпореждане от 02.09.2015 год. за насрочване на делото в о.с.з. по депозираната от синдика на „ВАРНА ТАУЪРС” ООД /в несъстоятелност/ молба с правно основание чл. 64, ал.2 ГПК. Коментираната молба е с правно основание чл. 253 ГПК и е обоснована с недопустимост на производството, поради нарушение на чл. 65 ал.2 ГПК. По допустимостта на производството съдът се е произнесъл с нарочен акт – определение № 657/08.10.2015 год.

По основателността на депозираната молба:

По делото не се спори, че разпореждане от 15.06.2015 год. е надлежно връчено, лично на синдика на 20.07.2015 год.  като срокът по чл. 129, ал.2 ГПК е изтекъл на 27.07.2015 год.  Страната поддържа наличието на възникнали особени непредвидени обстоятелства, изразяващи се в осъществена на 16.07.2015 год. операция на съпруга на синдика, ведно с настъпили последващи усложнения от 21.07.2015 год.  Последните наложили болничен отпуск на съпруга до 04.08.2015 год., както и ежедневно осъществяване на функциите придружител и шофьор. Поддържа се, че възникналите сериозни семейни проблеми съставляват особено непредвидено обстоятелство по смисъла на чл. 64, ал.2 ГПК, които страната не е могла да преодолее.

Молбата е придружена единствено с болничен лист, обективиращ временна нетрудоспособност на лицето Любомир Хенрих Кольовски за периода от 22.07.2015 год. до 04.08.2015 год.  с предписан домашно – амбулаторен режим на лечение вследствие на диагноза – наличие на „..” /диагнозата не се чете/.  По делото липсват доказателства за състояние, изискващо непрекъснати грижи на болното лице и придружаването му за неотложни медицински процедури.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Под особени непредвидени обстоятелства се разбират такива факти от обективната действителност, които са възникнали внезапно и неочаквано, стоят извън волята на страната и обичайно не могат да бъдат предвидени и преодоляни въпреки проявената добросъвестност и положената грижа за добро водене на процеса. Особените непредвидени обстоятелства не са абсолютни, а се преценяват за всеки конкретен случай  според фактическата установеност по делото. Пропускането на срока е свързано с неблагоприятни правни последици, поради което доказването на конкретните обстоятелства и на техния непредвидим и непреодолим характер е в тежест на страната, която се позовава на предпоставките на чл.64, ал.2 ГПК.

По делото липсват доказателства, че в периода 20.07-27.07. 2015 год. синдикът на дружеството е бил възпрепятстван да изпълни указанията на съда по обективни, неочаквани и независещи от него причини.  Страната сама признава, че третото лице – съпруг е претърпяло операция на 16.07.2015 год. – обстоятелство, което прави предвидимо последващо предписаното домашно лечение. По делото не са представени доказателства за непредвидими усложнения, обуславящи необходимостта от целодневно придружаване и  грижа за болното лице.

На посоченото основание, молбата за възстановяване на срока следва да бъде оставена без уважение.

Сторените в производството разноски следва да бъдат  съобразени при постановяване на крайния акт по въззивния спор.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за възстановяване на срок за изпълнение на разпореждане от 15.06.2015 год. на АС – Варна чрез представяне на данъчни оценки и вписване на исковата молба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от  връчването му на страните  пред ВКС на РБългария.

СЛЕД влизане в сила на определението, делото – незабавно на доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: