О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

  450

 

                 гр.Варна, 03.07.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на трети юли  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 395 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   

    Производството е по повод на частна жалба от „В* П*” ООД , чрез управителя Т* Д* К*, против определение № 1789/09.05.2014г. на ВОС, с което е спряно производството по заявление рег. № 20140430170328 пред ТР, воден от АВ за вписване на промени по партидата на „В* П*” ООД, в резултат на решения на ОСС взети на 28.04.2014г., до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 828/14г. на ВОС.

    В частната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение. Счита, че само формално са налице предпоставките на чл.19 , ал.5 ЗТР. Твърди , че искът по чл.74 ТЗ по т.д. № 828/14г. на ВОС е недопустим. Моли за отмяна на атакуваното определение.

    В писмения си отговор К.К. оспорва основателността на частната жалба.

    ВнАС прецени следното:

     Обжалваното определение на ВОС е постановено по повод на молба от К.Ж.К. с правно осн.чл.19, ал.5 ЗТР вр. чл.536, ал.1 ГПК. В молбата се излага, че със заявление с вх. 20140430170328 е поискано съответно вписване на промени в подлежащи на регистрация обстоятелства по отношение на „В* П*”ООД. Същите промени са въз основа на решения на ОСС в дружеството от 28.04.2014г. за прекратяване участието на съдружника К.К. по чл.517,ал.3 ГПК; приемане на нов съдружник – Д*Д*; промяна в представителството като се заличава К.К. като управител и представляващ и приемане на нов управител – Д* Д* , действащ заедно и поотделно с Т* К*; промени в адреса на управление на дружеството и подписване на актуален дружествен договор. Тези решения са атакувани от К.К. с искова молба по чл.74 ТЗ, по която е образувано висящо производство пред ВОС.

    Страните не спорят относно факта на вземане на решения на ОСС от 28.04.2014г. и предявяването на иск от К.К. по чл.74 ТЗ за отмяна на същите решения. След служебна справка се установява, че производството по искова молба е под № 828/14г. на ВОС и е висящо.

ВнАС прави следните правни изводи:

 Съгласно  чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК, охранителното производство се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт. Предявеният иск за отмяна на решенията на ОСС на дружеството, взети на общо събрание на 28.04.2014г. предмет на т. д. № 828/2014г. по описа на ВОС, попада в хипотезата на  чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК. Това е така, т. к.  законосъобразността на решенията на ОСС подлежи на проверка от длъжностното лице по регистрацията, съгласно чл. 21, т. 5 ЗТР. Според нормата на  чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК, самото завеждане на делото е достатъчно основание за спиране на охранителното, респ. регистърното производство от съда, с оглед последиците, визирани в чл. 536, ал. 2 ГПК.

След като не се касае до обезпечителна мярка по см. на чл.397, ал.1 , т.3 ГПК , то сезираният с молбата по чл.536, ал.1 ГПК съд не преценява допустимостта и вероятна основателност на иска, нито наличие на обезпечителна нужда и адекватност на поисканата мярка.

Обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от което , съдът

 

          О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1789/09.05.2014г. на ВОС.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: