О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 90

 

                                              гр. Варна,  03 .02.2016 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

        ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Петров  в.т.д. № 395/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба подадена общо от Б.Н.С. *** и „Лудогорие” ООД – гр.Разград срещу постановеното по т.д. №42/2014 г. на Окръжен съд Разград решение № 3/26.02.2015г..

С разпореждане № 1854/24.07.2015г. съдът е оставил производството по делото без движение поради констатирани нередовности  на въззивната жалба и в частност досежно дължимата държавна такса за въззивно обжалване и невнасянето ѝ в пълен размер. С допълнителна молба № 5508/28.08.2015г. въззивниците са изказали становище, че следва да се дължи една държавна такса, респ. че не са налице основания за събиране на втора такава, тъй като е налице една въззивна жалба. С разпореждане № 2324/25.09.2015г. съдът е дал последна възможност за привеждане на въззивната жалба в съответствие с дадените указания за внасяне на определената държавна такса или да посочат по жалбата на кой от въззивниците да се счита вече внесената такава с платежно нареждане от 05.05.2015г. в размер на 2 672,81 лв. В изпълнение указанията на съда въззивниците (с молба вх. № 6561/20/10/2015г.) са направили изричното уточнение, че внесената държавната такса за въззивно обжалване следва да се счита за внесена от Б.Н.С.. Това е взето предвид от съда своевременно, видно от резолюцията на съда от 20.10.2015г. върху молбата.

Междувременно по делото е постъпила частна жалба от „Лудогорие” ООД – гр.Разград срещу постановеното разпореждане № 1854/24.07.2015г., в частта с което въззивната жалба е била оставена без движение за довнасяне на държавна такса за въззивно обжалване. Към настоящия момент производството пред ВКС е приключило, като с определение № 721/14.12.2015г. постановено по т.д. № 3429/2015г. на 2-ро т.о. на ВКС частната жалба е оставена без разглеждане. Жалбоподателят е уведомен за изхода на делото на 12.01.2016г., като липсват данни да е постъпвала частна касационна жалба срещу определението на ВКС. Респ. последното като необжалвано е влязло в законна сила. Делото е изпратено обратно на ВАпС 27.01.2016г.

За прецизност и в допълнение на изложеното по-горе, с оглед съдържащото се в цитираната по-горе молба № 5508/28.08.2015г. становище за липсата на основания за събиране на втора държавна такса за въззивно обжалване, съдът отново ще изложи съображенията си за неправилност на възприетото от страната становище. Обикновените другари, включително когато са подали обща жалба, дължат отделни такси, като в този смисъл са Вътрешните правила на ВКС за администририране на граждански и търговски дела – изх.№192/07.05.2015 г.. Другарство /субективно съединяване на искове/ в процеса е налице, когато на страната на ищеца или на ответника участва повече от едно лице. Съобразно разпоредбата на чл.72 ал.1 ГПК, когато с една искова молба са предявени кумулативно съединени искове се събира държавна такса по всеки иск. В случая е налице субективно (пасивно) кумулативно съединяване на искове, т.к. с една искова молба са предявени искови претенции срещу двама ответници. В случая е налице субективно съединяване, т.к. с исковата молба ищецът е съединил претенцията си срещу двама ответници  и т.к. се претендира произнасяне на решение по всеки един от исковете, предявените претенции са при условията на кумулативност.

Към момента по делото липсват данни за предприети от въззивника Лудогорие ООД – гр. Разград, чрез законния му представител Б.Н.С. или чрез надлежно упълномощен адвокат-пълномощник действия по привеждането на въззивната жалба по отношение на същия съгласно дадените му от съда указания. Страната е надлежно уведомена за изхода на делото по частната му жалба срещу разпореждане № 1854/24.07.2015г. на ВАпС постановено по настоящото дело. След като същата е оставена без разглеждане от ВКС за него остава задължението да представи доказателства за внасяне на допълнителна държавна такса за въззивно обжалване в размер на 2 672.91 лв. Неизпълнението на това задължение на Лудогорие ООД – гр. Разград влече след себе си последиците на чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК. Въззивната жалба, по която е образувано настоящото в.т.д. № 395/2015г. по описа на ВАпС следва да бъде върната по отношение на Лудогорие ООД, поради неотстранени в срок нередовности на същата, за което страната е получила необходимите указания, при това неколкократно. Ето защо производството по настоящото дело по отношение на въззивника Лудогорие ООД – гр. Разград подлежи на прекратяване.

Водим от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 395/2015 год. по описа на ВАпС по отношение на въззивника Лудогорие ООД – гр. Разград.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ:         1.                           

 

 

 2.