Р Е Ш Е Н И Е

 

175 /Варна, 13.07.2018 г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                      ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 395/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.717з, ал.3 ТЗ.

Образувано по жалба от  «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ШУМЕН» ЕАД / в несъстоятелност/ против Постановление № 9/10.04.2018 год., постановено по т.д.№ 586/2011 год. по описа на ОС – Шумен, с което са възложени на П.П.П. движими вещи от масата на несъстоятелността на «Топлофикация – Шумен» ЕАД.

По делото е постъпил отговор от синдика на дружеството, който счита жалбата за неоснователна.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл.613а, ал.3 ТЗ вр. чл.436, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Сезиращата жалба е надлежно администрирана.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з, ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717а и следв. ТЗ. Обжалваното разпоредително действие е част от същинското осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника – «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ШУМЕН» ЕАД – в несъстоятелност.

По конкретно наведените оплаквания в жалбата:

Жалбоподателят излага, че дружеството – длъжник притежава лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия. Съобразно изричната и императивна разпоредба на чл. 53, ал.1 ЗЕ разпореждането с незавършени обекти на строителството или с имущество, с което се осъществява дейността по лицензията, може да се извършва само в тяхната цялост след разрешение на комисията, включително при обявяване на лицензиант в несъстоятелност. Продажбата на движими вещи „на парче“ противоречи на сочената забранителна разпоредба.

Нормата на чл. 53, ал.1 ЗЕ намира приложение единствено в случаите, когато имуществото – предмет на разпореждане служи за „осъществяване на дейността по лицензията“. В обхвата на нормата не се включва имущество, което няма специализиран характер и не е създадено или придобито с единствената цел да обслужва производството на енергия. Разпоредбата на чл. 53, ал.1 ТЗ подлежи на стриктно, а не на разширително тълкуване. Законодателят е създал специален режим за разпоредителни сделки само по отношение на имуществото със специално предназначение, а не за целия петримониум на производителя. 

Процесните движими вещи нямат специализирано, а универсално предназначение. Същите могат да се използват, независимо от предмета на дейност на търговеца. Производственият процес по създаване на топлинна енегрия би могъл да се осъществи и без посочените движими вещи. Следователно – същите са предмет на свободна разпоредителна сделка, тъй като не попадат в обхвата на чл. 53, ал.1 ЗЕ. 

При съвкупната преценка на гореизложеното, съдът намира, че предявената жалба е неоснователна.

Така мотивиран, съставът на АС – Варна

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от  «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ШУМЕН» ЕАД / в несъстоятелност/ против Постановление № 9/10.04.2018 год., постановено по т.д.№ 586/2011 год. по описа на ОС – Шумен.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: