О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

416/18.06. 06.2015 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

        ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

Като разгледа докладваното от съдия М. Христова  в.т.д.№ 396/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба на Д.В.М. *** срещу решение № 22/19.03.2015г., постановено по т.д.№ 300/2014 год. по описа на ОС – Шумен.

След проверка редовността на въззивната жалба съдът констатира, че депозираният по същата отговор от ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД гр. София не отговаря на законовите изисквания. В заглавната част е изписано, че отговорът е подаден чрез ю.к. Ц, като същевременно е подписан от ю.к. Я-И с приложено пълномощно на последната. Констатираното несъответствие налага образуваното по въззивната жалба производство да бъде прекратено, а преписката по въззивната жалба и постъпилия по нея отговор – върнати на първостепенния съд за извършване на необходимите действия по администриране на постъпилия по жалбата отговор, след което същите да се изпратят на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 396/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Шумен за предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на постъпилия от ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД отговор на въззивната жалба на Д.В.М..

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.