ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№                                                  21.08.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  21-и август                                                            Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ  АРАКЕЛЯН

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 396 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от Ж.М.Ж., чрез процесуален представител, срещу определение № 1577  от 25.05.2017 год. по т.д. № 906/2016год. по описа на ВОС, с което е оставено без уважение молбата му за освобождаване от държавна такса за въззивно обжалване на постановеното решение, на основание чл.83 ал.2 ГПК.

Излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, поради незаконосъобразност и небоснованост, по изложени съображения. Молят определението да бъде отменено, а молбата за освобождаване от заплащане на държавна такса да бъде уважена.

Насрещната страна чрез писмен отговор на частната жалба, счита същата за неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него и е  редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Предмет на настоящето производство е определение № 1577  от 25.05.2017 год. постановено по т.д. № 906/2016год. на Окръжен съд - гр.Варна, с което е оставил без уважение молбата на жалбоподателя за освобождаване от  заплащане на държавна такса за производството по въззивното обжалване на постановеното решение по делото, на основание чл.83 ал.2 ГПК.  За да приеме, че молителя  не отговаря на условията визирани в чл.83 ал.2 ГПК, съдът е посочил, че същия притежава недвижим имот-УПИ ІV-1489 в кв. 22 по плана на вилна зона Траката, който не е деклариран в представената декларация.

Съдът намира че обжалваното  определение е неправилно поради  необоснованост следва да бъде отменено, поради следните съображения:

С частната жалба са представени нотариални актове, установяващи, че жалбоподателят се е разпоредил с посочения от съда имот, а именно:

С Договор, сключен по нотариален акт № 156, т.ІV. р.№ 9262, д. № 670 от 2004год. на Н-с И.Маджунова, № 190 РНК, Ж.М.Ж. и Д* Ж* М* са се разпоредили с имота, като са заменили притежаваните от тях идеални части от имота, срещу недвижим имот –място с площ от 1 500кв.м., находящо се в с.Долище, община Аксаково, предсталяващо УПИ ХІХ по плана на селото. 

С Договор, сключен по нотариален акт № 24, т.V. р.№ 11721, д. № 633 от 2005год. на Н-с И.М*, № 190 РНК, Ж.М.Ж. и Д* Ж* М* са се разпоредили чрез продажба с придобития по замяна имот.  Предвид изложеното, следва да се отбележи, че не съществува причината, дала основание на окръжния съд да остави без уважение молбата за оснобождаване от държавна такса за въззивното обжалване на основание чл.83 ал.2 ГПК. И понеже останалите предпоставки за освобождаване от заплащане  на такси и разноски са налице-съобразно представените доказателства, единствения приход на жалбоподателя е получаваната от него пенсия в размер на 202,48лв., молбата по чл.83 ал.2 ГПК на жалбоподателя се явява основателна и следва да бъде уважена.

В допълнение, относно становището на „Уникредит Булбанк“АД, следва да се отбележи, че соченият от банката имот притежаван от жалбоподателя, е ипотекиран в полза на банката,  поради което не може да послужи за възмездна сделка с цел заплащане на държавна такса.

Предвид изложеното, молбата  за освобождаване от заплащане на държавна такса за въззивното обжалване на жалбоподателя е основателна и следва да бъде уважена. С оглед на изложеното, обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

                                             

                                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение  № 1577  от 25.05.2017 год. по т.д. № 906/2016год. по описа на ВОС, с което е оставено без уважение молбата НА Ж.М.Ж. за освобождаване от държавна такса за въззивно обжалване на постановеното решение по делото, на основание чл.83 ал.2 ГПК И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДА въззивника Ж.М.Ж. ЕГН **********, с адрес ***, от заплащане на държавна такса за въззивно обжалване на решение № 265/12.04.2017год., постановено по т.д. № 906/2016год. по описа на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.