ОПРЕДЕЛЕНИЕ

454                                                           08.07.2015 год.                  Град Варна

Апелативен съд                                                                Търговско отделение

На  08-и юли                                                      Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА  

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА 

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 397 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба С.Х.П., като управител на „Стаки моделс”ЕООД, чрез пълномощник, против разпореждане от 31.03.2015 год. по гр.д. № 181/2013 год. на Силистренски  окръжен съд, с което е върната подадената от жалбоподателя въззивна жалба срещу постановеното решение по делото.

Счита същото за неправилно, по изложени съображения.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна.  При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

С разпореждане от 11.02.2015год. съдът е оставил въззивната жалба на „Стаки Моделс”ЕООД без движение, като е дал едноседмичен срок на въззивника да заплати и да представи доказателства за това държавна такса за въззивното производство в размер на 2293,57лв.  С молба вх.№ 642/06.03.2015год., законният представител на жалбоподателя е поискал  срокът за заплащане на таксата да бъде удължен с 90дни. Искането е мотивирано с твърдения, че всичките сметки на дружеството са запорирани, поради което сумата може да бъде събрана само от продажби на дребно от фотоателието на дружеството, за което е нужно време.

С определение от 10.03.15год. съдът е отхвърлил молбата на жалбоподателя за продължаване на срока, а с разпореждане от 31.03.2015год. съдът е върнал въззивната жалба на основание чл.262 ал.2 т.2 ГПК.

Съдът намира жалбата за основателна.

Молбата за продължаване на срока е подадена при спазване на условията на чл.63 ал.1 ГПК.И пред окръжния съд и пред настоящата инстанция са представени доказателства, от които може да се направи извод, че жалбоподателят не разполага със свободни парични средства. Предвид изложеното, са налице основанията за уважаване на молбата за продължаване на срока за внасяне на държавна такса. Следва да се отбележи, че съдът не е обвързан с поискания с молбата 90 дневен срок и  е могъл по своя преценка да продължи срока за изпълнение с един разумен срок. Предвид изложеното, обжалваното разпореждане се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, като на въззивника се даде възможност в едноседмичен срок да изпълни разпореждането от 11.02.2015год. При определяне на този срок, съдът взе в предвид и обстоятелството, че към момента на постановяване на това определение, поисканият от жалбоподателя 90 дневен срок за изпълнение е изтекъл.  Съобщението за настоящето определение до жалбоподателя следва да бъде  изпратено от Окръжен съд Силистра, който следва да администрира въззивната жалба.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ Разпореждане от 31.03.2015 год. по гр.д. № 181/2013 год. на Силистренски  окръжен съд, с което е върната подадената от С. Х. П., като управител на „Стаки моделс”ЕООД  въззивна жалба срещу постановеното решение по делото:

Отменя определение от 10.03.15год. с което съдът е отхвърлил молба с вх.№ 642/06.03.2015год. на С.Х.П., като управител на „Стаки моделс”ЕООД  с искане срокът за заплащане на д. такса по въззивното обжалване да бъде удължен с 90дни и вместо това постановява:

ПРОДЪЛЖАВА С ЕДНА СЕДМИЦА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на дадените  с разпореждане от 11.02.2015год. указания, а именно: в едноседмичен срок ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПРАТИ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД СИЛИСТРА, въззивника „Стаки Моделс”ЕООД, представляван от С.Х.П. да представи доказателства за заплатена по сметка на ВАпС държавна такса за въззивното производство в размер на 2293,57лв. При неизпълнение въззивната жалба ще бъде върната. 

ВРЪЩА делото на Силистренски окръжен съд за изпълнение на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.