Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   13/ 09.01.2018г.            гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

На дванадесети декември                                             Година 2017

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:М.Недева

ЧЛЕНОВЕ:Р.Славов

                   Г.Йовчев

 

при секретар : Е.Тодорова

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 397   по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:  

          Производството по делото е по реда на чл.274 и сл.ГПК вр.чл.266 ал.4 ТЗ вр.пар.5 б, ал.10 от ПЗР на ЗТР.

          Образувано е по подадена въззивна частна жалба от „СПА“ ЕООД, ЕИК 148027093, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“П.Ю.Тодоров“ № 16, ет.4, ап.9, представлявано от управителя С. В. Д. против решение № 428/27.06.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 331/2017г., с което е отхвърлена молбата на дружеството за замяна на назначения ликвидатор на „Ю Кей Еуро“ ООД /в ликвидация/, ЕИК 103951979, Е.А.Ш.А. с друг ликвидатор от Списъка на ликвидаторите към АВп, поради наличие на важни причини по смисъла на чл. 266, ал.4 ТЗ. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение и да уважи искането на дружеството за замяна на ликвидатора.       

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е  процесуално допустима.

          Разгледана по същество същата се явява неоснователна по следните съображения :

          С решение № 12/16.01.2015г. на Варненския апелативен съд, търговско отделение, постановено по в.т.д. № 663/2014г. Д. Ж. И.е освободена като ликвидатор на „Ю Кей Еуро“ ООД / в ликв./ на осн.чл.266 ал.4 ТЗ и  на нейно място е назначена Е.А.Ш.А., гражданка на Полша, родена на ***г. в П., Полша, с месечно възнаграждение от 250лв.

          На 07.07.2015г. Е.А., в качеството си на ликвидатор, е наредила на съпруга си Т. А. сумата от 48 059,50лв от сметката на „Ю Кей Еуро“ ООД / в ликв./ въз основа на прието на 18.09.2014г. предявено от Т. А. вземане срещу дружеството в размер на 80 893,33 евро, след като на 14.07.2014г. по партидата на търговеца е вписана покана на ликвидатора до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си по реда на чл.267 от ТЗ.  

След служебна справка по водените между страните съдебни спорове съдът установи следното :

С решение по т.д. № 537/2015г. на ВОС, потвърдено по в.т.д. № 304/2016г. на ВнАпС, последното недопуснато до касационен контрол, искът на Т. А. с правно основание чл.135 ЗЗД за обявяване на относителната недействителност на договора за покупко-продажба на собствения на дружеството недвижим имот е отхвърлен. С решение по т.д. № 516/15г. на ВОС, частично потвърдено за сумата от 41 200лв по в.т.д. № 173/16г. на ВнАпС, последното недопуснато до касационен контрол, искът на „Ю Кей Еуро“ ООД / в ликв./  по чл.266 ал.6 ТЗ вр.чл.145 от ТЗ срещу бившия ликвидатор Д. Ж. И.е уважен. Въз основа на влязлото в сила решение е образувано изп.д. № 809/ 17г. на ЧСИ Л.С.. С решение по в.т.д. № 663/14г. на ВнАпС е освободена като ликвидатор Д. И.и е назначена като такава съдружникът Е.А.. Изп.д. № 708/14г. на ЧСИ Ст.Д., с рег.№ 718 на КЧСИ е образувано по молба на взискателя „СПА“ ЕООД срещу „Ю Кей Еуро“ ООД, легитимиращ се като такъв по силата на договор за цесия  с цедент „Експерт РМ“ ЕООД за вземане по договор за счетоводно обслужване за периода 2009г. – 2013г.

Липсват данни по делото преди нареждане на сумата от  48 059,50лв ликвидаторът да е извършил разпределение  между кредиторите на дружеството в ликвидация. Независимо от това обаче съдът намира, че интересът на кредитора „СПА“ ЕООД не е накърнен в твърдения от него смисъл – да бъде лишен от възможността да удовлетвори вземането си по следните съображения :

Преди всичко отричането на качеството на кредитор на Т. А. се опровергава от събраните по делото доказателства. Така в мотивите на решението си по т.д. № 537/15г., образувано по предявения от Т. А. Павлов иск, Варненският окръжен съд изрично е установил качеството на кредитор на Т. А. по отношение на „Ю Кей Еуро“ ООД /в ликв./ по силата на два договора за заем от 04.10.2005г. за сумата от 80 000 евро и от 02.03.2006г.  за сумата от 14 450 евро, предоставени с цел

закупуване на недвижимия имот в к.к. Златни пясъци, сграда Иглика, ап. Д 16. Липсват данни вземането да е погасено или отречено със сила на пресъдено нещо.

Освен това от представените пред настоящата инстанция доказателства се установява, че на 25.05.2017г., в производството по изп.д. № 708/14г. ЧСИ Ст.Д. е отправила запорно съобщение до ЧСИ Л.С. по негово изр.д. № 809/17г. за наложен запор върху вземанията на „Ю Кей Еуро“ ООД, а на 06.06.17г. е осъществен кредитен превод в размер на 41 320лв от ЧСИ Л.С. до ЧСИ Ст.Д. по изп.д. № 809/17г. Установено е още, че на 29.05.2014г., ПРЕДИ изповядване на сделката по прехвърлянето на единствения недвижим имот на дружеството в ликвидация, в СВп – Варна е вписана възбрана върху същия този недвижим имот, която има за последица непротивопоставимост на транслативната сделка по отношение на кредитора „СПА“ ЕООД.

Въз основа на горната фактическа установеност съдът намира оплакването на въззивното дружество за незаконосъобразност в действията на ликвидатора Е.А., водещи до невъзможност да удовлетвори интереса си, за неоснователно. Нещо повече, с оглед на данните по изп.д. № 708/14г. на ЧСИ Ст.Д. самият въззивник е загубил качеството си на взискател, тъй като в продължение на повече от 2 години след депозираната молба от 19.05.14г. за налагане на възбрана  не е поискал извършване на друго изпълнително действие, в резултат на което производството по това дело се счита за прекратено на осн.чл.433 ал.1 т.8 от ГПК.

Второто основание за предявената молба за смяна на ликвидатора се свежда до опасението, че поради допуснато предварително изпълнение на решението по в.т.д. № 173/16г. на ВнАпС, с което Д. И.е осъдена да заплати на „Ю Кей Еуро“  ООД сумата от 41 200лв, ведно с разноски, съществувала опасност постъпилите по изп.дело суми да бъдат наредени отново на Т. А., без да се извърши предварително разпределение между кредиторите. Това  опасение остава неподкрепено с аргументи и доказателства.

Предвид на горното съдът намира, че не са налице „важни причини“ за освобождаването на вписания ликвидатор в хипотезата на чл.266, ал.4 ТЗ. Съгласно трайно установената съдебна практика тези причини имат непреодолим и съществен характер като : заболяване, некомпетентност, обективна невъзможност за извършване на действия по ликвидацията, действия във вреда на дружеството и кредиторите, неоправдано бездействие или забавяне при осъществяване на ликвидационната процедура.

 

          Сочените от кредитора „СПА“ ЕООД причини за смяна на ликвидатора на дружеството нямат релевантно значение за приложимостта на чл. 266, ал.4 ТЗ, предвид на което и настоящият състав намира, че не са налице предпоставките на смяна на ликвидатора на «Ю Кей Еуро» ООД / в ликв./, поради наличие на «важни причини» за това. Молбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

          Като е достигнал до идентични фактически констатции и правни изводи, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 428/27.06.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 331/2017г., с което е отхвърлена молбата на „СПА“ ЕООД, гр.Варна  за замяна на назначения ликвидатор на „Ю Кей Еуро“ ООД /в ликвидация/, ЕИК 103951979, Е.А.Ш.А. с друг ликвидатор от Списъка на ликвидаторите към АВп, поради наличие на важни причини по смисъла на чл. 266, ал.4 ТЗ.

          Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :