РЕШЕНИЕ

   №221

               гр.Варна, 04.10.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 19.09.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Десислава Чипева като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 397 по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„ЕМ ЕЛ ПИ ЕС“ АД - гр.Русе е обжалвало решение № 317/23.04.2018 г. по т.д. №1314/2017 г. на Варненския окръжен съд-ТО, с което исковете му срещу „Оркид мулти комплекс Варна“ ЕООД-гр.Варна  са отхвърлени,  с молба да бъде отменено като неправилно изцяло и вместо него постановено друго, с което исковете бъдат уважени, ведно с присъждане на съдебните разноски за двете съдебни инстанции. Въззивникът моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му.

Ответникът по жалбата – „Оркид мулти комплекс Варна“ЕООД-гр.Варна  моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Съгласно чл.269-ГПК въззивният съд  следи служебно за валидността на решението, по допустимостта – в обжалваната му част, а е ограничен по въпросите за неправилност на решението от посоченото в жалбата.

Оплакването в жалбата, че съдът не е съобразил характера на сделката, а именно - на договор за транзитна доставка и в тази връзка приложението на чл.329, ал.3 – ТЗ, е неоснователно.

Сделката – споразумение за подизпълнение от 28.04.2009 г. /л.73-л.95/ не е с характер на транзитна продажба, а на договор за изработка в строителството. Праводателят на ищеца – „ДИ ЕС ЕЙЧ“ ЕООД – гр.Русе е сключил като подизпълнител договор за доставка и инсталиране на паркинг оборудване за Гранд Мол Варна с възложител - „Афкон Електро – Меканикъл Уъркс“ ЕООД – гр.София,  който му е възложил допълнително извън предмета на договора и на работи по доставка и монтаж на система за допълнителен входно-изходен контрол, на система за изграждане на външни бариери и четци на карти и на информационна система за заетостта на паркинга на нива, като допълнителното оборудване е доставено направо на възложителя на последния - „Оркид мулти комплекс Варна“ ЕООД-гр.Варна. Задължен да заплати възнаграждението за приетата работа съгласно чл.266, ал.1-ЗЗД е поръчващият на изпълнителя, в случая - „Афкон Електро – Меканикъл Уъркс“ ЕООД – гр.София, който затова е и осъден с решението от 02.06.2016 г. на САС по в.т.д. №1469/2016 г., а не трето лице –възложител на възложителя, което е чуждо на правоотношението по договора за строителство между „Афкон Електро – Меканикъл Уъркс“ ЕООД – гр.София и „ДИ ЕС ЕЙЧ“ ЕООД – гр.Русе, чийто правоприемник е „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС“ АД - гр.Русе. Разпоредбата на чл.329, ал.3-ТЗ изобщо не е приложима в случая. Но дори и при договор за транзитна продажба, какъвто не е налице, пак третото лице – краен получател не е длъжен да заплаща цената на стоката по аргумент от чл.327, ал.1-ТЗ, предвиждащ това задължение като такова на купувача. Цената на стоката може само да бъде заплатена от третото лице – краен получател, ако то е участвало в договарянето между продавача и купувача и по съгласие с тях е поело изрично такова договорно задължение спрямо продавача вместо купувача.

Не може да се сподели и оплакването на въззивника, че ответникът не бил станал собственик на незаплатеното на ищеца от възложителя „Афкон Електро – Меканикъл Уъркс“ ЕООД – гр.София допълнително оборудване, а и договорът между тях от 28.04.2009 г. бил развален, предвид което ответникът дължал връщането му на ищеца. Ответникът е станал собственик на паркинг оборудването въз основа на договор за строителство на Гранд Мол от 20.08.2008 г. между него като възложител и „Комфорт“ ООД - гр.Варна като изпълнител и на тристранно споразумение от 27.10.2008 г. и споразумение от 18.04.2011 г. с „Афкон Електро – Меканикъл Уъркс“ ЕООД – гр.София като подизпълнител за извършване на електро-механичните работи по договора, доколкото договорът включва и прехвърляне собствеността на вещи, определени по своя род, като собствеността се прехвърля с определянето им по съгласие на страните, а при липса на такова – с предаването им съгласно чл.24, ал.2 – ЗЗД. Твърдения пък за разваляне на договора от 28.04.2009 г. изобщо липсват в исковата и допълнителната искова молби, като няма и представени доказателства от ищеца в тази насока. Дори и да би имало разваляне, то би имало значение само в отношенията между страните по договора за подизпълнение, а не и спрямо ответника по иска, който не е страна по него.

Без да е налице поето от ответника /възложител на възложителя/ договорно задължение да заплати пряко на изпълнителя стойността на извършената работа вместо възложителя „Афкон Електро – Меканикъл Уъркс“ ЕООД – гр.София, предявеният срещу него на договорно основание главен иск и евентуалният иск се явяват неоснователни и следва да се отхвърлят.

 

Обжалваното решение е правилно и следва да се потвърди. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

При този изход на спора в полза на ответника по жалбата се присъждат направените съдебни разноски за въззивната инстанция.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло решение №317/23.04.2018 г. по т.д. №1314/2017  г. на Варненския окръжен съд-ТО.

ОСЪЖДА „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС“ АД - гр.Русе, ЕИК 103786278, да заплати на „Оркид мулти комплекс Варна“ЕООД-гр.Варна, ЕИК 148009056,  сумата 1000 лева - съдебни разноски за въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.