ОПРЕДЕЛЕНИЕ

419

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 18.06.2015 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 398 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Сосиете Женерал Експресбанк” АД - гр.Варна срещу определението от 20.05.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1734/2014 г., с което е отхвърлено искането в негова молба в производството по несъстоятелност на ЕТ „Кастория – Петър Петров” – гр.Варна да бъде разрешено продължаване на спряното производство по изпълнително дело № 20147110400682 по описа на ЧСИ Д.П. - Я., рег. №711, с район на действие ОС Варна, с взискател – молителя и длъжник - несъстоятелния.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Съгласно чл.638, ал.3 – ТЗ съдът по несъстоятелността може да разреши предприетите действия в полза на обезпечен кредитор по реализация на обезпечението да продължат при съществуваща опасност от увреждане на интересите му. Доколкото изпълнително дело № 20147110400682 на ЧСИ Д.П. - Я. с взискател -  молителя, настоящ частен жалбоподател, и длъжник – несъстоятелния, е на етап - насрочена нова публична продан след нестанала предишна такава, не може да се приеме, че е неотложно продължаването на спряното индивидуално изпълнение по същото дело поради съществуването на реална опасност от увреждане интересите на кредитора. И в производството по несъстоятелност обезпеченият кредитор ще бъде привилегирован такъв от първи ред съгласно чл.722, ал.1, т.1 във връзка с чл.618 – ТЗ. Ето защо, искането в молбата на кредитора следва да бъде отхвърлено. Обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №1799/20.05.2015 г. на Окръжен съд Варна, ТО по т.д. №1734/2014 г., с което е отхвърлено искането в молба на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД - гр.Варна в производството по несъстоятелност на  ЕТ „Кастория – Петър Петров” – гр.Варна да бъде разрешено продължаване на спряното производство по изпълнително дело № 20147110400682 по описа на ЧСИ Д.П. - Я., рег. №711, с район на действие ОС Варна, с взискател – молителя и длъжник - несъстоятелния.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.