О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№____530__________

гр.Варна, …26.07.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                            МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

ч.т.д №398 по описа за 2019 г. на ВнАС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 от ГПК.

Образувано е по частна жалба, уточнена с молба вх.№4282/24.07.2019г., от П.А.Н., Е.С.С., Ф.С.С., В.С.А., Ж.С.А., Д.Е.С., действащ чрез законния си представител и родител на Е.С. и М.Н.Р., лично и със съгласието на Ф.С., всички чрез адв.М*, срещу определение №156/07.05.2019г. по т.д.№6/2019г. на ОС – Търговище, с което производството по делото е спряно, на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Излага се, че наличието на досъдебно производство само по себе си не е основание за спиране на делото. Не са налице предпоставките по чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, а именно съдът лично и непосредствено да е разкрил престъпни обстоятелства, както и изходът на гражданския спор да зависи от тези обстоятелства. Въпросът за вината на водача подлежи на самостоятелно установяване в хода на гражданския процес. Всички документи, които се изготвят в хода на досъдебното производство не са годни доказателства в настоящия процес.

Излага се още, че не са налице и основанията за спиране на производството по реда на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, тъй като липсва висящо наказателно производство от изхода, на което да зависи решаването на гражданския спор.

По същество се претендира отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответникът ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“, гр.София с писмен отговор, чрез адв.И., оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че резултатът от образуваното наказателно производство е от съществено значение за изхода на спора. В хода на досъдебното производство ще се установят основополагащи факти, които са от съществено значение за настоящото производство. Вината на водача не е безспорно установена. Сочи още, че когато установените от гражданския съд престъпни обстоятелства имат значение за правилното решаване на спора и са предмет на установяване в наказателното производство в съдебна фаза, гражданското дело се спира в хипотезата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.

По същество моли съда да отхвърли жалбата и потвърди определението на ОС – Търговище.

Частната жалба е подадена в срока по чл.274 от ГПК и е допустима.

Съдът, след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите в преписката от т.дело №6/2019г. на ОС - Търговище, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ОС - Търговище е образувано по предявени искове  от П.А.Н., Е.С.С., Ф.С.С., В.С.А., Ж.С.А., Д.Е.С., действащ чрез законния си представител и родител на Е.С. и М.Н.Р., лично и със съгласието на Ф.С., всички чрез адв.Мънкова, срещу ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“, гр.София с правно основание чл.432 от КЗ и чл.86 от ЗЗД.

С определение №143/18.04.2019г., след проведена размяна на книжата по делото, съдът е изискал данни от РПУ-Търговище зали по заявителски материал №964/29.09.2018г. касаещ ПТП, с причинена смърт на Сюлейман Ахмедов в с.Пробуда, на 29.09.2018г., има образувано досъдебно производство, и ако да, да се изпрати копие на същото.

С писмо вх.№1618/03.05.2019г. по делото е постъпил заверен препис от ДП №969/2018г. на РУ – Търговище. От същото е видно, че с Постановление от 28.01.2019г., в качеството му на обвиняем за престъпление по чл.343, ал.3, б.“б“ във вр. с ал.1, б.“в“ във вр. с чл.342, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.21, ал.2 във вр. с чл.119, ал.1 във вр. с чл.116 от ЗДвП е привлечен Данаил Маринов Дончев.

Въз основа на постъпилата преписка, с определение №156/07.05.2019г. съдът е спрял производството по т.д.№6/2018г., на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Съгласно константната практика на ВКС, за да бъде спряно производството по гражданско дело поради наличие на престъпни обстоятелства, е необходимо съдът, който разглежда гражданско правния спор да констатира, че са налице престъпни обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора и че не е възможно тези обстоятелства да се установят в самото гражданско производство, без значение дали за тях е образувано досъдебно или наказателно производство.

Във всички случаи престъпните обстоятелства трябва да са от значение за делото, т.е от осъществяването им да зависи резултата по спора. Последното ще е налице, когато има тъждество между деянието, предмет на наказателното производство и деянието, предмет на доказване в исковия процес, както и когато престъпните обстоятелства са от значение за делото, а именно от осъществяването им да зависи резултата по спора. /определения по г.д.№175/2011г. на ВКС, 4-то г.о; ч.т.д.№1307/2016г. на ВКС 1-во т.о. и по ч.г.д.№504/2011г. на ВКС, 1-во г.о./.

В настоящия случай, предявените искове с правно основание чл.432 от КЗ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди са основани на твърдения за виновно и противоправно поведение на лицето Данаил Маринов Дончев, довело до смъртта на пострадалия Сюлейман Ахмедов, поради което фактическият състав, обуславящ отговорността на ответника, включва вредата да е настъпила в резултат на престъпление. Установяването на престъплението по надлежния ред, води до извод, че изходът на гражданския спор е в зависимост от изхода по наказателното разследване. (решение по гр.д. №745/2012г., IV г. о., ГК).

Влязлата в сила осъдителна присъда ще има задължителна сила за гражданския съд, разглеждащ последиците от деянието, по отношение дееца, деянието и неговата противоправност, като в рамките на гражданското съдопроизводство не може да се установява дали дадено деяние съставлява престъпление. Фактът на престъпното обстоятелство може да се установява самостоятелно само в случаите, когато не може да бъде установено престъплението по редовния наказателнопроцесуален път и е осуетено постановяване на съответна присъда, което не е налице в настоящия случай.

С оглед на изложеното, съдът намира, че са налице предпоставките за спиране на производството по т.д.№6/2019г. на ОС – Търговище, на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, което обстоятелство процесуална пречка за упражняване на правото на иск и разглеждане на спора по същество /в този смисъл е и определение №476/12.07.2019г. по ч.г.д.№1443/2019г. на ВКС, ІІ г.о./.

Предвид съвпадане правните изводи на двете инстанции, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

            Воден от горното, съдът             

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №156/07.05.2019г. по т.д.№6/2019г. на ОС – Търговище, с което производството по делото е спряно до приключване с влязла в сила присъда или постановление за прекратяване на разследването на престъпни обстоятелства, удостоверени в протокол за ПТП с пострадало лице, водено по ДП №969/2018г. по описа на РПУ – Търговище, на основание чл.229, ал.1 т.5 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280 ГПК.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: