ОПРЕДЕЛЕНИЕ

85                                                   03.02.2015 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На 03-и февруари                                                 В    закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П* Х*

 

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело № 4 по описа за 2015 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от: „А* М* И* И*” И „Б* Ш* Л*”, чрез адв..Г. ***- ответници по т.д. № 1500/2014год. на ОС-Варна, против определение на съда № 4610/28.11.2014год., с което производството по делото е спряно до приключването на производството  по подадена частна жалба срещу определение № 4432/13.11.14год., с което не е допуснато встъпването на Д* Б* Н* Н.В., като трето лице-помагач на страната на ответника, на осн. чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен,   поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения и се иска определението да бъде отменено.

Насрещната страна не е изразила становище по частната жалба.

Частнита жалба е  подадена в срок. При разглеждането и, съдът съобрази следното:

С определение № 4432/13.11.2014год. по т.д. № 1500/2014год. съдът не е допуснал встъпване на Д* Б* Н* Н.В., като трето лице  -помагач, на основание чл.218 ГПК

         По повод на частна жалба Д* Б* Н* Н.В.  срещу определението с което не се допуска встъпване на дружеството като трето лице-помагач на ответника, съдът с обжалваното определение е спрял производството по т.д. 1 500/2014год. до приключване на производството по подадената частна жалба.

         Настоящата инстанция намира, че жалбата се явява недопустима, поради липса на правен интерес и като такава следва да се остави без разглеждане, поради следното:

С влязло в сила определение по т.д. № 5/2015год. Варненският апелативен съд се е произнесъл по подадената частна жалба срещу определение № 4432/13.11.14год., с което не е допуснато встъпването на Д* Б* Н* Н.В., като трето лице-помагач на страната на ответника. С обжалваното определение № 4610/28.11.2014год., предмет на настоящето производство, както се посочи, производството по делото е спряно до приключването на производството  по подадената частна жалба срещу определение № 4432/13.11.14год. Следователно, с приключване на производството по частната жалба срещу определение № 4432/13.11.14год. по т.д. № 1500/14год. на ВОС, е отпаднала причината, поради която производството по делото е спряно, респективно, обжалваното определение за спиране е загубило своето действие и не е необходимо същотода бъде отменяно с изричен акт.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  като процесуално недопустима частната жалба подадена от: „А* М* И* И*”-Република Маршански острови иБ* Ш* Л*”-Малта- ответници по т.д. № 1500/2014год. на ОС-Варна, против определение на съда № 4610/28.11.2014год., с което производството по делото е спряно до приключването на производството  по подадената частна жалба срещу определение № 4432/13.11.14год. и прекратява производството по жалбата.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.