ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   482                                               14.07.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  14-и юли                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З*З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П Х*

Като разгледа докладваното от Р.С* ч.в. търговско    дело № 400 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по подадена частна жалба от „П*” ООД /н/гр.Шумен, чрез управителя М.Х.И., срещу определение № 254  от 21.05.2014 год. по т.д. № 243/2004год. на Окръжен съд - гр.Шумен, с което не е одобрена представената от синдика на „Петроелт” ООД /в н./частична  сметка, представена с молба рег.№ 1799/01.04.2014год. за разпределение на осребреното имущество от масата на несъстоятелността.

Срещу същото определение е постъпила частна жалба и от кредитора З.К.К..

В частните жалби се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, по изложени съображения.

Частните жалби са подадени в срок. При разглеждането им по същество, съдът съобрази следното:

Синдикът на „П*”ООД /н/ гр.Шумен, с молба рег.№ 1799/01.04.2014год. е представил частична  сметка за разпределение на на сума от осребреното имущество от масата на несъстоятелността в размер на 28 000лв.

Видно от представения списък на сметка за частично разпределение на постъпили суми /стр.1724/, за кредитора З.К.К. е определена по реда на чл.722 ал.1 т.1 ТЗ сума за изплащане в размер на 28 000лв.

Постъпило е възражение от З.К.К. срещу извършеното разпределение в частта му, относно посочената поредност на остатъка от вземането си. Изрично за извършеното разперделение изразява становище, че същото е извършено и законосъобразно.

Постъпило е възражение от длъжника „П*”ООД /в н/, чрез управителя М.Х.И. срещу извършеното разпределение в частта му, относно посочената поредност на остатъка от вземането. Изрично за извършеното разпределение изразява становище, че същото е извършено и законосъобразно.

Постъпило е възражение от НАП гр.София срещу извършеното разпределение, като счита, че същото е изготвено в противоречие с разпоредбата на чл.722 от ТЗ, тъй като е предвидена сума за разпределение за хирографарния кредитор З.К.К., а не за приетите публични вземания с поредност на удовлетворяване чл.722 ал.1 т.6 ТЗ.

Излага, че в списъка на приетите предявени вземания, кредиторът К. е с приети вземания в размер на 28 000лв., възникнали по договор за заем, като в колона „Привилегии и обезпечения” изрично е отбелязано, че няма привилегии и обезпечения.

Срещу съставения списък не са постъпили възражения и списъкът е одобрен във вида, в който е съставен, следователно З.К.К. не е подал възражение. Поради което същият не може да се полза от привилегията на чл.722 ал.1 т.1 ТЗ и иска сумана от 28 000лв. да бъде разпределена за удовлетворяване на предявените и приети публични вземания.

По частните жалби съдът съобрази следното:

Не се спори, че в списъка на приети вземания, З.К.К. е вписан от синдика с вземане в размер от 28 000лв., като основание на вземането е отразено : -”Договор за заем”, а в графа привилегии и обезпечения е отбелязано „Няма”.  Срещу представените списъци не са постъпили възражения, включително и от З.К.К.  и същите са били одобрени от съда.

Следователно, в одобрения списък на приетите вземания, вземането на кредитора З.К.К. е отразено като вземане без обезпечение. А след одобряване на приетите вземания, същите не подлежат на промяна /с изключение на уважаване на  установителен иск с правно основание чл.694 ТЗ, какъвто жалбоподателят безспорно не е предявил/.

След като вземането на жалбоподателя К.  в списъка на приетите вземания е отразено като такова без обезпечение, неправилно в частичната сметка за разпределение е записано, че същото е по реда на чл.722 ал.1 т.1. Следователно, изготвената от синдика частична сметка за разпределение, не е съобразена със списъка на приетите вземания.  Следва да се има в предвид и следното: Видно от представения доклад от синдика на „П*”ООД /стр.1723/,  по сметката на дружеството е налична сумата от 59 300лв. и частична сметка за разпределение следва да се изготви за цялата налична сума съобразно изискването на чл.721 ал.1 ТЗ.  Синдикът следва да изготви частична сметка за разпределение на посочената сума, при съобразяване с реда по чл. 722 ТЗ. В допълнение следва да се отбележи и следното:  Съдът по несъстоятелността е в невъзможност да изпълни задължението си по чл.729 ал.1 ТЗ, като сам извърши необходимата промяна, тъй като изготвената частична сметка за разпределение не е за цялата налична сума.  Поради което законосъобразно  не е одобрил изготвената частична сметка при констатираната незаконосъобразност и е задължил синдика да изготви нова частична сметка.

С оглед на изложеното, обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

                                     

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 254 от 21.05.2014год. постановено по т.д. № 243/2014год. по описа на Шуменски окръжен съд.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.