О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 434/  24.06.2015 г.                                          Град Варна

Варненски Апелативен съд             Търговско отделение        Първи състав

На     24.06.                                                                                               Година 2015

В закрито заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                           КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

 

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.ч.т.дело номер      401         по описа за 2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 248, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частни жалби на „ГАМОР” ООД гр. Варна, чрез П.С. И., представляван от адв. К. (вх.№ 3735/12.06.2015г.) и А.Л.Е. от гр. Плевен, чрез адв. И., срещу определение № 1275/06.04.2015г., постановено по т.д.№ 1743/2014 год. по описа на ОС – Варна, в частта с което съдът е оставил без уважение подадени от страните по делото молби по чл. 248 ГПК.

Частният жалбоподател „ГАМОР” ООД гр. Варна, чрез управителя П.С. И. навежда доводи за неправилност на обжалваното определение, поради което иска отмяна на същото и на ищеца – настоящ жалбоподател да бъдат присъдени сторените по т.д.№ 1743/2014 год. на ВОС разноски.

В срока за отговор са постъпили 2 броя отговори от ответната страна - А.Л.Е. и ЕТ „ГРИША ГЕНОВ 77” гр. Варна, с които се оспорва основателността на частната жалба. По отношение ответника ЕТ „ГРИША ГЕНОВ 77” гр. Варна, ЕИК 103104578, след служебна справка в ТР съдът установи, че същият поради прехвърляне на търговското предприятие е заличен с правоприемник „СВЕ” ЕООД гр. Варна, представлявано от С.В.Г., ЕИК 103580919.

Частният жалбоподател А.Л.Е. намира обжалваното определение в съответната му част за неправилно и незаконосъобразно. Иска отмяна на същото и уважаване на искането му за присъждане на разноските по реда на чл. 248 ГПК.

Ответната страна в законоустановения срок оспорва основателността на частната жалба по изложени в писмен отговор съображения.

Частните жалби са депозирани в законоустановения срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което съдът намира същите за процесуално допустими.

ВнАС прецени следното:

Производството по делото е образувано по депозирана от А.Л.Е. от гр. Плевен срещу „ГАМОР“ ООД гр. Варна и ЕТ „ГРИША ГЕНОВ 77“ гр. Варна искова молба, с която съдът е сезиран с искане за прогласяване нищожността на обективирания в нотариален акт № 25, том III, рег.№ 4173, дело № 361/21.07.2014 год. на нотариус П.П. договор за покупко-продажба на недвижим имот като противоречащ на добрите нрави, на основание чл.26, ал.1 предл. 3 ЗЗД, в условията на евентуалност – като сключен във вреда на представлявания на основание чл.40 ЗЗД и отново в евентуалност – като абсолютно симулативен на основание чл.26, ал.2 ЗЗД. Правният си интерес от така предявените искове ищецът-настоящ жалбоподател обосновава с качеството си на съдружник в „ГАМОР” ООД гр. Варна - ответник по иска и продавач по сделката, чиято нищожност се претендира, като се твърди, че се касае за разпореждане с единствения притежаван недвижим имот от дружеството, чийто съдружник е той. Тъй като се касае за разпореждане по очевидно неизгоден за дружеството начин, който факт рефлектира директно върху имуществените права на ищеца, се предявяват посочените искове. След осъществяване процедурата по размяна на книжата по исковата молба, с молба от 09.01.2015 год. ответникът „ГАМОР“ ООД е представил копие на нотариален акт № 19, том 8, рег. № 10436, дело № 1164/21.12.2012 год., обективиращ договор за покупко-продажба на същия недвижим имот – предмет на сделката, чиято нищожност се претендира, от втория ответник по делото на първия ответник по делото. С оглед на това, предвид връщането на имота в патримониума на дружеството, чийто съдружник е ищецът-настоящ жалбоподател, съдът е приел, че с това целеният с иска резултат е вече постигнат, поради което и правният интерес на ищеца-настоящ жалбоподател от инициираното производство е приет за отпаднал. С определение № 835 от 06.03.2015 год. ВОС е прекратил производството по делото, тъй като предявеният от А.Л.Е. срещу „Гамор“ ООД и ЕТ „Гриша Генов 77“ иск поради отпаднал правен интерес от инициираното производство се явява недопустим.

Предвид изложеното по-горе, съдът направи следните правни изводи:

Производството по т.д.№ 1743/2014 год. на ВОС е инициирано с искова молба регистрирана в съда на 06.10.2014г.. След предявяване на исковата молба ищецът-настоящ жалбоподател е установил при извършена от негова страна справка в Имотния регистър воден при АВп–Варна, че ответниците на 12.12.2014г. са сключили нотариален акт, касаещ собствеността на процесния имот, като с допълнителна искова молба от 29.12.2014г. (л.110) е представил копие на нотариален акт № 19, том 8, рег. № 10436, дело № 1164/21.12.2012 год. на нотариус Красимира Кангалова, с р-н на действие РС-Варна, вписана в регистъра на НК под № 513 (л.114). С оглед настъпилите факти и обстоятелства след предявяване на исковата молба и връщането на процесния имот в патримониума на „Гамор“ ООД, ищецът А.Л.Е. – настоящ жалбоподател, е поискал прекратяване на производството по делото, като е поискал и присъждане на сторените до този момент разноски по водене на делото, за което е представил и списък по смисъла на чл. 80 ГПК. С молба от 09.01.2015г. (л.102) ответникът „Гамор“ ООД, представлявано от Пламен И. – настоящ жалбоподател, е представил копие на идентичен нотариален акт, обосновавайки липсата на интерес от водене на делото, респ. прекратяване на последното, като в последния случай иска присъждане на разноски с представяне на съответните доказателства за това. С оглед на това, че с прекратителното определение съдът не е присъдил разноски по чл. 78 ГПК на никоя от страните, настоящите жалбоподатели са депозирали процесните молби за допълване на определението в частта за разноските.

Предпоставка за образуване на т.д.№ 1743/2014 год. на ВОС е била правна сделка по отношение на процесния имот, която ищецът-настоящ жалбоподател А.Л.Е., съдружник в „Гамор” ООД намира за нищожна, поради което е поискал и прогласяване нищожността на същата. Респ. търсената с иска защита ищецът обосновава с неправомерното поведение от страна на другия съдружник в дружеството-ответник „Гамор“ ООД - Пламен И.. Както съдът изложи по-горе, след предявяване на исковата молба и осъществена размяна на книжата по същата, ответниците по иска са възстановили правното положение съществувало преди завеждането му. С други думи, собствеността върху процесния имот е върната в патримониума на „Гамор“ ООД. Настоящият състав на съда намира, че с това си извънпроцесуално поведение ответниците по иска са допринесли за отпадане правния интерес от водене на делото. По аргумент на чл. 78, ал. 2 ГПК, тъй като прекратяването на делото е предизвикано поради новонастъпили след предявяването на иска обстоятелства, по независещи от ищеца причини, а сами ответниците са съдействали за настъпването им, то на ищеца-настоящ жалбоподател следва да му се присъдят сторените от него съдебни разноски.

Предвид гореизложеното, частната жалба на А.Л.Е. се явява основателна, поради което същата следва да бъде уважена.

По отношение частната жалба на „ГАМОР” ООД гр. Варна, чрез П.С. И., съдът намира същата за неоснователна по изложените по-горе съображения, а именно:

С извънпроцесуалното си поведение ответниците по иска са допринесли за отпадане правния интерес от водене на делото, респ. производството по първоинстанционното дело е прекратено вследствие поведението именно на ответниците по исковата молба, в т.ч. и на жалбоподателя „ГАМОР” ООД гр. Варна, чрез П.С. И.. Поради това на него не следва да му се присъдят разноски на осн. чл. 78, ал. 3, вр. ал. 2 ГПК.

Правният извод, до който настоящият състав на ВАпС стигна, обосновава неправилност на обжалваното определение в частта, с която е оставена без уважение молбата на А.Л.Е. за допълване на постановеното по делото прекратително определение № 835/06.03.2015 год. ВОС в частта за разноските, поради което същото следва да бъде отменено в тази му част,  като на осн. чл. 78 ГПК на А.Л.Е. следва да му се присъдят разноски в размер на 13 390 лв. съгласно представен списък по чл. 80 ГПК (л.117), представляващи заплатена държавна такса за образуване на делото в размер на 13 064 лв. (л.33) и такса за вписване на исковата молба в размер на 326 лв. (л.45).

В частта, с която молбата на „ГАМОР” ООД гр. Варна, чрез П.С. И., с правно основание чл. 248 ГПК е оставена без уважение, като правилно, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

                                                            

ОТМЕНЯ определение № 1275/06.04.2015г., постановено по т.д.№ 1743/2014 год. по описа на ОС – Варна, В ЧАСТТА с която е оставена без уважение молбата на А.Л.Е. за допълване на постановеното по делото прекратително определение № 835/06.03.2015 год. ВОС в частта за разноските, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „ГАМОР” ООД гр. Варна, представлявано от П.С. И., ЕИК 200668069 и „СВЕ” ЕООД гр. Варна, представлявано от С.В.Г., ЕИК 103580919 /правоприемник на ЕТ „ГРИША ГЕНОВ 77” гр. Варна, ЕИК 103104578/, да заплатят на А.Л.Е. от гр. Плевен с ЕГН **********, сумата от 13 390 лв. на осн. чл. 78, ал. 2 ГПК.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1275/06.04.2015г., постановено по т.д.№ 1743/2014 год. по описа на ОС – Варна, В ЧАСТТА с която е оставена без уважение молбата на „ГАМОР” ООД гр. Варна, представлявано от П.С. И.  за допълване на постановеното по делото прекратително определение № 835/06.03.2015 год. ВОС в частта за разноските.

В останалата му част обжалваното определение като необжалвано е влязло в законна сила.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ, при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:   1.            

 

   2.