О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№_____492_________

гр.Варна, 09..07.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                            МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

ч.т.д №401 по описа за 2019 г. на ВнАС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от "МПФ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.Добрич, чрез адв.В., срещу определение №262/31.05.2019г. по т.д.№113/2019г.на ОС - Добрич, с което производството по делото е прекратено на основание чл.126, ал.1 от ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Сочи се, че не са налице предпоставките на чл.126 от ГПК, доколкото предходните производства, образувани по същата жалба са прекратени.

По същество моли определението да бъда отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срока по чл.274 от ГПК и е допустима.

Съдът, след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите в преписката от т.дело №113/2019г. на ОС- Добрич, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ОС- Добрич е образувано по жалба от "МПФ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.Добрич, чрез адв.В., срещу отказ на Агенция по вписванията №201904211500106/23.04.2019г.

С определение №262/31.05.2019г. производството по делото е прекратено на основание чл.126, ал.1 от ГПК.

След извършена служебна справка по партидата на "МПФ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.Добрич съдът констатира, че по подадено заявление вх.№201904211501106/21.04.2019г. е постановен отказ за вписване промени по партидата на търговеца с №201904211501106/23.04.2019г.

Срещу отказа са депозирани две жалби, както следва:

1/ жалба вх.№20190430211857, подадена чрез Агенция по вписванията и изпратена на ОС –Добрич на 02.05.2019г. Въз основа на същата, на 08.05.2019г., е образувано т.д.№85/2019г. по описа на съда, което е прекратено с влязло в сила определение №253/27.05.2019г., а жалбата е върната на Агенция по вписванията за отстраняване на констатираните нередовности. Определението е обявено в ТР на 29.05.2019г.

2/ Едновременно с депозираната жалба чрез Агенция по вписванията, заявителят "МПФ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.Добрич е депозирал жалбата срещу отказ №201904211501106/23.04.2019г. и в ОС – Добрич, с вх.№2952/02.05.2019г. Въз основа на същата е образувано т.д.№82/2019г. по описа на съда. Производството по делото е прекратено с влязло в сила определение №288/07.05.2019г., а жалбата е изпратена на Агенция по вписванията за изпълнение на дадените указания.  Определението е обявено в ТР на 27.05.2019г.

Изпратената от съда до Агенция по вписванията жалба е регистрирана с вх.№201905271220041. След изпълнение на дадените указания, същата повторно е изпратена на ОС – Добрич с изх.№20190527122041/27.05.2019г. Въз основа на нея, на 30.05.2019г. е образувано т.д.№113/2019г., което е прекратено с обжалваното определение.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

За да е налице основание за прекратяване на производството по реда на чл.126 от ГПК е необходимо да са налице две висящи дела между едни и същи страни, на същото основание и за същото искане.

След извършена служебна справка в Портала за достъп до съдебни дела, настоящия състав констатира, че към датата на образуване на т.д.№113/2019г. на ОС – Добрич – 30.05.2019г., делата, които са имали за предмет същата жалба – т.д.№82/2019г. и т.д.№85/2019г. по описа на съда са прекратени с влезли в сила определения. Други преписи от жалбата не са изпращани на съда, респ. не са образувани нови производства, поради което не са налице основания за прекратяване на делото по реда на чл.126 от ГПК.

 С оглед несъвпадане правните изводи на двете инстанции, съдът счита, че обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ определение №262/31.05.2019г. по т.д.№113/2019г.на ОС - Добрич, с което производството по делото е прекратено на основание чл.126 от ГПК.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: