О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

470

 

гр. Варна, 15.07. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на петнадесети юли, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 404 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от СНЦ „СРУЖЕНИЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”Шести септември”, No-193А, ет.3, офис 6, представлявано от председателя си Димитър Деков против определение № 1762/18.05.2015 г. по т.д.№ 220 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд.

Твърди се в жалбата, че определението е неправилно, тъй като са неправилни направените от съда изводи, че ищецът следва да докаже обстоятелствата по чл.380, ал.3 ГПК. Съдът е сезиран с колективен иск по чл.186 и сл. ЗЗП за забрана на търговска практика, прилагана от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД и „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД във връзка с отчитане, заплащане и фактуриране на ползвана от потребителите електроенергия за периода декември 2014 - януари 2015. Съдът е следвало да отчете това обстоятелство и че предявеният иск е специален по отношение на исковете по чл.379 ГПК, поради което не е необходимо сдружението, включено в списъка по чл.164, ал.1, т.7 ЗЗП да доказва възможността си по чл.380, ал.3 ГПК. Процесуално легитимирано по силата на чл.186 ЗЗП е сдружението, което е включено в списъка към МИЕТ, като това е единственото изискване, поставено от ЗЗП за възможността и легитимацията на сдружението. Прилагането на разпоредбата на чл.380, ал.3 ГПК, по отношение на процесуално легитимирани по силата на чл.186 ЗЗП сдружения води до поставяне на допълнителни, непредвидени в специалния закон изисквания относно процесуалната легитимация за предявяване на иска по чл.186 ЗЗП, което становище не може да бъде споделено. Моли съдът да отмени определението на Варненски окръжен съд и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът намира подадената жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д.220 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд е образувано по предявени от СНЦ „СРУЖЕНИЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” искове по чл.186 и сл. ЗЗП за забрана на търговска практика, прилагана от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД и „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД във връзка с отчитане, заплащане и фактуриране на ползвана от потребителите електроенергия за периода декември 2014 - януари 2015.

В разпоредбата на чл.186, ал.1 ЗЗП е предвидена възможност за предявяване на искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Понятието “нарушаване на колективните интереси на потребителите”  е дефинирано легално в чл.186, ал.2 ЗЗП, като за нарушаване е определено всяко действие, което уврежда колективни интереси на потребителите и противоречи на установени в изрично посочени закони правила и принципи. Исковете по чл.186 ЗЗП са предназначени да осигурят защита на колективни потребителски интереси, поради което подлежат на разглеждане по реда на глава 33 ГПК “Производство по колективни искове”.

Безспорно признаването на ищеца за национално представено сдружение, вписано в регистъра на сдруженията в списъка по чл.164, ал.1, т.7 ЗЗП, имащи право да предявяват колективни искове по ЗЗП обуславя процесуалната му легитимация и допустимостта на исковото производство.

Неприложими към процесния случай са мотивите на определение 195/20.03.2012 година по ч.т.д.970/2011 година, тъй като разгледаните въпроси касаят процесуалната легитимация на Комисия за защита на потребителите и е разгледано нейното право на иск.

Изрично законодателят в чл.186, ал.1, изр.2 ЗЗП е предвидил, че процедурата, по която се разглеждат тези искове е глава 33 ГПК, поради което след като закона изрично препраща към разпоредбите на глава 33 ГПК, съдът следва да приложи процесуалния закон.

По въпроса какви са процесуалните действия на съда е постановено определение на ВКС по ч.т.д.298 по описа за 2011 година на ВКС, II т.о., в което е прието, че след като приеме, че процесуалното представителство на ищеца е в съответствие с изискванията на закона, че исковата молба е редовна и че лицата, предявили иска, отговарят на условията по чл. 381 ал. 1 ГПК, пред съда се поставя въпросът за подготовката на делото за разглеждане и съгласно чл. 382 ГПК в открито заседание с призоваване на страните съдът изслушва становищата им по обстоятелствата, които определят кръга на увредените лица и начина за разгласяване на предявяването на иска, и определя подходящ начин на разгласяване и срок, в който увредените лица могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно.

Ищецът следва да докаже, че може да понесе тежестите, свързани с воденето на делото.

Съгласно чл. 380 ал. 3 ГПК към исковата молба се представят доказателства за възможностите на ищеца сериозно и добросъвестно да защити увредения интерес, както и да понесе тежестите, свързани с воденето на делото, включително и разноските, като съдът служебно проверява, съгласно чл. 381 ал. 1 ГПК, налице ли са описаните изисквания, в хода на която проверка може да изслуша ищеца в открито заседание.

Гореизложеното обуславя извода, че за съда съществува служебно задължение преди да пристъпи към разглеждане на делото да се увери, че за ищеца е налице финансова възможност да обезпечи тежестите, свързани с воденето на делото. Разпоредбата на чл.380, ал.3 ГПК вменява на съда служебно задължение да провери две кумулативно дадени предпоставки – ищецът да може добросъвестно да защити увредения интерес и да понесе тежестите. Включването на сдружението в списъка по чл.164, ал.1, т.7 ЗЗП освобождава ищеца от доказване на възможностите му да защити добросъвестно увредения интерес, но не може да го освободи от доказване на възможността да понесе тежестите.

Това законово изискване е вменено на съда, с цел защита на колективния интерес, тъй като за да пристъпи към разглеждането на иска, съдът следва да се убеди, че колективният интерес ще бъде защитен и няма да се накърнят интересите на потребителите, техните бъдещи права, както и правата на ответниците. Ищец по колективния иск е класът (колективът), група лица, които не са индивидуално определени, групов субект, състоящ се от лица, определяеми по определени обективни признаци, характеризиращи колектива (класа). Принадлежността към колектива се определя въз основа на обективни критерии, свързани с конкретни особености на нарушението, осъществено в определен период от време и в определено пространство, а лицата, които предявяват иска, са особен вид представители на колектива (класа), които извършват процесуалните действия от негово име и за негова сметка. С предявяването на иска се упражнява правото на защита на всички лица, включени в класа, и искът се предявява от името на колектива. Предвид особеностите на този иск ищецът следва да установи, че ще защитава правата на този определен кръг лица добросъвестно. Разпоредбата на чл.379, ал.2 ГПК допуска два вида ищци – лица, които претендират колективният им интерес да е увреден или организация за защита на увредените лица, като разпоредбата на чл.380, ал.3 ГПК не разграничава двата вида ищци. Специален законов текст не е предвиден и в чл.186 ЗЗП.

За съда е налице възможност, но не и задължение да изслуша страните в открито съдебно заседание, поради което не е допуснато и процесуално нарушение. Законодателят работи с понятието тежести, като разноските по водене на делото са само част от тези тежести. В понятието „тежести” се включват всички необходими средства по разгласяване на предявения иск, които са предмет на конкретна преценка. За да може тази преценка да бъде извършена страната, която черпи благоприятните последици следва да установи и фактите. На ищеца е била предоставена възможност с разпореждане от 05.03.2015 година да представи всички доказателства, установяващи финансовата възможност за обезпечаване на процеса, като в изпълнение на това разпореждане той е представил Заповед от 05.03.2015 година, от която е видно, че сдружението е признато за представително сдружение на потребителите за срок от 3 години.

С разпореждане от 07.04.2015 година на ищеца е дадена повторна възможност да представи данни за наличието на финансови ресурси, като в указания от съда срок ищецът не е представил никакви доказателства.

Включването на сдружението в списъка по ЗЗП обуславя процесуалната му легитимация да води иска, но не го освобождава от задължението по чл.380, ал.3 ГПК, доколкото самия закон препраща към процесуалните правила на глава 33 ГПК и доколкото, както се спомена по-горе законодателят е вменил на съда служебно задължение за извършване на такава проверка с цел защита на обществения интерес, без да прави разграничение относно видовете ищци. Съдът е изпълнил служебното си задължение, като е указал на страната конкретните доказателства, които следва да му бъдат предоставени и след като страната е проявила процесуално бездействие, същото следва да бъде санкционирано.

В Наредба РД-16-117/01.10.2010 година е посочен реда и начина за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите, като е видно, че има предвидена специална процедура и ред за предоставяне на финансовите средства. Ищецът не е представил доказателства, че са му предоставени финансови средства, нито е представил доказателства, че има финансови средства, обезпечаващи воденето на процеса, което води до извода, че приложение следва да намери чл.380, ал.3 ГПК.        

Поради съвпадане на правните изводи на съда определението на Варненски окръжен съд следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1762/18.05.2015 г. по т.д.№ 220 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: