Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Варна, №180  /  12.07..2016 година

 

Варненският апелативен съд - търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 404/2016 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 613 а, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 436, ал. 1 от ГПК.

Подадена е жалба от „Топлофикация – Шумен” ЕАД /в несъстоятелност/ –  гр. Шумен, срещу постановление за възлагане № 2 от 05.05.2016 г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т. д. № 586/2011 година, с което е възложен на С* Д* К* – К*, апартамент № 40 с идентификатор 83510.674.82.3.40 със застроена площ от 31,03 кв.м., ведно  с прилежащо избено помещение № 13 и 8.69 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имот, находящ се в гр. Шумен, ул. „Победа” № 6, вх. 3, ет. 3.

В писмен отговор синдикът на дружеството в несъстоятелност сочи  твърдения за недопустимосттта на жалбата. Твърди, че в същата отсъства релевиране на конкретните пороци на възлагателното постановлението. Счита, че е приложима разпоредбата на чл. 18 във връзка с чл. 50 от Тарифата за такси, събирани от съдилищата по ГПК, тъй като се предмет на постановлението за възлагане е недвижим имот.

За да се произнесе по жалбата, с която е сезиран, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл. 613 а, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 436, ал. 1 от ГПК, поради което същата е процесуално допустима.

Настоящият съдебен състав приема за неоснователно възражението за нередовност на настоящата жалба поради невнасяне на дължимата държавна такса. Съдът счита, че липсва изрична конкретна разпоредба, определяща размера на държавната такса и не следва да се прилага по аналогия разпоредбата на чл. 18 във връзка с чл. 50 от Тарифата за такси, събирани от съдилищата по ГПК, макар и да се касае за възлагателно постановление относно недвижим имот. Настоящото производство е образувано по подадена частна жалба от дружество в несъстоятелност. В този случай дължимата държавна такса се определя съобразно разпоредбата на чл. 19 от тарифата, като същата е била заплатена от жалбоподателя.

 

Разгледана по същество, частната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелността, постановен реда на чл. 717 з, ал. 1 от ТЗ, след проведена продажба по реда на чл. 717 а и следв. от ТЗ. Обжалваното действие представлява осребряване на част от вещите и имуществените права, включени в масата на несъстоятелността на длъжника – „Топлофикация – Шумен” ЕАД /в несъстоятелност/.

Инвокирани в частната жалба са следните основания за обжалване на процесното постановление за възлагане, както следва  :

Твърди се, че длъжникът в производството по несъстоятелност е обжалвал постановените съдебни актове на съда по несъстоятелността, свързани с  даденото разрешение за продажба, в т.ч. се сочи и предприетото обжалване на разпореждането, с което тази жалба е върната. Апелативен съд – Варна с определение № 403/ 14.06.2016г. е потвърдил разпореждане № 300/30.05.2016г. на ОС- Шумен по т.д. № 586/2011г., с което е върната частната жалба на „Топлофикация Шумен” ЕАД / в несъстоятелност / срещу определение № 147/29.03.2016г. за разрешаване от съда по несъстоятелността на продажба по реда на чл. 717в ТЗ на актив от масата на несъстоятелността.

Частният жалбоподател – длъжник в производството по несъстоятелност сочи също така, че е обжалвал по реда на инстанционния контрол решението на Събранието на кредиторите от 3.09.2015г. за определяне метод  и начин на осребряване. Инициирано е производство пред Апелативен съд- Варна, като образуваното по подадената жалба в.т.д. № 311/2016г. на АпС- Варна е прекратено.

Сочи се също така като основание за оспорване на издаденото постановление за възлагане, че образуваното пред АпС- Варна в.т.д. № 610/2015г. с предмет обжалване на съдебното решение на ОС- Шумен за обявяване в несъстоятелност на „Топлофикация Шумен”ЕАД / в несъст./ е спряно до приключване на в.ч.т.д. _ 605/2015 на АпС- Варна . Същото е  образувано е по подадена частна жалба от „Топлофикация – Шумен” ЕАД, /н./ против определение № 372/27.07.2015г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 283/2015г., с което е оставено без уважение искането на дружеството, в качеството му на длъжник по несъстоятелността по т.д. № 586/2011г. на ШОС, на осн.чл.679 ал.4 ТЗ за отмяна като ощетяващи съществена част от кредиторите решението на Общото събрание на кредиторите на „Топлофикация – Шумен” ЕАД / н./, проведено на 23.04.2015г., с което не е уважено искането  за одобряване на оздравителен план на предприятието, предложен от длъжника.  Подадената частна жалба е оставена без разглеждане от Апелативен съд – Варна.

Всички гореизложени факти и обстоятелства са сочени от настоящата съдебна инстанция единствено за пълнота на произнасянето. Разгледани по същество, тези  основания, инвокирани в частната жалба  на длъжника, са правно ирелевантни  досежно визуализираното искане за отмяна на издаденото постановление за възлагане.

В съответствие със задължителните указания на т. 8 от ТР № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. дело № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС, настоящата съдебна инстанция приема, че постановлението за възлагане може да бъде обжалвано ако наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В настоящата частна жалба липсва каквото и да е позоваване / посочване / на обстоятелства,  които биха могли да се сведат до горепосочените хипотези.

От представените към частната жалба доказателства се установява, че видно от представения Протокол за разгласяване от 05.04.2016 г., продажбата е надлежно разгласена, като обявлението за същата е било поставено на мястото за обявления в Община Шумен, в административната сграда на адреса на управление на длъжника, както и по местонахождението на недвижимия имот, в 16 дневен срок, предхождащ дата на проданта. Следователно е спазен 14 дневният срок  за разгласяване на продажбата.  Обявлението за продажба е публикувано в същия срок и в специалния бюлетин на  Министерство на икономиката.  Предвид горното, при  обявлението за насрочената продажба са спазени изискванията на чл. 717 а от ТЗ, поради което същата е надлежно разгласена.

Не се твърди, още по- малко е доказано, че  обявената начална цена на имота  не съответства на пазарната цена или да е по-ниска от данъчната оценка на имота.

С определение  № 147 от 29.03.2016 г. по т. д. № 586/2011 г. съдът по несъстоятелността е разрешил на синдика да извърши продажба на посочения недвижим имот.

Постъпили са две наддавателни предложения, по които е внесен задатък от 10% върху определената начална цена на публичната продан. Остатъчната стойност по публичната продан е заплатена от обявения купувач на 22.04.2016 г.

С оглед на горното, съдът намира, че жалбата с която е сезиран е   неоснователна, респ. обжалваното постановление за възлагане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

                                            Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление за възлагане № 2 от 05.05.2016 г., постановено по т. д. № 586/2011 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е възложено на С*Д* К* – К*, ЕГН: **********, апартамент № 40 с идентификатор 83510.674.82.3.40 със застроена площ от 31,03 кв.м., ведно  с прилежащо избено помещение № 13 и 8.69 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имот, находящ се в гр. Шумен, ул. „Победа” № 6, вх. 3, ет. 3, за сумата  от 27 500 лв.

Определението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.            

   2.