ОПРЕДЕЛЕНИЕ 481

 

гр. Варна, 08.08..2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 404/2017 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК, вр. с чл. 407, ал. 1 от ГПК.

Подадена е частна жалба от Държавата, представлявана от Министъра на финансите чрез юрк. И.Г. против разпореждане от 20.06.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 343/2015 г. за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение № 68 от 25.01.2016 г. по горепосоченото дело, решение201 от 08.08.2016 г. по в. т. д. 334/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд и определение № 253 от 04.05.2017 г. по т. д. № 152/2017 г. по описа на Върховния касационен съд.

В частната жалба се инвокират доводи за неправилност на обжалваното разпореждане като постановено в нарушение на материалния закон. Навеждат се твърдения за недължимост на посочената държавна такса. Моли се за освобождаване от задължението за заплащане на държавна такса за настоящото производство, както и за отмяна на обжалваното разпореждане.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

В производството по т. д. № 343/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд е постановено решение № 68 от 25.01.2016 г., с което ответникът по делото - Държавата е осъдена да заплати по сметка на ВОС сумата в размер на 46 899.72 лв., представляваща дължимата в производството държавна такса, по арг. от чл. 620, ал. 5 от ТЗ.

Постановеното по делото решение е потвърдено с решение № 201 от 08.08.2016 г. на в. т. д. № 334/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд, с което Държавата е осъдена да заплати на по сметка на ВАпС сумата от 23 449.86 лв., представляваща държавна такса за въззивното производство.

С определение № 253 от 04.05.2017 г. по т. д. № 152/2017 г. Върховният касационен съд не допуска касационно обжалване на въззивното решение.

Съответно на 20.06.2017 г., Варненският окръжен съд разпорежда издаването на изпълнителен лист в полза на същия съд за горепосочените суми, представляващи дължимите държавни такси.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Изпълнителен лист се издава единствено за подлежащи на изпълнение вземания, удостоверени с надлежно изпълнително основание – арг. чл. 406 от ГПК, какъвто е настоящият случай.

В относимата съдебна практика и в правната доктрина безпротиворечиво е прието, че в случай на неблагоприятно решаване на дело спрямо страна, която е освободена от заплащането на съдебно-деловодни разноски /чл. 83 от ГПК/ или е освободена от заплащането на държавна такса /чл. 84 от ГПК/ за същата възниква отговорността за възмездяването им /в този смисъл Определение № 753 от 20.12.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 564/2011 г., ГК на ВКС и Пунев. Б., Гачев. В., Хорозов. Г., Митева. Д., Танев. Д. и др. Гражданско процесуален кодекс, второ преработено и допълнено издание, С.: 2017, с. 161/. В настоящия случай разноските за дължимата държавна такса следва да бъдат присъдени в полза на съда, разглеждащ делото, предвид отсъствието на предварително заплащане на същите от насрещната страна, съобразно разпоредбата на чл. 620, ал. 5 от ТЗ.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че искането на жалбоподателя за освобождаване от задължението за заплащане на държавна такса за настоящото производство е неоснователно, доколкото се цели освобождаване от евентуални бъдещи разноски, които към момента на отправяне на искането не са дължими от страната и биха били присъдени с оглед на крайния извод на съда. Законопредвидено е различие между задължението за внасяне на държавна такса и последващата отговорност за разноски. Предвид горното, в тежест на жалбоподателя, съобразно изхода от производството следва да се възложи заплащането на държавната такса за настоящото частно производство.

Производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от ГПК е двуинстанционно, а поставеният акт на настоящата инстанция има окончателен характер /така Определение № 73 от 01.02.2012 г. по ч. т. д. № 27/2012 г., II т. о. на ВКС и Определение № 2 от 04.01.2013 г. по ч. гр. д. № 411/2012 г., I г.о. на ВКС/.

Предвид гореизложеното, обжалваното разпореждане е правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 20.06.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 343/2015 г. за издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Държавата, представлявана от Министъра на финансите да заплати по сметка на Варненския апелативен съд сумата в размер на 15 лв., представляваща дължимата за настоящото производство държавна такса, по арг. от чл. 620, ал. 5 от ТЗ.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        1.                        

 

                                                                                     

                                                                                      2.