О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 453

 

гр.Варна,    13.07.   2018 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа  докладваното от съдия А. БРАТАНОВА в.ч.т.д. № 404 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274, ал.2 ГПК вр. 286, ал.2 ГПК.

Образувано е по предявена частна жалба от  „Енергоснабдяване“ ООД – Шумен, „Топлоснабдяване“ АД – Шумен, „Термокомплес“ ООД – Шумен и Д.С.Д. против Разпореждане № 260/29.05.2018 год., постановено по в.ч.т.д.№ 63/2018 год. по описа на ШОС, с което съдът е постановил ВРЪЩАНЕ на депозираната от „Енергоснабдяване“ ООД, ЕИК 127531389 с адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 51 представлявано от Д.С.Д. и В* М* М*, „Топлоснабдяване“ АД, с ЕИК 127518677, с адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 51 представлявано от Д.С.Д., „Термокомплекс“ ООД, с ЕИК 127528261 с адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 51 представлявано от Д.С.Д. и от Д.С.Д. с ЕГН ********** с адрес: *** частна жалба с вх. № 2683 от 22.05.2018г.  срещу определение № 156 от 10.05.2018г. по в.ч.т.д. № 63/2018г. по описа на ОС - Шумен, ведно с приложенията към нея, на жалбоподателите.

Частната жалба е редовна и надлежно администрирана.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството по в.ч.т.д.№ 63/2018 год. по описа на ШОС е приключило с постановяване на Определение 156 от 10.05.2018 г., с което съдът е оставил без уважение частната жалба против Разпореждане за незабавно изпълнение № 1936/01.11.2016 год. въз основа на документ по чл. 417 ГПК по ч.гр.д.№ 3318/2017 год. по описа на ШРС и жалбата против Определение № 819/22.03.2018 год., постановено по ч.гр.д.№ 3318/2017 год. на ШРС, с което заповедният съд е оставил без уважение депозираната молба за спиране на изпълнителното производство, образувано въз основа на Заповед № 1936/01.11.2016 год. въз основа на документ по чл. 417 ГПК по ч.гр.д.№ 3318/2017 год. по описа на ШРС.

Коментираният съдебен акт е постановен в производство по чл. 419 ГПК и чл. 420, ал.3 ГПК. 

По делото е постъпила жалба с вх. № 2683/22.05.2018 г.,  депозирана срещу определение № 156 от 10.05.2018г. по в.ч.търг.д. № 63/2018г. по описа на ОС - Шумен.

С обжалваното Разпореждане съдът е постановил връщане на депозираната жалба, тъй като постановеното определение  е  окончателно и не подлежи на обжалване.

Разпореждането е правилно.

Съгласно задължителните постановки в т. 8 от ТР № 4/18.06.2014 г. по тълкувателно дело № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, въззивните определения, постановени в заповедното производство, не подлежат на касационно обжалване.  Определение 156 от 10.05.2018 г., в частта по чл. 419 ГПК, има характер е въззивно определение, постановено в заповедно производство. Същото не подлежи на последващ инстанционен контрол и подадената частна касационна жалба, като процесуално недопустима - заявена при отсъствие на възникнало за частните касатори процесуално потестативно правомощие да сезира касационната инстанция, следва да бъде върната.

Съображенията в т. 8 на ТР № 4/2013 г. на ОСГТК, за касационна необжалваемост на въззивното определение, са изцяло приложими и по отношение на въззивните актове, постановени по реда на чл. 420, ал.3 ГПК  /в този смисъл и определение № 580/12.10.2015 г. по ч. т. д. № 2194/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о, определение № 122/26.02.2016 г. по ч. т. д. № 65/2016 г. на ВКС, ТК, I т. о., определение № 105/9.02.2015 г. по ч. т. д. № 178/2015 г. на ВКС, ТК, I т. о и други/.

Наведените в разглежданата частна жалба  доводи и аргументи нямат отношение към спорния процесуално-правен въпрос  за обжалваемостта на постановените въззивни актове в заповедното производство.Разпоредбата на чл. 280, ал.2 ГПК регламентира единствено предпоставките за допускане на касационен контрол. Същата не е приложима при очертаване на кръга от обжалавемите актове на въззивната инстанция.

Няма отношение към възникването на субективното потестативно право на обжалване и  и обявяването в несъстоятелност на длъжника, вкл. твърдяната стопанска непоносимост на изпълнението по чл. 306 ТЗ. 

 

Воден от горното, съдът

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА       Разпореждане № 260/29.05.2018 год., постановено по в.ч.т.д.№ 63/2018 год. по описа на ШОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: