О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№       497/24.07. 2013 година                           град Варна

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

на     двадесет и четвърти юли                                   година 2013

в закрито заседание в състав :

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : В.Петров                                                                                                ЧЛЕНОВЕ : М.Недева

                                                                                                   А.Братанова

 

като разгледа докладваното от съдия М.Недева в.ч.т.д. №  406 по описа  на Варненския апелативен съд за 2013г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 вр.чл.220 ГПК.

          Абразувано е по подадена частна жалба от „С” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис Трети” № 1, ЕИК 831686320, представлявано от изпълнителните директори П Г А и Ф Я против протоколно определение на Варненския окръжен съд, търговско отделение от 15.04.2013г., постановено по т.д. № 2978/2012г., с което е оставено без уважение искането на Банката за встъпване като трето лице – помагач на страната на ответника „Г Б Д” ЕООД / в несъст./ По съображения, подробно изложени в жалбата и основно свеждащи се до обосноваване на правен интерес от встъпването, моли съда да отмени обжалваното определение и вместо него постанови друго, с което да уважи искането й  за конституирането й като трето лице – помагач на страната на ответника.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, с който се иска от съда да остави без уважение подадената частна жалба.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          Предявен е иск с правно основание чл.694 ТЗ от кредитора „Албена 2 000 – Строителство и Инженеринг” ЕООД, гр.Варна срещу „Г Б Д” ЕООД / в несъст./, гр.Варна за установяване съществуването на предявени от ищеца вземания срещу несъстоятелния длъжник, които не са приети в производството по несъстоятелност.

          „С” ЕАД, гр.София е кредитор с приети вземания в производството по несъстоятелност на „Г Б Д” ЕООД / в несъст./, гр.Варна съгласно пункт 5 от Списъка на приетите  от синдика вземания, одобрени от съда по несъстоятелността с определение по чл.692 ал.4 ТЗ на 04.12.2012г. по т.д. № 2429/2011г. на ВОС. С молба по чл.218 ГПК и чл.29 ГПК Банката е изразила желание да встъпи в процеса като трето лице- помагач на ответника, за да издейства благоприятно за него решение. Правният си интерес от встъпването подробно е аргументирала в молбата си за встъпване.

          За да прецени основателността на молбата за встъпване, съдът съобрази следното :

Производството по чл. 694 ТЗ има характер на съпътстващо производството по несъстоятелност. Като такова то представлява  общо, състезателно исково производство. Участието на трети лица – помагачи в него е допустимо съобразно общите правила на чл. 218 и следв. ГПК / в този смисъл и определение на ВнАпС по в.ч.т.д. № 153/2012г., както и определение № Н-90/25.10.2010 год. на САС, постановено по ч.д.н.№ 142/2010 год./.

Правният интерес от встъпването в случая се  презумира от разпростирането субективните предели на решението по чл. 694 ТЗ и по отношение на всички кредитори на несъстоятелността. Отделно – третите лица имат качество на кредитори с приети вземания по смисъла на чл. 693 ТЗ. Предявеното спорно право, макар и с предмет – материално правоотношение между други лица,  има пряко влияние върху структурата на дълга на несъстоятелния длъжник; степента и съразмерността на удовлетворяване на кредиторите, в това число и на лицата, претендиращи встъпване. 

Привилегията на удовлетворяване при разпределение на осребреното имущество по реда на чл.722 ТЗ, в процесния случай за кредитора – по реда на чл.722 ал.1 т.1 ТЗ, не сочи на отпадане на горепосочения правен интерес. При наличието на същата тази привилегия законодателят е предоставил правото на кредитора да предяви писмено възражение срещу прието от синдика вземане – чл. 690, ал.1 ТЗ, вкл. да участва в производството по разглеждане на възражението пред съда по несъстоятелността – чл. 692, ал.3 ТЗ. Кредиторът разполага още с признат от закона правен интерес да

 

 

предяви сам отрицателен установителен иск за отричане вземането на друг кредитор в производството – чл. 694 ТЗ. Ето защо съдът намира, че на  кредитора не може да бъде отречен правния интерес и да встъпи като помагач на ответника в производството, водено от друг кредитор с неприето вземане за установяване на правата му спрямо длъжника.

По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

                             О    П    Р    Е     Д    Е     Л    И    :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение на Варненския окръжен съд, търговско отделение от 15.04.2013г., постановено по т.д. № 2978/2012г., с което е оставено без уважение искането на „С” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис Трети” № 1, ЕИК 831686320, представлявано от изпълнителните директори П Г А и Ф Я за встъпване като трето лице – помагач на страната на ответника „Г Б Д” ЕООД / в несъст./, като вместо него ПОСТАНОВЯВА :

ДОПУСКА встъпването на „С” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис Трети” № 1, ЕИК 831686320, представлявано от изпълнителните директори П Г А и Ф Я като трето лице – помагач на ответника, на основание чл.218 ГПК.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                        ЧЛЕНОВЕ :