О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  452

 

                                             гр.Варна, 13  .07.2016 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на                        юли през две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П. 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                           НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. № 406 по описа на съда  за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е реда на чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ЕИК 831919536, със седалище гр.София против определение №91/22.04.2016 г., с което е прекратено производството по т.д.№ 27/2016 г. по описа на Окръжен съд – Търговище, по предявения от жалбоподателя  иск срещу „ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ“ АД - в несъстоятелност, ЕИК 200958720, със седалище гр.Търговище, с правно основание чл.29, ал.1 ЗТР да бъде установено, че обявяването в търговския регистър с номер 20160218111030 от 18.02.2016 година на заявения от синдика на „ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 200958720, със заявление Образец Г1 вх. № 20160212105140 акт „Актуализиран списък на кредиторите по чл. 693 ТЗ“ е нищожно, евентуално - недопустимо, като постанови заличаване на вписването.

Жалбоподателят излага, че нормата на чл.29 от ЗТР, следва да се тълкува разширително, тъй като единственият способ чрез който кредиторите могат да се защитят срещу порочното обявяване на списъци на приети и неприети вземания в производства по несъстоятелност е искът по чл.29 от ЗТР. Моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д.N 27 по описа за 2016 година на Търговищки окръжен съд е образувано по предявени в условията на евентуалност искове с правно основание чл.29 от ЗТР срещу „ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ“ АД - в несъстоятелност, за приемане за установено, че обявяването в търговския регистър с номер 20160218111030 от 18.02.2016 година на заявения от синдика на „ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 200958720, заявление Образец Г1 вх. № 20160212105140 акт „Актуализиран списък на кредиторите по чл. 693 ТЗ“ е нищожно, а в условията на евентуалност недопустимо.

Защитата, която законодателят е предвидил в чл.29, ал.1 ЗТР е защита само срещу вписването на подлежащи на вписване обстоятелства и не би могло чрез разширително тълкуване, или прилагане по аналогия да се формира извод, че тази искова защита е приложима и по отношение обявени актове. При ясното и точно регламентиране на защитата по чл.29, ал.1 ЗТР, законодателят е съобразил действието на вписването, при което в Търговския регистър се въвеждат конкретни данни/обстоятелства/, както и разграничението между действието на вписването и действието на обявяването, регламентирано в чл.7 и чл. 9 от ЗТР. Наред с това, в отделни разпоредби на ЗТР са разграничени изискванията към заявяване на подлежащи на вписване обстоятелства и заявяване на подлежащ на обявяване акт, както и дейностите на длъжностното лице по регистрацията при вписване или заличаване на вписването и съответно действията по обявяване на представен от заявителя акт/ /чл.22 ЗТР/. Именно поради това, последиците от уважаването на иска по чл.29 ЗТР са свързани със заличаване на вписването – чл.30 от ЗТР.

Доводите на жалбоподателя за необходимостта да се приложи исковата защита по чл.29 ЗТР, поради значението на обявените в регистъра списъци на кредитори с приети и неприети вземания, не могат да бъдат споделени, тъй като Търговският закон е предвидил изчерпателно реда, по който вземанията в производството по несъстоятелност се предявявят, приемат и оспорват /чл. 685 – 695 ТЗ/. В тази връзка, промени в списъка на приети вземания може да се извърши единствено чрез процедурата по оспорването му – чл.690 ТЗ или чрез установителен иск по чл.694 ТЗ. Извън посоченото е регламентиран и ред, по който списъка може да бъде допълнен чрез последващи допълнително предявени и приети по предвидения в закон ред вземания – чл.695 ТЗ.

В законът не е предвидил нарочен ред, по който следва да се отразят промени в списъците, в резултат на настъпили след приемането на вземането промени в дълга, в това число частично или пълно погасяване, но безспорно такива промени следва да се зачетат от синдика при осъществяване на дължимите действия във връзка с изготвяне на сметка за разпределение по чл.728 ТЗ, респективно от съда при определянето на кръга от лица, легитимирани да участват с право на глас в събранието на кредиторите – чл.673, ал.2 ТЗ. Независимо, че законът не въвежда нито  процесуално задължение, нито процесуално правомощие за съда да постанови нарочен акт, с който да коригира или да откаже да коригира списъка на приетите вземания, съдът намира, че това не поставя в опасност интересите на участващите в производството по несъстоятелност лица, тъй като от една страна кредиторите и длъжника могат да искат отмяна на решенията на събранието на кредиторите в случай, че до участие с право на глас е бил допуснат кредитор без право на вземане, а от друга страна да искат и ревизиране на изготвена сметка за разпределение, в случай, че същата предвижда плащане на вече нелегитимиран кредитор.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради частнната жалба, следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ЕИК 831919536, със седалище гр.София против определение №91/22.04.2016 г., с което е прекратено производството по т.д.№ 27/2016 г. по описа на Окръжен съд – Търговище.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: