ОПРЕДЕЛЕНИЕ

494/30.07.18

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 27.07.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                         ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 406 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Белсуин“ ЕООД - гр.Варна срещу определение №779/27.03.2018 г. на Окръжен съд Варна - ГО по гр.д. №609/2016 г. по чл.248-ГПК, с което на същия е отказано изменение на решението по делото в частта му за разноските.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Оплакването на страната се свежда до това, че присъдените в нейна тежест разноски, в т.ч. за адвокатско възнаграждение на другата страна били завишени, тъй като не съответствали на фактическата и правна сложност на разглеждания спор. Оплакването е неоснователно. Търсеният от ищеца адвокатски хонорар /7500 лв/ е намален от съда до минималния размер /7279.34 лв/ съгласно Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като възражението на ответника „Белсуин“ ЕООД - гр.Варна за прекомерност на същия е уважено. Минималният размер на адвокатското възнаграждение се определя по посочената наредба спрямо размера на претенцията по иска, като съгласно чл.78, ал.5 – ГПК адвокатското възнаграждение може да бъде намалено от съда по възражение на насрещната страна за прекомерност съобразно действителната и правна сложност на делото най-много до минимално определения размер. Под този размер съдът не може да намалява адвокатския хонорар независимо от сложността на делото. Ето защо определението е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №779/27.03.2018 г. на Окръжен съд Варна - ГО по гр.д. №609/2016 г. по чл.248-ГПК, с което на „Белсуин“ ЕООД - гр.Варна е отказано изменение на решението по делото в частта му за разноските.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението с касационна частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 - ГПК.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.