ОПРЕДЕЛЕНИЕ

505/24.07.13 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  24.07.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                    ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 407 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Х В Т” АД – гр. В.Търново срещу определението на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№ 2596/2012 г., с  което е прекратено изцяло производството по исковете по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е частично основателна.

Производството по исковете по п.1, 2 и 3 от петитума правилно е било прекратено от първоинстанционния съд, тъй като се касае за искове за установяване на факти с правно значение, а това е допустимо само в случаите, предвидени в закон – чл.124, ал.4 –ГПК, какъвто не е настоящият случай. Тези факти освен това по небходимост предпоставят предмета на установителния иск по п.4 от петитума на исковата молба и подлежат на изследване в производството по същия иск.

Производството по иска по п.4, че ищецът няма непогасени изискуеми задължения към ответника за процесния период в размер на 50671.72 лв, е прекратено неправилно. Този установителен иск по чл.124, ал.1 – ГПК е допустим, с оглед възстановяване на твърдяното нарушено от ответника право – погасяване с извършените от ищеца преводи на суми на задълженията на друго трето лице – „Х В Т” ООД – гр.В.Търново, ЕИК 107546750, към ответника вместо на задълженията на ищеца - „Х В Т” АД – гр. В.Търново, ЕИК 201852905, към ответника. Ищецът има правен интерес от воденето на иска и с оглед реалната опасност от прекъсване на електроснабдяването му от ответника с оглед разпоредбите на чл.123 от Закона за енергетиката, чл.41 от Наредба №6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи и чл.20 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Енерго-Про Продажби” АД – гр.Варна.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №1790/25.04.2013 г., поправено с определение №2651/03.07.2013 г., на Варненския окръжен съд, ТО по т.д.№2596/2012  г., с което е прекратено производството по исковете по п.1, 2 и 3 от петитума на исковата молба.

ОТМЕНЯ същите определения в частта им за прекратяване на производството по установителния иск по чл.124, ал.1 – ГПК по п.4 от петитума на исковата молба и ВРЪЩА делото на същия съд за предприемане на следващите съдопроизводствени действия във връзка с разглеждането му.

Определението подлежи на обжалване само в потвърдителната му част в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.