ОПРЕДЕЛЕНИЕ

488                                                 22.07.2016 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  22-и юли                                                                Година 2016год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 407по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частни жалби от: адв.С. Д. ***, като пълномощник на Сосиете Рибо Ейч Би ем С.А. и по частна жалба на „Росг”ЕООД гр.Силистра, чрез пълномощникът си адв.Р.Н. от ВАК, против определение на СОС от 27.05.2016год. с което съдът е отказал да възобнови производството по т.д. № 31/2016год. по описа на СОС и е оставил без разглеждане молбата на Сосиете Рибо Ейч Би ем С.А. също за възобновяване на производството, по изложени съображения.

В частните жалби се излага, че обжалваният акт е неправилен поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения, като се иска определението да бъде отменено.

Частните жалби са подадени в срок и са допустими. Разгледани по същество същите са  неоснователни, поради следните съображения:

С определение № 92/12.03.2016год., съдът е спрял производството  по т.д. № 31/2016год. по описа на СОС на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК- до приключване на т.д.н. № 8652/2014год. на СГС. Определението за спиране е влязло в законна сила.

С молба вх.№ 1632/17.05.2016год. и молба вх.№ 1671/19.05.2016год. „Росг”ЕООД гр.Силистра, чрез пълномощник, молителят е изложил съображения за неправилност на определението за спиране и е поискал възобновяване на производството по т.д.н. № 31/2016год. на СОС.

С молба вх.№ 1649/18.05.2016год. Сосиете Рибо Ейч Би ем С.А. също е поискало да бъде възобновено производството по т.д.н. № 31/2016год., като също са изложени съображения, че не е налице преюдициалност на образуваното т.д.н. № 8652/2014год. на СГС.

С обжалваното определение № 184/27.05.2016год., съдът е отхвърлил  молбите на „Росг”ЕООД за възобновяване на производството и е оставил без разглеждане молбата на Сосиете Рибо Ейч Би ем С.А., по изложени съображения.

Определението е законъобразно.

С определение № 92/12.03.2016год., съдът е спрял производството  по т.д. № 31/2016год. по описа на СОС на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК- до приключване на т.д.н. № 8652/2014год. на СГС и същото е влязло  в законна сила. Безспорно е, че производството по т.д.н. № 8652/2014год. нна СГС, което е със същия предмет-да бъде обявена неплатежоспособността на „Тома строй”ЕООД,  не е приключило и е висящо, поради което не отпаднала причината за спиране на т.д.н. № 31/2016год. на СОС. В допълнение, следва да се отбележи още едно основание съда да откаже възобновяване на спряното производство: Безспорно, определението за спиране, което жалбоподателите са поискали  от съда който го е постановил, да го отмени, не е от вида определения, визирани в чл.253 ГПК, поради което и съдът няма правомощия да го отмени. Предвид изложеното жалбата на „Росг”ЕООД правилно е оставена без уважение и на това основание, респективно обжалваното определение следва да бъде потвърдено в тази част.

За яснота следва да се отбележи, че определението за спиране е правилно, понеже не може да съществуват в правния мир едновременно повече от едно висящо производство по несъстоятелност. Това е така, понеже в противен случай, би се стигнало до повече от едно универсално изпълнително производство върху имуществото на длъжника. Разбира се, при евентуално прекратяване на първоначално образуваното производство, ще отпадне пречката за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност.

Относно жалбата на Сосиете Рибо Ейч Би ем С.А.  Дружеството няма качество на страна в спряното производство, поради което правилно молбата е оставена без разглеждане. Обжалваното определение и в тази си част е правилно и следва да бъде потвърдено.

С оглед на изложеното, обжалваното определение, се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено изцяло.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

                                                   

                                                О П Р Е Д Е Л И :

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 184 от 27.05.2016г. постановено по т.д.№ 31/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което съдът е:

ОТХВЪРЛИЛ подадените от „РОСГ”ЕООД ЕИК 203044406 гр.Силистра молба вх.№ 1632/17.05.2016год. и молба вх.№ 1671/19.05. с които е поискал възобновяване на производството по т.д.н. № 31/2016год. на СОС:

ОСТАВИЛ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№ 1649/18.05.2016год.  подадена от Сосиете Рибо Ейч Би ем С.А., с която дружеството е поискало възобновяване на производството по т.д.н. № 31/2016год. на СОС:

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                            2.