Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

   №194./гр. Варна, 02.08.2019 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание на тридесети юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                     ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ                                                             

 

При участието на секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№407/2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на С.С.А. *** срещу решение №27/26.03.2019 г. по т.д.105/2017 г.  по описа на СОС, с което на осн. чл.632, ал.2 от ТЗ е възобновено производството по несъстоятелност срещу "Строителство 06" ЕООД, ЕИК 131432888, със седалище гр.Тутракан.

Във въззивната жалба се сочат допуснати нарушения при постановяване на решението, изразяващи се в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Твърди се, че молбата за възобновяване е постъпила след изтичане на преклузивния едногодишен срок по чл.632, ал.2 от ТЗ, а предплатената сума е по-малка от тази посочена от съда, преди спиране на производдството.

Насрещната страна "Строителство 06" ЕООД, ЕИК 131432888, със седалище гр.Тутракан, не е подала  писмен отговор.

Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Решението на първоинстанционния съд  съдържа реквизитите по чл. 236 ГПК и е действително, произнасянето съответства на предявеното искане, поради което производството и решението са допустими.

С решение №118/14.12.2017г. по т.д.105/2017 г.  по описа на СОС е обявена неплатежоспособността на "Строителство 06" ЕООД, ЕИК 131432888, със седалище гр.Тутракан, с начална дата 31.03.2017 г. и е открито производството по несъстоятелност.

С определение от 17.01.2018 г., като е счел с оглед депозирания отчет на синдика да не са налице достатъчно средства за покриване на разноските по несъстоятелността, съдът е определил сумата 2 000 лв., която трябва да бъде предплатена от молителя по чл. 625 ТЗ или другите кредитори на несъстоятелността, като е указал и последиците от невнасянето на сумата в срок.

С влязло в сила решение №44 от 01.02.2018 г. по т.д. 105/2017 г. по описа на СОС, съдът е спрял производството по делото на основание чл.632, ал.5, вр. ал.1 ТЗ.

Решението е вписано в търговския регистър на 01.02.2018 г., видно от отразената информация в публичния търговски регистър.

Предвид нормата на чл.632, ал.2 от ТЗ, спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок една година от вписването на решението по ал.1 по молба на длъжник или кредитор, ако молителят удостовери наличието на достатъчно имущество или ако депозира необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б ТЗ.

Съобразно разпоредбата на чл.632, ал.4 от ТЗ ако в срока по ал.2 не бъде поискано възобновяване на производството, съдът прекратява производството по несъстоятелност и постановява заличаване на длъжника от търговския регистър.

Срокът по чл.632, ал.2 ТЗ, предвид диспозицията на последната норма, започва да тече от датата на вписване на решението в ТР – в случая 01.02.2018 г. и броен във връзка с чл.60, ал.2 от ГПК, изтича на 01.02.2019 г.

Видно от преписката по делото Национална агенция за приходите е изпратила чрез пощенските служби на 01.02.2019 г. молба за възобновяване на производството по несъстоятелност по отношение на длъжника "Строителство 06" ЕООД. Предвид нормата на чл.62, ал.2 ГПК молбата, изпратена по пощата, е в срок и срокът не се счита за пропуснат, след като молбата е предадена за връчване на пощите в срок.

С молбата кредиторът НАП, е аргументирал искането си за възобновяване на производството по несъстоятелност с наличието на достатъчно имущество в масата на несъстоятелност на длъжника, като наред с това е направил искане да му бъде посочена сметка, по която да внесе определената от съда сума за разноски по несъстоятелността.

С определение от 04.02.2019 г., съдът по несъстоятелността е указал на кредитора, че следва да предплати разноски в размер на 6000 лева по набирателната сметка на съда, в едноседмичен срок от съобщаването.

След продължаване на дадения от съда срок и при неговото спазване, с молба от 21.03.2019 г., кредиторът е представил доказателства за внасяне на определената сума в размер на 6000 лева, необходима за покриване на разноските в производството.

С обжалваното решение №27/26.03.2019 г. по т.д.105/2017 г., съдът е счел молбата на НАП за основателна и е възобновил производството по несъстоятелност.

Налице е константна и непротиворечива практика по решение № 99 от 23.06.2011 г. по т. д. 59/2011 г., ТК, II ТО на ВКС, решение № 73 от 11.05.2012 г. по т. д. 1117/2011 г., ТК, I ТО на ВКС, решение № 212 от 26.11.2012 г. по т. д. 512/2012 г., ТК, II ТО на ВКС и др., съобразно която определеният с нормата на чл.632, ал.2 ТЗ едногодишен срок е относим към датата на подаване на молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност, но не и към изпълнение съпътстващите молбата предпоставки, респективно към представяне на доказателства за наличието на достатъчно имущество или представяне на доказателства за внасяне на сумата, определена от съда като необходима за покриване на началните разноски на несъстоятелността.

С цитираната практика при идентични на процесната хипотези върховният съд е приел, че след като молбата за възобновяване на производството по делото е подадена в срок и със същата е изразена готовност от кредитор за внасяне на сумата, която да покрие началните разноски на несъстоятелността, макар последната да не е внесена към датата на изтичане на срока по чл. 632, ал. 2 ТЗ, то следва да се приеме, че са налице предпоставките за възобновяване на спряното производство, в което поискалият възобновяването кредитор да може да представи доказателства за внасяне на определената от съда по реда на чл. 629б ТЗ сума.

Доколкто молбата за възобновяване е подадена в срока по чл.632, ал.2 от ТЗ, а дадените от съда указания относно размера на сумата за разноски са изпълнение в срок, то съдът намира, че обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Воден от горното, Варненският апелативен съд

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №27/26.03.2019 г. по т.д.105/2017 г.  по описа на СОС, с което на осн. чл.632, ал.2 от ТЗ е възобновено производството по несъстоятелност срещу "Строителство 06" ЕООД, ЕИК 131432888, със седалище гр.Тутракан.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от вписването в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

 

РЕШЕНИЕТО да се впише в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията.

ДА СЕ ВПИШЕ настоящият съдебен акт в книгата по чл.634в от ТЗ, водена от ОССилистра.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :