РЕШЕНИЕ 250

                             гр.Варна,  05.10.2015 г.             

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  -  Търговско отделение в публичното заседание на 23.09.2015 г. в  състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                  КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.дело № 408 по описа за 2015 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Постъпила е въззивна жалба от Кооперация „Шуменска заря” гр.Шумен против решение № 41/21.04.2015 г. по т.д.№ 376/2014 г. по описа на Окръжен съд Шумен, с което съдът: признава за установено, че Д.Д.Ж. е член на Кооперация „Шуменска заря” гр.Шумен; признава за недопустимо вписване № 20140624100148 от 24.06.2014 г. в ТР на заличаване на Й.М. Й. като председател на кооперацията и член на УС и вписване за такъв на П.Г.Й.; признава за несъществуващо вписаното със същото вписване обстоятелство, че П.Г.Й. е член на УС на Кооперация „Шуменска заря” гр.Шумен, както и в частта за разноските, присъдени в полза на Д.Д.Ж. и Е.И.Ф. в размер на 960 лева. Въззивникът моли в случай че въззивният съд констатира произнасяне по недопустими искове по чл.29, ал.1 - ЗТР и по чл.124 - ГПК за обезсилване на обжалваното решение и за прекратяване на производството по делото. В случай че съдът приеме предявените искове за допустими и съдебното решение за валидно, моли за неговата отмяна изцяло като неправилно и за постановяване на решение, с което се отхвърлят изцяло предявените искове по чл.29 ал.1 - ЗТР и по чл.124 - ГПК, ведно с присъждане на разноските за двете съдебни инстанции. Същото се поддържа в с.з. от процесуалния представител на въззивника.

С писмен отговор въззиваемите страни Е.Ф. и Д.Ж.,***, молят съда за потвърждаване на обжалваното решение като правилно, ведно с присъждане на разноски за настоящата инстанция, като същото се поддържа в с.з. от процесуалния им представител.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество същата е частично основателна.

Инцидентният установителен иск относно членството в кооперацията на ищцата Д.Ж. е допустим с оглед оспорването от ответника на качеството й на член-кооператор, респективно на заинтересовано лице – ищец по предявените искове по чл.29, ал.1 – ЗТР. Относно ищцата Е.Ф. не се спори, че е член-кооператор, но и спрямо двете ищци въззивникът възразява, че отсъства правен интерес от воденето на исковете, тъй като те били предявени в защита на чужди /на бившия председател Й. Й./, а не на лични права. Оплакването е неоснователно, тъй като всеки член-кооператор може да обжалва решения на органите на кооперацията по реда на чл.58 – ЗК. Това прави член-кооператора лице, което има правен интерес да води и иска по чл.29, ал.1 – ЗТР за установяване на нищожност или недопустимост на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство по партидата на кооперацията в ТР. Доколкото е доказано, че ищцата Д.Ж. е учредител на кооперацията и не е доказано по несъмнен начин, че членственото й правоотношение с кооперацията е прекратено, същата правилно е била призната от ОС Шумен за член-кооператор, съответно искът досежно нея е допустим, а решението в тази част по иска не е недопустимо. Няма данни за напускане на ищцата по собствено желание с предизвестие. „Промяна на месторабота”, посочено като основание в книгата на кооператорите и „прекратяване на трудовия договор” в протокол №40/22.08.2003 г. на УС говори за промяна на трудово-правните й отношения. Няма решение на УС за изключването й, няма и решение на ОС съгласно устава за утвърждаване на такова изключване от кооперацията. Кооперацията е търговец съгласно чл.1, ал.2 – ТЗ, така че исковете чл.29, ал.1 – ЗТР срещу нея относно вписвания по партидата й в търговския регистър са допустими.

Искът за признаване за недопустимо вписване № 20140624100148 от 24.06.2014 г. в ТР, с което е вписано заличаване на Й.М. Й. като председател на кооперацията и член на УС, и е вписан за такъв П.Г.Й. е неоснователен. Не е била налице процесуална пречка за извършване на процесното вписване в търговския регистър. От една страна липсва постановено от съда спиране на регистърното производство  по реда на чл.536 – ГПК към 24.06.2014 г. Съгласно чл.19, ал.5 - ЗТР регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи. Налице е издадена  по реда на обезпечителното производство обезпечителна заповед на РС Шумен за спиране на основание чл.61 от ЗК изпълнението на решението, взето на проведено на 12.05.2014 г. Общо събрание на Кооперация „Шуменска заря” гр.Шумен, която е била предявена само на новоизбрания управител П.Г.Й.. Спиране на изпълнението означава, че съдът се е разпоредил решението на ОС да не се изпълнява от кооперацията до приключване на производството по иска по чл.58-ЗК, като адресат на тази обезпечителна заповед е кооперацията. Това не е акт на съда, разпореждащ спиране на регистърното производство и имащ за адресат Агенция по вписванията – ТР, на която следва да бъде служебно изпратен. Такъв акт е издаден от ОС Шумен по т.д. №320/2014 г. едва на 03.07.2014 г. – след извършване на вписването, поради което е бил обезсилен от АС Варна по ч.т.д.№475/2014 г. От друга страна, на агенцията е било  изпратено служебно от ОС Шумен решение от 23.06.2014 г. по т.д. №281/2014 г., с което е отменен отказа й от 15.05.2014 г. да впише заявените обстоятелства въз основа на взетите решения от ОС на кооперацията, проведено на 12.05.2014 г. и е било указано на агенцията да впише същите обстоятелства. АВп е била длъжна да изпълни това съдебно решение доколкото не е била сезирана с друг акт на съда, разпореждащ спиране вписването на  тези обстоятелства, което е и сторила. При това положение не е налице недопустимост на извършеното вписване № 20140624100148, искът за това е неоснователен и следва да се отхвърли. Решението в тази му част е неправилно и следва да се отмени, като вместо него въззивният съд постанови друго, с което отхвърли този иск по чл.29, ал.1 – ЗТР.

Вторият иск по чл.29, ал.1 – ЗТР за признаване за несъществуващо вписаното със същото вписване обстоятелство, че П.Г.Й. е член на УС на Кооперация „Шуменска заря” гр.Шумен се явява евентуален спрямо иска за недопустимост на вписването и подлежи на разглеждане доколкото бъде отхвърлен същият. Предвид отхвърлянето на иска за недопустимост на вписването на разглеждане по същество подлежи и този втори иск. Въззивният съд намира, че той е също неоснователен. Съгласно чл. 26 от Закона за кооперацците председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас. От тази разпоредба следва, че председателят на кооперацията се избира между всички член-кооператори, а не само между членовете на УС. Същевременно той с избирането си за председател става автоматично и председател на УС, т.е. става член на съвета по право, затова за него отделен избор за член на УС не се провежда и той придобива това качество по силата на закона. Изричното посочване в текста на разпоредбата, че той има равен глас с гласа на всеки от останалите членове на съвета изключва всякакво съмнение, че председателят на кооперацията е член и председател на УС по право и като такъв има право да гласува с равен глас на член от съвета при вземане на всички решения от същия колективен орган на кооперацията. Ето защо, вписването на избрания председател на кооперацията и за член и председател на УС на кооперацията е е на съществуващо обстоятелство, а искът за признаване за несъществуващо на вписаното обстоятелство е неоснователен и следва да бъде отхвърлен. Решението в тази му част е неправилно и следва да се отмени, като вместо него въззивният съд постанови друго, с което отхвърли и този втори евентуален иск по чл.29, ал.1 – ЗТР.

При този изход на спора първоинстанционното решение се отменя и в частта за разноските относно присъдените на ищците съдебни разноски за разликата от 320 лв до 960 лв с оглед уважения един и отхвърлените два иска с нематериален интерес.

В полза на въззивника – ответник по иска се присъждат съдебни разноски както следва: 2/3 от размера на направените такива за първата инстанция с оглед отхвърлената част от исковете и разноски по компенсация с оглед уважената и отхвърлената част от жалбата за въззивната инстанция, представляващи общо сумата 720 лв.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №41/21.04.2015 г. на Окръжен съд Шумен по т.д.№376/2014 г., в частта му с която признава за недопустимо вписване № 20140624100148 от 24.06.2014 г. в търговския регистър по партидата на Кооперация „Шуменска заря” гр.Шумен на заличаване на Й.М. Й. като председател на кооперацията и член на УС и вписване за такъв на П.Г.Й., като ОТХВЪРЛЯ  иска за това по чл.29, ал.1 – ЗТР на Е.И.Ф. и Д.Д.Ж.,***.

ОТМЕНЯ същото решение в частта му, с която Окръжен съд Шумен признава за несъществуващо вписанато в търговския регистър с вписване №20140624100148 от 24.06.2014 г. обстоятелство, че П.Г.Й. е член на УС на Кооперация „Шуменска заря” гр.Шумен, като ОТХВЪРЛЯ евентуалния иск за това по чл.29, ал.1 – ЗТР на Е.И.Ф. и Д.Д.Ж.,***.

ОТМЕНЯ решението в частта за разноските относно присъдените на  ищците съдебни разноски за разликата от 320 лв до 960 лв.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му обжалвана част.

ОСЪЖДА  Е.И.Ф., ЕГН **********,*** и Д.Д.Ж., ЕГН **********,***, да заплатят на Кооперация „Шуменска заря” гр.Шумен, ЕИК 127001483, сумата 720 лв – съдебни разноски за двете инстанции.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 - ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.