О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 471

 

                                             гр.Варна, 02.07.2019 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на втори юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                           

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                           НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №408 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл 274, ал. 1 ГПК.

Постъпила е частна жалба от „БГ СОД“ ООД, със седалище гр.Варна срещу определение № 4296/03.12.2018г., постановено по т.д. № 1411/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което на осн. чл. 248 ГПК съдът е допълнил определение №3816/30.10.2018г. постановено по т.д.№1411/2018г. на ВОС и е осъдил “БГ СОД“ ООД, със седалище гр.Варна да заплати на ТУ-Варна сумата от 2400 лв., представляваща деловодни разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

Навеждат се оплаквания за неправилност на обжалваното определение, поради което се иска неговата отмяна.

Насрещната страна ТУ-Варна гр. Варна в срока за отговор е изразил становище за неоснователност на жалбата.

Частната жалба е депозирана на 21.12.2018 г. при липса на данни за депозирането ѝ при условията на чл.62, ал.2 от ГПК.

Съгласно приложения по делото отрязък от съобщението до „БГ СОД“ ООД, изготвено от деловодството на съда на 04.12.2018г. и предадено на служител от Бюро призовки към Административен съд Варна на 05.12.2018г., препис от определението е редовно връчен на 06.11.2018г. С оглед невъзможността съобщението да бъде връчено на страната преди изготвянето му, след служебно извършена справка в „Бюро призовки“ към Административен съд Варна, Варненският апелативен съд установи, че съобщението до БГ СОД ООД изготвено на 04.12.2018 г., ведно с препис от определение № 4296/03.12.2018г., е редовно връчено на страната на 06.12.2018 г.

Актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване, се съобщават на страните, като съгласно чл. 7, ал. 2 ГПК съдът им връчва препис. Това е и моментът, в който страната узнава дали има правен интерес да обжалва съдебния акт и, от който за нея започва да тече срока за подаване на жалба. В разпоредбата на чл. 248, ал. 3 ГПК няма посочен срок, а е предвидено, че определението може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението. В разглеждания случай обжалваното допълнителното определение № 4296/03.12.2018г. по чл. 248 ГПК е постановено по определение №3816/30.10.2018г., с което производството по дело е прекратено поради неотстраняване в срок на нередовностите на исковата молба. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването. От своя страна, обжалваното с настоящата частна жалба определение №4296/03.12.2018 г. е обжалваемо и първоинстанционният съд изрично е указал едноседмичния срока, в който съдебният акт постановен по реда на чл.248, ал.1 ГПК може да бъде обжалван. Като се има предвид, че съгласно чл. 275, ал. 1 ГПК определенията подлежат на обжалване в едноседмичен срок, както и изрично дадените в този смисъл указания от съда, липсва неяснота относно срока за обжалване на определението по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК - дали е едноседмичен или едномесечен.

Обжалваното определение е постановено на 03.12.2018г., като съобщението до „БГ СОД“ ООД е редовно връчено на 06.12.2018 г., поради което срокът за обжалване на постановеното от ВОС определение № 4296/03.12.2018 г. е изтекъл на 13.12.2018 г. Частната жалба е депозирана на 21.12.2018 г., което е след изтичане на преклузивния срок за обжалване на съдебния акт, поради което същата подлежи на връщане, респ. производство по образуваното по същата в.ч.т.д. №408/2019г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено предвид недопустимостта на частната жалба.

За пълнота съдът ще изложи, че с настоящата частна жалба, в условията на евентуалност е било поискано възстановяване на срока за обжалване на определение № 4296/03.12.2018г. По искането по чл.63 ГПК съдът се е произнесъл с определение № 1492/17.04.2019г., с което е оставил без уважение молбата на БГ СОД ООД за възстановяване срока за обжалване на постановеното по делото определение №4296/03.12.2018 г. Същото не е обжалвано от заинтересованата страна и е влязло в законна сила.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 408/2019г. на ВАпС.

ВРЪЩА обратно на „БГ СОД“ ООД, със седалище гр.Варна, частна жалба срещу определение № 4296/03.12.2018г., постановено по т.д. № 1411/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което на осн. чл. 248 ГПК съдът е допълнил определение №3816/30.10.2018г. постановено по т.д.№1411/2018г. на ВОС и е осъдил “БГ СОД“ ООД – гр.Варна да заплати на ТУ-Варна сумата от 2400 лв., представляваща деловодни разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: