О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

719

                              

 

гр. Варна , 08.11.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД , ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на тридесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

    ЧЛЕНОВЕ: А* Б*

                               К* Г*

                           

при секретаря Е* Т* като разгледа докладваното от съдията Кр.Г* ч.в.т.дело № 409 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   

Производството е по повод на молба от И.С. и О.С. за възстановяване на срок по чл.64 ГПК за отстраняване на нередовности по частна жалба вх. № 3552/28.06.2013г. срещу определение № 409/17.06.2013г. по ч.т.д. № 409/13г. на ВнАС.

    В молбата на пълномощника на страните адв.Св.Н. се излага , че срокът е пропуснат поради обективни причини- прекомерна натовареност на процесуалния представител.

    Ответникът по молбата за възстановяване на срок– „Ю* Б*4АД оспорва основателността на молбата.

    ВнАС прецени следното:

И.С. и О.С. са подали на 28.06.2013г. частна жалба вх. № 3552 срещу определение № 409/17.06.2013г. по ч.т.д. № 409/13г. на ВнАС, с което е потвърдено разпореждане № 5533/18.05.2013г. по т.д. № 2312/12г. на ВОС за оставяне без уважение молбата на същите лица за освобождаване заплащане на държавна такса по въззивната им жалба.

С разпореждане № 1498/09.07.2013г. по ч.т.д. № 409/13г. на вНАС съдът е оставил без движение горепосочената частна жалба като е дал указания до частните жалбоподатели да представят в едноседмичен срок от съобщението доказателства за заплащане на държавна такса по частната жалба , както и да представят препис от частната си жалба за връчване на насрещната страна.

Съобщение с така посочените указания е връчено на пълномощника на С* – адв.Св.Н. на 10.07.2013г. До 29.07.2013г. , когато е върната обратно от ВНАС частната им жалба изпълнение не е настъпило.

Съобщението за връщане е връчено редовно на 31.07.2013г., като на 01.08.2013г. е постъпила молбата им за възстановяване на пропуснат срок.

Предвид така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Молбата по чл.64 ГПК е подадена в срок от надлежна страна.

Същата се явява неоснователна, поради следните съображения:

Натовареността на процесуалния пълномощник на страната не е обективна причина , която може да се счете за „особено непредвидено обстоятелство” да бъде изпълнено указание на съда по цитираното разпореждане за без движение. Като по ЗА , така и спроед Етичния кодекс на адвоката съществува задължение на адвокатите да не поемат работа, за изпълнението на която биха били затруднени в професионално и времево отношение. Отделно оттова не е ангажирано каквото и да е доказателство за конкретната натовареност на пълномощника.

Следва молбата по чл.64 ГПК да се остави без уважение.

Водим от което , съдът

 

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба от И.С. и О.С. за възстановяване на срок по чл.64 ГПК за отстраняване на нередовности по частна жалба вх. № 3552/28.06.2013г. срещу определение № 409/17.06.2013г. по ч.т.д. № 409/13г. на ВнАС.

    Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: