ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  548/08.08.2014 г.                                                06.08.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  06-и август                                                  Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ ХОРОЗОВА      

                                                         КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. частно търговско    дело

№ 409 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното: Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от адв.С.Д. от САК, като пълномощник на „К Б Г” ЕООД, представлявано от управителя Тан Уенли против определение на ДОС от 21.05.2014год. с което е спряно производството по т.д. № 304 по описа на съда за 2013год., на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен поради противоречие с материаалния закон, със съдопроизводствените правила и необоснованост по изложени съображения, като се иска определението да бъде отменено.

         Насрещната страна не е изразила становище по частната жалба.        Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество същата е  основателна, поради следните съображения:

Производството пред ДОС е образувано по искова молба от адв.С.Д. от САК, като пълномощник на „К Б Г” ЕООД  срещу „Ф”ЕАД гр.Добрич с правно основание чл.694 ТЗ и чл.79 ал.1 ЗЗД, с искане за приемане за установено,  че съществува вземане на ищеца в размер на 1 320 000евро., представляващо вземанеза причинени вреди от неизпълнение на задължението на „Ф”ЕАД по сключения с ищеца предварителен договор за покупко-продажба на акции и споразумение към него от 21.04.2012год. Посочената сума е заплатена от ищеца на ответното дружество, за придобиване на 34 % от дяловете на капитала на „Н Е М” ООД, по предварителен договор за покупко-продажба на акции  и споразумение към него от 21.04.2012год. Целта на предварителния договор и на споразумението е придобиването  на 100% от капитала, като в споразумението е договорено и прехвърлянето на останалите 50% от капитала. В нарушение на договореното, „Ф” ЕАД е прехвърлило дяловете си на „Ка Пропърти”, което от своя страна на 27.03.2013год. прехвърлило всичките си дялове на „Бресингтън Лимитид”.

Видно от иска    по който е образувано  т.д.№ 226/13год., „К Б Г” ЕООД  е предявило срещу „Н Е М” ООД, иск за установяване несъществуването на обстоятелства вписани по партидата на „Н Е М” ООД и да се постанови заличаване на това вписване.  Видно от информацията в ТР,  е вписано прехвърляне на дружествени дялове  с н.стойност 3 300лв. от Ка Пропърти ООД на Бресингтън Лимитид, обявен е и изменен дружествен договор.  Вписаните промени в ТР са по взети решения на ОС на съдружниците, проведено на 27.03.2013год.

С решение № 59 от 28.03.2014год., което не е влязло в сила,  съдът е уважил иска и е приел за установено, че вписаните обстоятелства не съществуват.

От посочените предмети на двете дела, съдът прави извод, че не съществува преюдициалност между тях.

По т.д. № 226/13год. частния жалбоподател като ищец е предявил иск за защита на негови членствени права като съдружник. При уважаване на иска, би се възстановило положението в дружеството преди вписаните промени: Съдружници в „Н Е М” ООД биха били:

Ка Пропърти ООД и „К Б Г” ЕООД с 34 % от капитала.

Предмет на производството по т.д. № 304/13год. е изискуемо вземане на жалбоподателя във връзка с твърдение за причинени вреди от неизпълнение на предварителния договор за продажба на дялове и споразумение към него.

Следователно, производството по т.д. № 226/13год. на ДОС, което е и между други страни, не е от значение и не би повлияло на процеса по т.д. № 304/2013год. на ДОС.

С оглед на изложеното, обжалваното определение с което е спряно производството по т.д.№ 304/2013год. по описа на ДОС, се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОТМЕНЯ определение № 235 от 21.05.2014г. постановено по т.д.№ 304/2013г. по описа на Добрички окръжен съд, с което е спряно производството по делото, до приключване с влязло в сила решение производството по т.д. № 226/2013год. на ДОС на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.