Р Е Ш Е Н И Е

 

248/гр.Варна, 03.11.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в открито съдебно заседание на 18.10.2016 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

При секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 410/2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба от подадена от Д.Ж.Ж. и М.Ж.Ж.,***, чрез надлежно упълномощен адв. С., срещу решение № 257/18.04.2016г., постановено по т.д. № 847/2015 по описа на ОС – Варна, с което съдът е признал за установено по отношение на оспорващите солидарни длъжници, че вземане удостоверено по заповед за незабавно изпълнение № 670/06.02.15г издадена по  гр.д. 1274/2015г на ВРС 10 с-в СЕ ДЪЛЖИ СОЛИДАРНО в размер на  90 000 лв, като вземане за главница на поемател срещу издател (мним пълномощник на указан издател) и авалист за издателя на запис на заповед от 23.08.2012г, предявен на 26.09.12г, издаден с падеж на предявяване, на осн. чл. 538 ал.1 ТЗ,  ведно с АКЦЕСОРНИ ПОСЛЕДИЦИ от подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на осн. чл. 422  ал.1 ГПК вр. чл. 538 ал.1 ТЗ( законна лихва, считано от сезирането на съда 04.02.15г  до окончателно плащане) по иска, предявен по реда на чл. 422  ал.1 ГПК от „ГрейнБГ" ЕООД, гр. Варна срещу Д.Ж.Ж. и М.Ж.Ж..

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на обжалваното решение, като постановено при нарушаване на материалния и процесуалния закон. Излагат се доводи за нередовност на процесната запис на заповед, тъй като издателят на същата е действал без представителна власт. Въззивникът счита, че съдът неправилно е кредитирал само един от общо три представени Договори за доставка на царевица, и трите от една и съща дата. Правят се оплаквания за нарушаване принципа на равенство на страните в процеса, както и че в нарушение на закона съдът е приел преклудирани вече доказателствени искания на ищеца-настоящ въззиваем. Иска отмяна на решението и постановяване на друго, с което да се отхвърлят предявените от „ГРЙНБГ” ЕООД гр. Варна срещу Д.Ж.Ж. и М.Ж.Ж. искове като неоснователни и недоказани.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК, от надлежната страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и е процесуално допустима. Жалбата отговаря на останалите изисквания на чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261 от ГПК. Процесуалният представител на въззивника не е направил искания за събиране на нови доказателства.

Въззиваемата страна „ГРЕЙНБГ” ЕООД гр. Варна, чрез управителя К Г, представя писмен отговор по реда и в срока по чл. 263, ал. 1 от ГПК, в който е изразено становище за неоснователност на жалбата с подробно изложени доводи и съображения. Няма доказателствени искания. Претендира се присъждане на сторените в производството съдебно-деловодни разноски.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от факктическа и правна страна:

I. Производството е с правно основание чл. 422 ГПК и има за предмет дължимостта на солидарно вземане по издадена заповед за изпълнение въз основа на ценна книга срещу ответници в качеството на физически лица –авалисти.

Заявителят (вписан като кредитор в издадената ценна книга) твърди, че с авалирането на запис на заповед ответниците са се задължили солидарно да изплатят посочената в документа сума.  Идентично материално правно основание за възникване на солидарната отговорност е въведено и с исковата молба.

С решението си по съществото на спора, ВОС е приел, че процесната ценна книга е съставена в предписаната от закона форма и съдържа всички съществени реквизити по чл. 535 ТЗ. Записът валидно удостоверява поети задължения от двамата ответници - физически лица, положили подписи на лицева страна и обозначили се като авалисти за издателя. Съдът е констатирал, че  изявлението за издателя е направено от пълномощник с общо пълномощно, което не позволява поемане на задължение по запис на заповед. При отсъствие на упълномощаване менителничната сделка е действителна и макар да е без правно действие за мнимо представлявания, поражда права за поемателя, тъй като съгласно разпоредбата на чл.462 ТЗ, ефектът се счита за издаден лично от лицето, което го е подписало (Решение № 171 от  01.12.2015 год. на ВКС по т.д. № 3028/14,  І т.о.). В съответствие с изложеното, съдът е приел, че ответникът Д.Ж. следва да отговаря по ценната книга като издател спрямо кредитора. Допълнително поетото поръчителство от това лице е без основание, доколкото подписът на Д.Ж. се третира като такъв на издател( чл. 484 ал.2 ТЗ).

При гореизложените фактически и правни изводи, ВОС е уважил предявения срещу ответника Д.Ж. иск с правно основание чл. 422 ГПК в качеството му на издател по ценната книга.

С оглед служебно вмененото от съда задължение да следи за допустимостта на постановения съдебен акт /чл. 269 ГПК/, съдът намира следното:

Инвокираното заповедно производство, вкл. и депозираната искова молба по чл. 422 ГПК съдържат изрично посочване на конкретното качество на физическото лице Д.Ж., от което произтича претендираната солидарна отговорност.  Твърденията за учредено поръчителство съставляват материално правното основание на заповедната, респ. искова претенция. С оглед диспозитивното начало в процеса съдът е длъжен да се произнесе по съществуването на спорното право, но само в рамките на претендираното от ищеца основание и правопораждащ фактически състав.

Соченото право не се дерогира от факта, че предявената установителна претенция е с правно основание чл. 422 ГПК. Трайна и последователна е съдебната практика по въпроса, че предмет на искова установителна защита по чл. 422 ГПК е фактическата, материалноправната дължимост на конкретно вземане, с конкретно матeриалноправно основание и размер.

С обжалваният съдебен акт е приета за установена солидарната оговорност на ответника Д.Ж., но в качеството му на издател по ценната книга.  Задължаването по менителничния ефект може да са се осъществи на различни материалноправни основания, които пораждат самостоятелни и неидентични правоотношения.  Авалът е форма на менителнично поръчителство като самостоятелно и неакцесорно правоотношение, различно от това между издателя и поемателя по ценната книга. 

  С оглед на изложеното, решението на ВОС в разглежданата част съставлява недопустим съдебен акт. Решаващият орган се е произнесъл по иск, различен от предявения. В нарушение на диспозитивното начало в процеса, съдът е установил съществуването на вземане срещу ответника Д.Ж., но на материалноправно основание, различно от твърдяното от ищеца.

Горният порок обуславя частичното обезсилване на съдебния акт в разглежданата част, ведно с връщане на делото на ВОС за произнасяне по предявения иск  - чл. 270, ал.3, изр. 3 ГПК.

II. По иска срещу М.Ж.:

Претендираната отговорност произтича от редовен от външна страна запис на заповед, съдържащ всички изискуеми реквизити по чл. 535 ТЗ.

Ответникът М.Ж. е положил подпис на лицевата страна на записа, с отбелязването, че авалира задължението, поради което е пасивно-материално правно задължен по ефекта в качеството на поръчител. Поръчителството е учредено съобразно изискуемата по чл.438 ТЗ форма.

Твърденията на страната за липса на представителна власт на лицето, подписало записа от името на издателя не могат да обусловят недействителността на менителничния ефект, респ. на учреденото поръчителство. На първо място, подписването на менителницата от името на мним пълномощник произвежда изрично предвидените в чл. 462 ТЗ правни последици и същите не са свързани с недействителност на ефекта. Отделно, дори и менителницата да е подписана при липса на представителна власт, задълженията на останалите подписали лица следва да се считат за действителни – изрично чл. 461 ТЗ.

Основният спор по делото е сведен до релативните възражения на авалиста, извличани от гаранционния характер на ценната книга.

Ответникът – авалист е навел възражения, че записът на заповед обезпечава задълженията по договор за продажба на слънчоглед, реколта 2012 , сключен на 23.08.2012 между ищеца и ЗП С К С. Поддържа се, че задължението по сключения договор е погасено  чрез договор за заместване в дълг от 10.01.2013 год. и последващ договор от 10.01.2013 год. за доставка на 150 тона амониев нитрат.

С допълнителната искова молба ищецът е оспорил връзката на издадения запис и твърдяното от авалиста вътрешно правоотношение.

С последваща молба – становище ищецът «Грейн БГ» ЕООД е навел твърдения за наличието на трайни търговски отношения между страните.  Поддържа, че процесният запис «по-скоро би имал връзка» с договор от 23.08.2013 год. за продажба на българска царевица, реколта 2012 год., изменен с анекс от 01.07.2013 год.  По силата на същия, ищецът е заплатил аванс в размер на 45 000 лева, който на основание чл. 8, ал.1 подлежи на връщане в двоен размер при пълно неизпълнение или при неизпълнение, възлизащо на повече от 50%  от договореното количество. Поддържа се наличието на изискуемо притезание за връщане на платения аванс в двоен размер.

Въззивната инстанция е сезирана с твърдения за допуснати съществени процесуални нарушения на първостепенния съд, изразяващи се в разглеждане на твърдения и приобщаване на писмени доказателства, които ищецът е въвел, респ. представил след осъществената размяна на книжа.

Съгласно т. 17 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС предметът на делото по иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК, се определя от правното твърдение на ищеца в исковата молба за съществуването на подлежащо на изпълнение вземане, за което е издадена заповедта за изпълнение; Подлежащото на изпълнение вземане в хипотезата на издадена заповед за изпълнение по чл. 417, т. 9 ГПК въз основа на запис на заповед е вземането по редовен от външна страна менителничен ефект; С въвеждането на твърдения или възражения за наличието на каузално правоотношение, по повод или във връзка с което е издаден редовният запис на заповед, се разкрива основанието на поетото задължение за плащане или обезпечителния характер на ценната книга; В тази хипотеза в производството по чл. 422 ГПК на изследване подлежи и каузалното правоотношение доколкото възраженията, основани на това правоотношение, биха имали за последица погасяване на вземането по записа на заповед.

Твърдението за наличие на каузално правоотношение може да бъде въведено от всяка от страните в процеса не само в исковата молба, респ. в отговора на същата, но и до края на първото съдебно заседание по делото при изясняване на спора от фактическа страна. Този извод следва от нормата на чл. 143, ал. 2 ГПК, изрично предвиждаща възможността ищецът да поясни и допълни исковата молба, както и да посочи и представи доказателства във връзка с направените оспорвания от ответника, а ответникът – да посочи и представи нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с отговора на исковата молба. Цитираната разпоредба цели да гарантира пълно изясняване на делото от фактическа страна и прилагане на един от основните принципи на гражданския процес – за установяване на истината, прокламиран в чл. 10 ГПК. Посочването на каузално правоотношение като причина за издаването на записа на заповед, с оглед заявеното в отговора на исковата молба възражение на ответника за недължимост на сумата по ценната книга, представлява именно поясняване на исковата молба по смисъла на чл. 143, ал. 2 ГПК и поради това е допустимо да бъде извършено и в рамките на първото заседание по делото. Допустимо съответно е и представянето на доказателства, установяващи наличието на каузална сделка /изрично в този смисъл Решение № 191/14.01.2015 год., постановено т.д.№ 3046/2013 год., II ТО на ВКС/. 

С оглед така дадените разрешения въззивния съд приема, че възраженията на ищеца за наличие на каузален дълг са надлежно въведени в процеса, а представените писмени доказателства – допустими.

Пред въззивната инстанция е повдигнат и правен спор относно конкретното каузално правоотношение, което записът обезпечава.

Формираните изводи на ВОС, че ценната книга обезпечава изпълнението на договор за доставка на 50 тона царевица, сключен на 23.08.2012 год. /представен от ищеца/ са правилни и обосновани. Аргумент в полза на твърдяната обезпечителна връзка е съвпадението в датата и страните, вкл. подписването на договора от солидарни длъжници, съвпадащи с авалистите по ценната книга.  В чл.11 от договора е предвидено изрично издаването на запис на заповед за сумата от 90 000 лева, съвпадаща с  размера на неустоечното задължение по чл. 8, ал.1, дължимо при неизпълнение на продавача. Крайният срок на доставката на подлежаща на прибиране реколта (26.09.12) съответства на датата, посочена като дата а предявяване на записа за плащане на задължените лица. Съвпадението в датата, страните, размера на дълга, падежът на изпълнение и изричното договаряне за издаването на обезпечение чрез запис на заповед е достатъчно за формирането на правен извод относно връзката между абстрактното и каузалното правоотношение. Подобно съвпадение, респ. връзка, липсва при останалите договори за доставка между ищеца и ЗП, вкл. и в договора, представен от ответника.

С оглед на изложеното, съдът приема, че релевантно значение за дължимостта на сумите по ефекта има единствено изпълнението на договор от 23.08.2012 год., изменен с допълнителен анекс от 01.07.2013 год. Ответникът не е навел възражения за погасяване на повече от 50% от задължението по каузалното правоотношение или за недължимост на предвидената в чл.10, ал.1 от Анекса неустойка в размер на двойния размер на платения аванс. Такъв въззивен довод не е формулиран и в разглежданата въззивна жалба.

 С оглед на изложеното, съдът намира, че относителните възражения на авалиста /страна по каузалната сделка/ са неоснователни като не е налице хипотеза на злоупотреба с менителничен ефект.

Разноски: С оглед изхода от спора, разгледан по п. II от решението, в полза на въззиваемата страна «Грейн БГ»  ЕООД следва да бъдат присъдени сторените във въззивното производство разноски в размер на 2 065 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 257/18.04.2016г., постановено по т.д. № 847/2015 по описа на ОС – Варнав частта, в която е прието за установено, че   вземане, удостоверено по заповед за незабавно изпълнение № 670/06.02.15г издадена по  гр.д. 1274/2015г на ВРС 10 с-в СЕ ДЪЛЖИ в размер на  90 000лв, като вземане за главница на поемател срещу авалист по запис на заповед от 23.08.2012 г, предявен на 26.09.12г, издаден с падеж на предявяване, на осн. чл. 538 ал.1 ТЗ,  ведно с АКЦЕСОРНИ ПОСЛЕДИЦИ от подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на осн. чл. 422  ал.1 ГПК вр. чл. 538 ал.1 ТЗ( законна лихва, считано от сезирането на съда 04.02.15г  до окончателно плащане) по иска, предявен по реда на чл. 422  ал.1 ГПК от „ГРЕЙН БГ» ЕООД, ЕИК 202162056, гр. Варна против М.Ж.Ж., ЕГН ********** ***.

ОБЕЗСИЛВА решение № 257/18.04.2016г., постановено по т.д. № 847/2015 по описа на ОС – Варнав частта, в която е прието за установено, че   вземане, удостоверено по заповед за незабавно изпълнение № 670/06.02.15г издадена по  гр.д. 1274/2015г на ВРС 10 с-в СЕ ДЪЛЖИ в размер на  90 000лв, като вземане за главница на поемател срещу издател по запис на заповед от 23.08.2012 г, предявен на 26.09.12г, издаден с падеж на предявяване, на осн. чл. 538 ал.1 ТЗ,  ведно с АКЦЕСОРНИ ПОСЛЕДИЦИ от подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на осн. чл. 422  ал.1 ГПК вр. чл. 538 ал.1 ТЗ( законна лихва, считано от сезирането на съда 04.02.15г  до окончателно плащане) по иска, предявен по реда на чл. 422  ал.1 ГПК от „ГРЕЙН БГ» ЕООД, ЕИК 202162056, гр. Варна против Д.Ж.Ж., ЕГН ********** ***, както и в частта, в която Д.Ж.Ж. е осъдена солидарно да заплати съдебни разноски и разноски в заповедното производство и ВРЪЩА делото в разглежданата част за произнасяне по предявения иск, на основание чл. 270, ал.3, изр.2 ГПК.

ОСЪЖДА М.Ж.Ж., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „ГРЕЙН БГ» ЕООД, ЕИК 202162056 разноски в размер на 2 065 лева за въззивното разглеждане на спора.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: