ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 561

 

гр. Варна, 05.08.2019 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. д. № 410/2019 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано e по частна жалба от „Енерго-Про Продажби“ АД против определение № 1152 от 26.03.2019 г., постановено по т. д. № 1730/2018 г., по описа на Варненския окръжен съд, с което е спряно производството по делото до разрешаване на спора по адм. д. № 8493/2015 г. по описа на Административен съд – София град, с влязъл в сила съдебен акт, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт. Жалбоподателят посочва, че само висящ преюдициален спор между същите страни по гражданско или търговско дело е основание за спиране на делото. Навежда аргументи, че Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР не е обуславящо изхода на спора, доколко ищецът е посочил, че цената на изкупуване се определя от Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на КЕВР. Намира, че Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР няма самостоятелно значение, а изходът от обжалване на отделни негови разрешения няма значение за правилното решаване на спора. Твърди, че отмяната на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР няма конститутивно действие. Позовавайки се на практика на касационната инстанция, постановена по Решение № Ц-6 от 13.04.2014 г. и съобразно разпоредбата на чл. 13, ал. 9 от ЗЕ за предварителната изпълняемост на административния акт, релевира доводи за неправилност на определението. Моли за отмяна на същото. Претендира заплащането на разноски.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор от страна на „Глобо Енерджи“ ЕООД чрез процесуален представител, в който се излагат доводи за правилността на определението. Посочва, че цитираното ТР по тълк. дело № 2/2014 г., ОСГТК на ВКС е неприложимо в настоящия спор, доколко Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР представлява индивидуален административен акт. В продължение сочи, че отмяната на индивидуален административен акт има ретроактивно действие. Инвокира подробни доводи, че обжалваните точки от Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР имат преюдициално значение за спора, доколкото чрез тях се определя цената за изкупуване на произведената електрическа енергия. Моли за потвърждаване на определението.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството пред Варненския окръжен съд е образувано по искова молба от „Глобо Енерджи“ ЕООД срещу „Енерго-Про Продажби“ АД, с която са предявени кумулативно обективно съединени искове за осъждане на последния да заплати сумата от 91 043.33 лева, представляваща доставена, незаплатена електрическа енергия за м. септември 2015 г., на основание чл. 79, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, както и сумата от 26 686.86 лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 30.11.2015 г. до датата на предявяване на иска, на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, ведно със законна лихва за забава от депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

Ищецът е производител на електрическа енергия от възобновяем енергиен източник – ВяЕЦ, която се изкупува от „Енерго-Про Продажби“ АД по силата на Договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяем енергиен източник № 195 от 24.02.2012 г..

Между страните е спорна дължимостта на цената, по която следва да бъдат заплатени количествата електрическа енергия, произведена през месец септември 2015 г., предвид отказа на ответното дружество да преференциална цена по т. 7 и т. 8 от Решение № Ц-018 от 20.06.2011 г. на ДКЕВР за цялото количество електрическа енергия, произведена през м. септември 2015 г., вместо заплатената цена за излишък на балансиращия пазар за количествата над нетното специфично производство, установено в т. 2. 7 и 2. 8 от Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР.

С определение № 1152 от 26.03.2019 г., постановено по т. д. № 1730/2018 г., Варненският окръжен съд е спрял производството по делото до разрешаване на спора по адм. д. № 8493/2015 г. по описа на Административен съд – София град, с влязъл в сила съдебен акт, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.

Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР представлява индивидуален административен акт и се ползва с предварителна изпълняемост съобразно императивната разпоредба на чл. 13, ал. 9 от ЗЕ. Предварителната изпълняемост означава, че същият административен акт се прилага, независимо от предприетото обжалване, като евентуалното увреждане на правата на адресатите е съобразено чрез предвиждане на възстановителни компенсаторни мерки в чл. 301 от АПК. От друга страна, предварителната изпълняемост означава още, че когато административният акт има преюдициално значение за съда в гражданското производство, съдът е длъжен да зачете законово предвидената му предварителна приложимост в отношенията между страните.

В съдебната практика на касационната инстанция се приема, че обжалването на административния акт е ирелевантно за междувременно регулираните с акта субективни права, поради което не представлява предпоставка за спиране на гражданското дело по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК /така Определение № 442 от 30.07.2015 г. по ч. т. д. № 1386/2015 г. на ВКС, Определение № 498 от 29.09.2015 г. на ВКС по ч. т. д. № 2034/2015 г. на ВКС, Определение № 514 от 01.10.2015 г. на ВКС по ч. т. д. № 2701/2015 г. на ВКС/.

Предвид горното, административният спор, по който е образувано адм. дело № 8493/2015 г. по описа на Административен съд – София град няма преюдициално значение по повод на исковата претенция, по която е образувано т. д. № 1730/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

С оглед гореизложеното, обжалваното определение е неправилно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1152 от 26.03.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1730/2018 г..

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

 

         2.