ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  492                                                18.07.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  18-и юли                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*  

                                           ЧЛЕНОВЕ:  З* З*        

                                                             Р* С*

Като разгледа докладваното от Р.С* ч.в. търговско    дело № 411 по описа за 2014 година  за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпили частни жалби от:

Синдикът на „Е* п* д*” АД /н/Г.К.,***, „У Б*” АД - София и от длъжника - „Е* п* д*” АД /н/ - гр.Търговище  срещу определение №263/20.06.2014 г. на Окръжен съд – Шумен по т.д.№ 730/2013 г., с което: Не е одобрена частична сметка № 3 на синдика на „Е* п*д*” АД /н/ - гр.Търговище за разпределеине на наличните суми, получени вследствие осребряване на имущество от масата на несъстоятелността И е указано на синдика да изпълни задълженията си произтичащи от чл.717н от ТЗ, след което да изготви и представи на съда нова частична сметка за разпределение, при съобразяване с реда, предвиден по чл.722 ал.1 ТЗ.

В частните жалби се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, по изложени съображения.

Частните жалби са подадени в срок. При разглеждането им по същество, съдът съобрази следното:

Синдикът на „Е* п* д*” АД /н/ е представил частична  сметка № 3 за разпределение на наличните суми в масата на  несъстоятелността в размер на 1 000 000лв.

Видно от съдържанието на частичната сметка, за кредитора Национална агенция за приходите е определена по реда на чл.722 ал.1 т.6 от  ТЗ сума за изплащане в размер на 1 000 000лв.

Срещу частична сметка № 3 са постъпили следните възражения на основание  чл.728 от ТЗ:

От „Т* П* Л*”, от „Първа инвестиционна банка” АД гр.Сафия, от НАП гр.София. Изрично за извършеното разпределение НАП изразява становище, че същото е извършено  законосъобразно и моли същото да бъде одобрено от съда.

Частните жалби са недопустими. С разпоредбата на чл.729, ал.3 от ТЗ се предвижда възможност за обжалване на определението по ал.1, с което съдът по несъстоятелността одобрява сметката за разпределение по чл.721 от ТЗ. Следователно, не е предвидено обжалване на определение на съда, с което той отказва да одобри сметката и с което дава указания на синдика  какво да съобрази, при изготвяне на новата частична сметка.

Предвид изложеното, частните жалби са недопустими.

Същите са недопустими и поради следното:

Предпоставка за възможност за обжалване в хипотезата на чл. 729 ал.3 от ТЗ е подаване на възражение по чл.728 от лицата, с право на обжалване, съответно - с право на възражение, които са: длъжник, комитет на кредиторите или кредитор. От посочените по-горе лица, които са  подали възражения, следва извода, че Кредиторът „У* Б*” АД - София и длъжникът - „Е* п* д*” АД /н/  гр.Търговище не са подавали възражение срещу сметката съответно и нямат право да обжалват акта на съда. Кредиторът НАП – София също не е възразил срещу сметката, тъй като както се посочи, в представеното становище, изрично е поискал одобряване на сметката, като предвидената сума за разпределение в негова полза – 1 000 000 лв не бъде евентуално намалявана. Предвид изложеното, НАП-София също няма право на обжалване на постановения съдебен акт и частната жалба също се явява недопустима. Съобразно чл.728 ТЗ, синдикът е изключен от лицата с право на възражение срещу сметката, което е логично, тъй като тя е изготвена от него. Следователно, той също е извън кръга на лицата с право на обжалване на одобрената сметка. Относно жалбата на синдика срещу дадените указания на съда относно изготвяне на новата частична сметка за разпределение:

 На настоящия състав е служебно известно, че с влязло в сила определение от 14.11.2013 г. по ч.т.д. №754/2013 г. на АС-Варна са дадени задължителни указания на синдика да предприеме по-нататъшни действия по чл.717н - ТЗ, след което да изготви сметка за разпределение между кредиторите на несъстоятелността по реда на чл.722 ТЗ.

Следователно, изразеното становище на ОС Шумен с дадените указания, освен че е правилно като законосъобразно -/същото съответства и на дадените указания по ч.т.д. № 754/13год. на ВАпС/, е задължително за синдика, така че той не може да го обжалва и жалбата му е недопустима.

Предвид изложеното, производството по подадените частни жалби следва да се прекрати като недопустимо.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 411/2014 г. по описа

 на Апелативен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението по ГПК с частна жалба пред ВКС на РБ. Препис от него да се изпрати на Окръжен съд Шумен за вписване в книгата по чл.634в - ТЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.