ОПРЕДЕЛЕНИЕ

485

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  16.07.2014 г.  в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                                       ЧЛЕНОВЕ: В*П*

       М* Н*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П*ч.т.д.№ 412 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпили са частни жалби от синдика Г.К.,***, „У* Б*” АД - София и от длъжника - „Е* п* д*” АД /н/ - гр.Търговище  срещу определение №260/20.06.2014 г. на Окръжен съд – Шумен по т.д.№ 730/2013 г., с което не е одобрена частична сметка за разпределение №2 на синдика на „Е*п* д*” АД /н/ - гр.Търговище и е указано на синдика да изпълни задължението си по чл.717н – ТЗ, след което да изготви и представи на съда нова частична сметка за разпределение.

Частните жалби са недопустими. С разпоредбата на чл.729, ал.3 - ТЗ се предвижда възможност за обжалване само на определението по ал.1, с което съдът по несъстоятелността одобрява сметката за разпределение по чл.721 – ТЗ. Не е предвидено обжалване на определение на съда, с което той отказва да одобри сметката и дава указания на синдика какви действия да предприеме преди изготвяне на сметката.

Независимо от това, условие за обжалване в хипотезата на чл. 729, ал.3 – ТЗ е подаване на възражение по чл.728 от лицата, с право на обжалване, съответно - с право на възражение – длъжник, комитет на кредиторите или кредитор.  Кредиторът „У*Б*” АД - София и длъжникът - „Е* п* д*” АД /н/ - гр.Търговище не са подавали възражение срещу сметката и нямат право да обжалват акта на съда относно нея. Кредиторът НАП – София също не е възразил срещу сметката, като напротив с писмено становище, наречено неправилно „възражение”, е поискал одобряване на сметката, като предвидената сума за разпределение в негова полза – 2 000 000 лв не бъде евентуално намалявана. Ето защо, той също няма право на обжалване на посочения съдебен акт.

Синдикът е поначало изключен от лицата с право на възражение срещу сметката, тъй като тя изхожда от него, съответно - от лицата с право на обжалване на одобрената сметка.

В случая, с влязло в сила определение от 14.11.2013 г. по ч.т.д. №754/2013 г. на АС-Варна са дадени задължителни указания на синдика да предприеме по-нататъшни действия по чл.717н - ТЗ, след което да изготви сметка за разпределение, т.е. да изплати на ипотекарния кредитор сумите по изпълнителните листи от продажната цена на ипотекирания имот, като в случай на остатък в масата на несъстоятелността – да извърши разпределение на сумата между кредиторите на несъстоятелността по реда на чл.722 - ТЗ. Синдикът не може да задържа сумата по набирателната си сметка при представен от ипотекарния кредитор изпълнителен лист, за да трупа тя лихви, с които пък да удовлетворява други кредитори, в случая – НАП. Това становище на ОС Шумен освен че е правилно, е и задължително за синдика, така че той не може да го обжалва и жалбата му е недопустима.

Синдикът осъществява правомощията си съобразно развитието на производството по несъстоятелност и постановеното от съда съгласно чл. 658, ал.2 – ТЗ. Той не може да изразява несъгласие или да се противопоставя на разпореждания на съдията-докладчик и на актовете на съда. Ако синдикът не изпълнява задълженията си, съдът следва служебно да го освободи на основание чл.657, ал.2 – ТЗ, като до избирането на нов синдик назначи служебен синдик съгласно ал.7 на същия текст.

Предвид изложеното, производството по подадените частни жалби следва да се прекрати като недопустимо.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 412/2014 г. на Апелативен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението по ГПК с частна жалба пред ВКС на РБ. Препис от него да се изпрати на Окръжен съд Шумен за вписване в книгата по чл.634в - ТЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.