ОПРЕДЕЛЕНИЕ

425/23.06.2015 г.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 23.06.2015 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 412 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Г.Р.Г. *** срещу определението от 29.04.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№332/2015 г., изменено с определение на съда от 29.05.2015 г., с което производството по делото е прекратено, в частта му за разноските.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

С разпореждане от 23.01.2015 г. заповедният съд - Районен съд Варна, ХХІ състав е указал на заявителя, че следва да предяви иск за вземането си, подробно описано в заповедта за изпълнение в едномесечен срок от получаване на съобщението, като довнесе дължимата държавна такса, с предупреждение, че при непредставяне на доказателства за предявен в срок иск издадените заповед за изпълнение и изпълнителен лист ще бъдат обезсилени. В разпореждането не е изрично посочено за кои части от вземането по заповедта за изпълнение заявителят следва да предяви иска си предвид обстоятелството, че с възражението длъжникът е оспорил само част от задължението си – в частта за сумата 16102.35 лв. На заявителя не е и указано, че предвид липсата на възражение заповедта за изпълнение е влязла в сила за останалата част от сумата /за разликата до 45000 лв - главница плюс 75.23 лв – лихви за забава/. При това положение, предявяването на иска за същата разлика не е в резултат на виновно поведение на ищеца, предвид което на ответника по иска не се дължат разноски с оглед прекратяване на делото от окръжния съд в тази му част. Поначало за прекратяване на производството по иска на съвсем ранен етап – след допълнителен отговор на допълнителна исковата молба, не следва да се присъждат разноски като за приключил по същество процес. Освен това ответникът е представил към отговора си неподписан от него договор за правна защита и съдействие, така че съдържащата се в същия разписка не е годно доказателство за действително извършено плащане в брой на договореното адвокатско възнаграждение.

При това положение определението на ОС Варна за присъждане на съдебни разноски в полза на ответника – ЕТ ”Мегатрейд - Магдалена Русева” – гр. Варна съобразно прекратената част от иска в размер на 925 лв следва да се отмени, като молбата му в отговора на исковата молба относно разноските бъде оставена без уважение.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №1560/29.04.2015 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д. №332/2015 г., изменено с определение №1928/29.05.2015 г. на същия съд, с което производството по делото е прекратено, в частта му за разноските за сумата 925 лв, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ЕТ ”Мегатрейд - Магдалена Русева” – гр. Варна в отговора на исковата молба относно разноските съобразно прекратената част от иска.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.