О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                              

                                                                                                      452…/…26.07.2017.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

ЧРЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

Като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 412/17 год. по описа на   АпС – Варна, намира следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и следв ГПК и е образувано по въззивна жалба от „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД срещу Решение № 271/18.04.2017 год., постановено по т.д.№ 615/16 год. по описа на ВОС за откриване на производство по несъстоятелност  на дружеството – въззивник.

Съдът констатира, че са налице предпоставките за прекратяване на делото и връщането му на ВОС за надлежно администриране по следните съображения:

1.Въззивната жалба е изпратена на АС – Варна при очевидно непълен препис от първоинстанционното дело. С определение № 1831/30.05.2016 год. производството по делото е било прекратено и очевидно – впоследствие възобновено. Към преписката не е приложено делото на горестоящия съд за отмяна на прекратителния съдебен акт. Същото след връщането му на първостепеннния съд става част от материялите на делото, респ. следва да бъде приложено към администрираната въззивна жалба.

2. Изпращането на делото в АС – Варна следва да се предхожда от преключване на всички висящи производства пред първостепенния съд. С определение № 1780/12.06.2017 год. съдът е прекратил производството по чл. 64 и следв. ГПК без представяне на доказателства, че актът е влязъл в сила по отношение на молителя „Полимери инвест“ АД.

3. Постъпилата въззивна жалба е изпратена в АС – Варна след направена проверка за допустимост, основаваща се на твърденията на въззивника, че е предявил същата чрез пощенски куриер на 26.04.2017 год. /така и приложена товарителница на IN TIME. По делото обаче не е приложен плика от постъпилата чрез куриерска слуга пратка. Върху  първата страница на въззивната жалба не  е записан номер на товарителница или дата на пощенското клеймо в съответствие с изричните изисквания на чл. 35, ал.2 ПАС /действал в посочения период/. Делото следва да бъде изпратено в АС – Варна след прилагане на плик, съобразяване на чл. 35, ал.2 ПАС /отм./ или изрични констатации за лично входиране на въззивната жалба на дата, съвпадаща с датата на регистратурата. Сочената неяснота относно начина на подаване на въззивната жалба има съществено значение за допустимостта на жалбата и спазване на преклузивните срокове за подаването й.

Тъй като задължението за администриране и окомплектоване на въззивната  жалба е задължение на съда, постановил обжалвания съдебен акт, производството пред ВАС следва да бъде прекратено, респ. делото – върнато на ВОС за изпълнение на дадените указания.

Така мотивиран съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 4122017 год. по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: