Р Е Ш Е Н И Е

 243

      

 19.09.2014 г.,гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на седемнадесети септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

      ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                     КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при  секретаря  Д.Ч.  като  разгледа докладваното от съдията Кристияна Генковска в.т. дело № 413 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на въззивни жалби от НАП и от „И”АД против решение № 40/26.03.2014г. по т.д. №106/11г. на ШОС, с което е прекратено производството по несъстоятелност на длъжника „К”ООД и е постановено заличаването на същия от ТР, на осн. чл.632,ал.4 ТЗ.

    Във въззивните жалби се излагат съображения за неправилност на обжалваното решение на ШОС, поради допуснати процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. НАП счита , че разпоредбата на чл.632,ал.4 ТЗ намира приложение само при спряно производство и при липса на искане за възобновяването му в срока по чл.632,ал.2 ТЗ. А в настоящия случай ШОС по искане на НАП е възобновил производството по несъстоятелността. Въззивникът „Инвестбанк”АД твръди, че е налице имущество на несъстоятелния длъжник, чиято продажба по реда на ЗОЗ би довела до удовлетворяване на заложния кредитор и евентуално остатъкът би постъпил в масата на несъстоятелността за разпределение. По всяка въззивна жалба се иска отмяна на атакуваното първоинстанционно решение и връщане на делото на ШОС за продължаване на действията по него.

    ВнАС прецени следното:

Не се спори  и видно от доказателствата по т.д. № 106/2011г. на ШОС с решение от 5.ХІ.2012г. на ШОС производството по т.д.№ 106/2011г. по несъстоятелност е спряно при наличието на предпоставките по чл.632,ал.5 във вр. ал.1 от ТЗ. Същото е вписано вТР на 07.11.2012г.

   В срока по чл.632,ал.2 от ТЗ,с молба до ШОС,с вх.№5896/8.ХІ.2013г. /изпратена на 7.ХІ.2013г./, кредиторът - Национална агенция по приходите,е поискал възобновяване на спряното производство по несъстоятелност.

С определение от 18.ХІІ.2013 г. по т.д. № 106/11г. на ШОС,съдът по несъстоятелността е уважил искането на кредитора НАП-София, предявено по реда на чл.632,ал.2 ТЗ и е възобновил производството по несъстоятелност на длъжника „К” ООД-Нови пазар,спряно на основание чл. 632,ал.1 от ТЗ. В определението съдът е изложил съображения,че при наличието на всички събрани до момента  данни за имущественото състояние на длъжника не може да се направи безспорен извод, че имуществото му е достатъчно за покриване първоначалните разноски за производството, най-малко за следващите 6 месеца. И е поканил кредитора, поискал възобновяване на производството, в 7-дневен срок да внесе   сумата  5040 лв. , като минимално необходима за покриване разноските по производството за следващите 6 месеца.  

Установява се, че длъжникът и кредиторите, в т.ч. и НАП, не са внесли суми  за разходите по производството .ШОС е изискал от синдика   допълнително изрично отношение и съгласие за продължаване на дейността му без предварително покритие на първоначалните разноски по производството,респ. по необходимостта да се задължат кредиторите или длъжника да депозират необходимата сума за предплащане на  началните разноски по чл.629б от ТЗ.

С молба вх.№ 1571 от 20.ІІІ.2014 г. синдикът А.С. излага становище, че не са изпълнени предпоставките на закона в разпоредбата на чл.632,ал.2 от ТЗ,за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност,а именно:-  кредиторът НАП-София,по чието искане е възобновено производството,не е изпълнил указанието на съда да предплати минимално необходимите разноски за производството по несъстоятелност за първите 6 месеца, определени на 5040 лв. Навежда доводи, че  към настоящия момент не са налице данни, че посоченото от кредитора НАП-София имущество като собствено на длъжника действително принадлежи на последния и попада в масата на несъстоятелност на същия. При това положение не могат да се предприемат принудителни действия спрямо длъжника върху това имущество, без да е сигурно,че няма да се засегнат  права на трети лица. Отделно от момента на откриване производството по несъстоятелност, всички разноски по опазване и стопанисване на заложеното имущество на длъжника до момента на  предаването му на заложния кредитор, както и всички разходи по издирване, уточняване имуществото на длъжника и развитието на самото производство по несъстоятелност се поемали единствено от синдика, като за извършената работа последният не е получавал възнаграждение.   С оглед на което синдикът моли да бъде прекратено висящото пред съда производство по несъстоятелност за „К” ООД по т.д. № 106/2011 г. на ШОС, на основание чл.632,ал.4 от ТЗ.

Предвид горното , ВнАС прави следните правни изводи:

За да се приложи разпоредбата на чл. 632,ал.4 ТЗ и се постанови от съда по несъстоятелността на решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на несъстоятелния длъжник, е необходимо в срока по чл.632, ал.2 ТЗ да не бъде поискано възобновяване на производство по несъстоятелност. Възобновяване има само при спряно производство. След като вече е било направено искане по чл.632,ал.2 ТЗ и е налице произнасяне на съда по несъстоятелността с определение за възобновяване, на осн. чл.632,ал.5 ТЗ ШОС е длъжен да осъществи отново в цялост процедурата по чл.632,ал.1-4 ТЗ и едва при последователното проявление на всички предвидени от закона предпоставки като краен изход да се достигне до постановяване на решение по чл.632,ал.4 ТЗ, а именно да се прекрати производството по несъстоятелност и да се постанови заличаване на длъжника от търговския регистър.

В настоящия казус ШОС не е постановил спиране на производството, не е вписал решение в този смисъл , респ. не е започнал да тече новият законов едногодишен срок за подаване на молба за възобновяване на производството, респ. за нова преценка на доказателства за наличие на достатъчно имущество  за покриване на разноските по производството по несъстоятелност или за предплащане на началните разноски.

Поради което следва обжалваното решение да се отмени и делото да се върне на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

    Водим от горното ,съдът

 

Р Е Ш И :

 

    ОТМЕНЯ решение №40/26.03.2014г. по т.д. №106/11г. на ШОС.

    ВРЪЩА делото на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

    Копие от решението да се изпрати за вписване в ТР на осн. чл.622 ТЗ.

    Решението може да се обжалва с касационна жалба  пред ВКС в едноседмичен срок от вписването в търговския регистър.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЧЛЕНОВЕ: