Р Е Ш Е Н И Е

 

208 /Варна, 08.10.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение – втори състав, в открито съдебно заседание на 25.09.2019 год.  в състав

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  В. АРАКЕЛЯН

                             ЧЛЕНОВЕ:  А. БРАТАНОВА

М. НЕДЕВА

 

При секретаря Д.Чипева като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 414/19 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от НАП– София против Решение № 36/12.03.2019 год., постановено по т.д.№ 57/2010 год. по описа на ОС – Добрич, с което ПРЕКРАТEНО производството по несъстоятелност на „АЛФА ВЕКТОР“, в несъстоятелност, гр.Добрич, ЕИК 106002337 и дружеството е заличено от търговския регистър.

            Предявената въззивна жалба е обоснована с доводи за  наличие на неизчерпана маса на несъстоятелността, тъй като е налице съществена разлика между постъпилите суми като резултат от осребряване и разпределените такива.  Поддържа се, че разликата възлиза на 167 041 лева.

Длъжникът - „АЛФА ВЕКТОР“, в несъстоятелност, гр.Добрич не  е изразил становище по депозираната жалба.

Жалбата е редовна и надлежно администрирана.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Предмет на обжалване е решение на съда по несъстоятелност, постановено по реда на чл. 735, ал.1, т.2 ТЗ след депозиране на заключителен доклад на синдика и провеждане на заключително събрание на кредиторите.

Основният предмет на спора пред настоящата инстанция е свързан с наличието на активи, дерогиращи извода за изчерпване на наличната маса. Претендира се наличие на неразпределен остатък по сметката на несъстоятелния длъжник.

По делото е депозиран заключителен доклад на синдика от 04.02.2019 год. по чл. 733 ТЗ , обективиращ извършените разпределения на суми, събрани при осребряването и останалите неплатени вземания. Докладът обективира изрична констатация за липса на активи в масата на несъстоятелността.

С Определение № 480/04.07.2019 год. АС – Варна е задължил синдика по реда на чл. 659, ал.2 ТЗ да представи допълнителни, подробни отчети за постъпилите и разходвани суми в производството по несъстоятелност.  По делото са представени последователно отчети от 17.07.2019 год. и 17.09.2019 год., с приложени доказателства, съдържащи конкретни данни за приходната и разходна част от баланса на длъжника.

На първо място, по делото е представена разпечатка от движението по особената сметка на несъстоятелността при  „Алианц банк България“ АД, удостоверяваща, че към 25.03.2019 год. салдото по сметката е „нула“.  Горното опровергава твърденията на въззивника за наличие на парични средства в масата на несъстоятелността. Твърденията за разминаване между приходната и разходната част на счетоводството на несъстоятелния длъжник са твърдения за вредоносно действие на синдика, което е основание за ангажиране на отговорността му  по чл. 663, ал.3 ТЗ. Реализирането на тази отговорност може да се осъществи и след приключване на производството по несъстоятелност по иск на всеки кредитор. Наличието на вредоносно поведение на синдика е ирелевантно при преценка на предпоставките по чл. 735, ал.1, т.2 ТЗ.

Отделно от изложеното, синдикът е представил подробна справка за приходната част на бюджета, състояща се от заварените парични средства, постъпления от наеми, осребряване, лихви и предплатени разноски. От сумите в посочената справка следва да бъде извадена стойността на възстановените средства от ФГВБ /2093, 05 лева/, тъй като същите нямат характера на приход. Видно от представените разпечатки, от наличните средства в масата са прехвърлени средства към Фонда на 06.11.2014 год. и впоследствие са възстановени на търговеца през 2015 год.  Така, следва да се приеме, че  справката обективира наличието на парични средства в хода на цялото производство по несъстоятелност в общ размер от 892 496, 02 лева /изчисленията в разглежданата част са осъществени чрез служебно сумиране от съда/.

  Синдикът е представил и подробна справка за разходи, състоящи се от разпределени суми, възстановяване на предплатени разноски, възнаграждения и други разноски в общ размер от 891 944, 94 лева. Към сочената стойност обаче следва да бъдат прибавени разноски, за които са налице налични данни по делото, но същите са пропуснати от синдика, както следва: 2012 год.: 76,10 лева – банкови такси по представено банково извлечение, изтеглени на каса средства, съответстващи приблизително на одобрени разходи за оценка съобразно Определение№ 164/02.04.2012 г. и Определение № 255/18.05.2012 год.; 2013 год. -100, 10 лева – банкови такси по представено банково извлечение; 2014 год. -               75,40 лева – допълнителни банкови такси, непосочени в отчета и др.

Всички представени банкови извлечения сочат подробно описание на предприетите в хода на производството дебитни и кредитни операции и  нулево крайно салдо на наличните средства в особената сметка. Отчетът на синдика, представен пред АС – Варна е приключил със заключение за превишаване на разходната част, вкл. за останали непокрити разноски.

Въззивникът не е оспорил конкретни пера в представения от синдика отчет. 

При съвкупната преценка на гореизложеното, съдът намира, че обжалваният съдебен акт следва да бъде потвърден. В производството по несъстоятелност не се установи наличието на неразходвани парични средства, респ. остатък от масата на несъстоятелността.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 36/12.03.2019 год., постановено по т.д.№ 57/2010 год. по описа на ОС – Добрич

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7мо дневен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: