Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№254

 

Гр.Варна, 09.11.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в публичното съдебно заседание на единадесети октомври през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           При участието на секретаря Е.Т.   

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 415 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на кооперация „Шуменска Заря” със седалище гр.Шумен, срещу решение № 50 от 26.04.2016г. по търг.дело № 705/15г. по описа на Шуменски окръжен съд, с което е прието за установено, че извършеното на 24.06.2014г. вписване под рег.№ 20140624100148 на търговския регистър при АВ по заявление рег.№ 20140514151745, на взетите решения на общо събрание на кооперация „Шуменска Заря”, ЕИК 127001483, – заличаване на Й.М.Й. като председател на кооперацията и член на УС и вписване на П. Г. Й. като председател и член на УК, е нищожно тъй като е извършено в противоречие с влязъл в сила съдебен акт – определение № 252 от 17.06.2014г., постановено по ч.т.дело № 336/14г. по описа на ШОС за спиране на регистърното производство, както и са осъдени да заплатят направени по делото разноски.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано.

Оспорва изводите на първоинстанционния съд. Излага във въззивната жалба релевантните за спора факти, от които прави извод че към датата 24.06.2014г., когато длъжностното лице е вписало в ТР обстоятелствата, заявени със заявление вх.№ 20140514151745, не е имало влязъл в сила акт на съда по чл.536 от ГПК за спиране на регистърното производство по заявления, касаещи партидата на кооперацията, включително и на тези по заявление вх.№ 20140514151745. Излага че посоченото от съда определение № 252 по търг.дело № 336/14г. по описа на ШОС, е влязло в законна сила на 25.06.2014г. – след датата на вписване на заявените със заявление вх.№ 20140514151745 обстоятелства. Сочи че това определение не е изпратено от ШОС и не е вписано по партидата на кооперацията по заявление с вх.№ 20140514151745, касаещо оспорваните с исковата молба обстоятелства. Твърди че то е изпратено само и единствено по заявлението, подадено на 11.06.2014г. и касае само и единствено него. Излага, че по време на цялата процедура от началния и момент – подаването на заявление вх.№ 20140514151745, извършено на 14.05.2014г. до окончателното вписване в търговския регистър под № 20140624100148, извършено на 24.06.2014г. , не е налице влязъл в сила акт на съда по чл.536 от ГПК за спиране на регистърното производство по отношение на тези обстоятелства, а напротив налице е акт на съда – решение по търг.дело № 281/14г., с което изрично е указано на длъжностното лице да впише тези обстоятелства. Заявява, че след като не е налице акт на съда по чл.536 от ГПК, забраняващ вписването на тези обстоятелства, то вписването им в ТР не е нищожно.

Моли съда да отмени решението на първоинстанционния съд и да постанови друго, с което предявения срещу кооперацията иск по чл.29 ал.1 от ЗТР да бъде отхвърлен. Претендира направените по делото разноски. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа въззивната жалба и моли съда да я уважи.

Въззиваемата страна Й.М.Й. ***, в депозиран в срока по чл.263 ал.1 от ГПК отговор, изразява становище за неоснователност на подадената жалба  и моли съда да потвърди обжалваното решение, претендира направените по делото разноски. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, моли съда да потвърди обжалваното решение.

Въззивният съд, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и съобразно предметните предели на въззивното производство, приема за установено следното:

Производството по търг.дело № 705/15г. по описа на ШОС е образувано по иск с правно основание чл.29 от ЗТР за установяване на нищожност на вписване на обстоятелства по партидата на Кооперация „Шуменска заря”, извършено под № 20140624100148, като вписано при постановено от съда спиране на вписването по реда на чл.536 от ТЗ.

По партидата на Кооперация „Шуменска заря”, ЕИК 127001483, от П. Г. Й., в качеството му на новоизбран председател на кооперацията е подадено заявление образец А7 вх.№ 20140514151745 за вписване на промени в обстоятелства по партидата на кооперацията – промяна в член от състава на УС и заличаване на стария и вписване на нов председател на кооперацията. Решения за заявените за вписване промени са взети на общо събрание на кооперацията от 12.05.2014г. По заявлението е постановен отказ от длъжностното лице по регистрация от 15.05.2014г. След жалба по реда на чл.25 от ЗТР с решение на ШОС № 77 от 23.06.2014г. по търг.дело № 281/14г. отказът на длъжностното лице е отменен и на АВ е указано да впише заличаване на досегашния председател Й.М.Й. като председател на кооперацията и член на УС и да впише П. Г. Й. като председател и член на УС на кооперацията. АВ е изпълнила дадените и от съда указания и на 24.06.2014г. е вписала под № 20140624100148 заявените със заявление вх.№ 20140514151745 промени в обстоятелства – промени в УС и в председателя на кооперацията.

По партидата на Кооперация „Шуменска заря”, ЕИК 127001483, от П. Г. Й., в качеството му на новоизбран председател на кооперацията е подадено заявление образец А7 вх.№ 20140611155211 за вписване на промени в обстоятелства по партидата на кооперацията – промени в състава на УС и заличаване на стария и вписване на нов председател на кооперацията. Решения за заявените за вписване промени са взети на общи събрания на кооперацията от 12.05.2014г. и от 06.06.2014г. С определение № 252 от 17.06.2014г. на ШОС по ч.търг.дело № 336/14г. е постановено спиране на регистърното производство по заявени за вписване със заявление А7, вх.№ 20140611155211 промени в обстоятелства, по решения, приети на общи събрания, проведени на 12.05.2014г. и 06.06.2014г. до приключване на споровете по отмяна на тези решения, отразен в търговския регистър на 17.06.2014г..

При така установената безспорна между страните фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Всяко подадено до Агенцията заявление за вписване слага началото на отделно и самостоятелно регистърно производство. Съобразно нормата на чл.19 ал.2 от ЗТР, заявлението се разглежда незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването му. Този срок е предоставен, за да се даде гласност на исканото вписване и съответно засегнатите лица да могат да осъществят защитата си, едно от проявленията на които е и законовата възможност да се поиска спиране на вписването по реда на чл.19 ал.5 от ЗТР вр. чл.536 от ГПК.

Гореизложеното обуславя няколко извода. На първо място не е предвидена възможност съдът да постанови спиране на регистърно производство по заявление, което все още не е постъпило в ТР, т.к. подобно регистърно производство не съществува в правния мир и искането по чл.19 ал.5 ЗТР вр. чл.536 ГПК би било без предмет. На следващо място искането с правно основание чл.19 ал.5 от ЗТР във връзка с чл.536 от ГПК е винаги допустимо, когато касае конкретно заявление, чието спиране до този момент изобщо не е било предмет на съдебна преценка. На трето място, постановеното спиране по реда на чл.536 от ГПК се отнася винаги до конкретно заявление и действието му не може да бъде разпростряно върху предходни  или последващи заявления, дори да има идентитет между заявените за вписване с двете заявления обстоятелства. В този смисъл е и нормата на чл.19 ал.5 предл.второ от ЗТР, задължаваща АВ незабавно да разгледа по реда на постъпването им всички заявление, постъпили преди заявлението, производството по което е спряно.

Въззивният съд намира, че в настоящия случай пред АВ – търговски регистър има подадени две отделни заявления, които поставят начало на две отделни и самостоятелни регистърни производства. Атакуваните с иска вписвания са заявени със заявление вх.№ 20140514151745. Вписването на промените е извършено на 24.06.2014г. Към този момент по реда на чл.536 от ГПК от съда няма постановено спиране на регистърното производство по това заявление вх.№ 20140514151745. Към тази дата е постановено спиране от съда по друго регистърно производство – това по заявление вх.№ 20140611155211.

В решение № 109 от 15.07.2015г. по търг.дело № 258/14г., на ВКС, І т.о., постановено по реда на чл.290 от ГПК и представляващо задължителна съдебна практика е прието, че вписването на подлежащи на вписване обстоятелства, извършено от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията - Търговския регистър, направено след постановено от съда спиране на вписването по реда на чл.536 от ГПК, е нищожно по смисъла на чл.29 от ЗТР. За да приеме това, касационният съд е посочил, че спирането на производството по регистрацията въз основа на акт на съда на основание чл.536 от ГПК представлява забрана за длъжностното лице по регистрацията да извършва вписвания по партидата на дружество до отпадане на основанието, въз основа на което е постановено спирането. Вписванията в периода от спирането до отпадане на основанието за спиране са извършени извън правомощията на длъжностното лице по регистрацията, поради което са нищожни.

С оглед посоченото по-горе, че всяко подадено до Агенцията по вписване заявление за вписване слага началото на отделно и самостоятелно регистърно производство, в случая не е налице спиране на регистърното производство по заявление вх.№ 20140514151745, не е налице забрана за длъжностното лице да впише заявените с него промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация, съобразно дадените от съда указания в решението по реда на чл.25 от ЗТР, поради което вписването им не е нищожно.

Предвид на така изложеното, предявеният иск по чл.29 от ЗТР за установяване на нищожност на вписването от 25.06.2014г. на промени в обстоятелства по заявление вх.№  20140514151745 като направено след постановено от съда спиране по реда на чл.536 от ГПК е неоснователен и следва да бъде отхвърлен. Обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен.

На основание чл.78 ал.3 от ГПК и направеното искане в полза на въззиваемата страна следва да бъдат присъдени направените по делото разноски - пред въззивна инстанция разноски в размер на сумата 540лв., представляваща държавна такса и адвокатско възнаграждение, съобразно представен по въззивното дело списък за разноски, и сумата 500лв., представляваща заплатено адвокатско възнаграждение пред първа инстанция.

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 50 от 26.04.2016г. на Шуменски ОС по търг.дело № 705/15г. и вместо него ПОСТАНОВЯВАВА:

ОТХВЪРЛЯ иска на Й.М.Й. *** срещу Кооперация „Шуменска заря” със седалище гр.Шумен, с правно основание чл.29 от ЗТР, с който да се приеме за установено в отношенията между страните, че извършеното на 24.06.2014г. вписване в търговския регистър при Агенция по вписванията под рег.№ 20140624100148 по партидата на кооперацията по заявление рег.№ 20140514151745, на промени в обстоятелства – заличаване на Й.М.Й. като председател на кооперацията и член на УС и вписване на П. Г. Й. като председател и член на УК, е нищожно, като вписано при постановено от съда спиране на вписването по реда на чл.536 от ГПК.

ОСЪЖДА Й.М.Й. ***, ЕГН **********, да заплати на Кооперация „Шуменска заря” със седалище гр.Шумен, ЕИК 127001483, сумата 500лв. /петстотин лева/, представляваща направени разноски пред първа инстанция и сумата 540лв. /петстотин и четиридесет лева/, представляваща направени разноски пред въззивна инстанция.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС при условията на чл.280 ал.1 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: