ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   489                                               10.08.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  10-и август                                                            Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ  АРАКЕЛЯН

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 415 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от Й. Василена С. , против определение № 1814/13.06.2017год., постановено по т.д.№ 2473/2011год. на ВОС, с което е оставено без разглеждане искането на жалбоподателката, обективирано в молба вх. № 15066/26.05.2017 г., уточнена с молба вх. № 15888/02.06.2017 г. да бъде платено на молителката по одобрена частична сметка от 2013 г. като съдът нареди на Синдика да извърши плащането:  С което е оставено без разглеждане искането на жалбоподателката, обективирано в молба вх. № 15066/26.05.2017 г., уточнена с молба вх. № 15888/02.06.2017 г. за отмяна отказа на Синдика да извърши плащане: С което е оставено без уважение искането на жалбоподателката, обективирано в молба вх. № 15066/26.05.2017 г., уточнена с молба вх. № 15888/02.06.2017 г. за освобождаване на Синдика. Излагат се доводи за неправилност на обжалваното определение поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения. Моли съда да постанови определение, с което отмени определението на Окръжен съд Варна и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

 Предмет на обжалване е акт на окръжен съд в производство по несъстоятелност.

Производството по постановяване на обжалвания акт е по молба вх. № 15066/26.05.2017 г., уточнена с молба вх. № 15888/02.06.2017 г. от Й.В.С. до синдика на „Холидей Мениджмънт“ООД /в н./,  с която са отправени искания: - да бъде платено на молителката по одобрена частична сметка от 2013 г. като съдът нареди на Синдика да извърши плащането, в условията на евентуалност – обжалва отказа на Синдика да извърши плащането и отправя искане за отстраняване на Синдика.

Излага се в молбите, че с Постановление за възлагане № 1/08.02.2016 г., по т.д. № 1385/2013 г. на ВОС, ТО, молителката е придобила приетото в производството по несъстоятелност на „Холидей Мениджмънт“ООД /в н./ вземане на кредитора „Фърстлайн Канстръкшън БГ“ ЕООД (н). Твърди, че след като по настоящото дело е налице частична сметка за разпределение № 2, одобрена с Определение № 1968/16.05.2013 г., като под № 16 в която за вземането на кредитора „Фърстлайн Канстършън БГ“ ЕООД (н) е предвидена за изплащане сумата 41264.44 лв., то тази сума следва да бъде изплатена на нея, ведно със законна лихва от 2013 г. до настоящият момент, което Синдикът отказвал да стори.

Синдикът е оспорил исканията като неоснователни, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:

Относно главното искане на молителката:- Съдът да нареди на Синдика да извърши плащане молителката по одобрената частична сметка за разпределение от 2013год.:. Същото е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, поради следните съображения: ., Съобразно разпоредбата на чл.729 ал.4 ТЗ, одобрената сметка за разпределение се изпълнява от синдика.  Следователно, тъй като изпълнението на одобрена частична сметка за разпределение е изцяло в правомощията на Синдика, съдът няма правомощия да му разпорежда, нито да дава разрешение за изплащане са суми по одобрената сметка за разпределение.

 Следва да се отбележи, че и разгледана по същество, молбата на жалбоподателката за заплащане на сумата се явява неоснователна, поради следното:

Не е спорно, съобразно изразените в процеса  становища и приети доказателства, че действително в производство по несъстоятелност на „Холидей Мениджмънт“ ООД е прието вземането на кредитора „Фърстлайн Канстръшън БГ“ ЕООД (н), възлизащо общо на 579125.53 лв. и същото е включено в списъка с приети вземания. Безспорно е и че с Определение № 1968/16.05.2013 г. е одобрена Частична сметка № 2, според която под № 16 за вземането на „Фърстлайн Канстръшън БГ“ ЕООД (н) е предвидена за изплащане сумата 41264.44 лв. Видно от Отчета на Синдика за месец април 2015год., депозиран по делото на 27.05.2015 г., Копие от който се прилага по делото, В Раздел ІІ-ри Приходи и разходи В производството по несъстоятелност на „Холидей Мениджмънт“ООД /в н./ , е вписано изплащане на сумата 41264.44 лв., в полза на кредитора „Фърстлайн Канстръшън “ ЕООД (н), по първа частична сметка за разпределение. След справка с т.д. № 1385/2013 г., на ВОС, ТО, настоящият състав установи, че сумата е постъпила по сметка на несъстоятелността на „Фърстлайн Канстръкшън БГ“ ЕООД (н) и отразена в отчета на Синдика също за м. април 2015 г. Горното обстоятелство се установява и от молба вх.№ 13658/04.05.2015год. по т.д. № 1385/2013год.,  на синдика С.М. /копие от която се прилага по селото/, от която се установява, че на 14.04.2015год. в особената сметка на синдика на „Фърстлайн Кънстръкшън БГ“ ЕООД /в н/, е постъпила сумата 41 264,44лв., съгласно Първа частична сметка за разпределение на  „Холидей Мениджмънт“ООД/н/. Следователно, на посочената дата, съгласно влязлата в сила Първа частична сметка за разпределение на „Холидей Мениджмънт“ООД, на кредитора „Фърстлайн Кънстръкшън БГ“ЕООД/н/ е била изплатена отредената сума по сметката в размер на 41 264,44лв. След като сумата е изплатена, съгласно сметката за частично разпределение, не може втори път да се търси плащане от длъжника „Холидей Мениджмънт“ООД. В подкрепа на този извод е и обстоятелството, че сумата е платена на 14.04.2015год., а ищцата е придобира вземането си на 08.02.2016год. –следователно изминал е значинелен период от време след извършеното плащане, поради което и правилно сумата е преведена на кредитора към момента на плащането „Фърстлайн Кънстръкшън БГ“ЕООД /в н./. За това и въпреки че жалбоподателката е всъпила в правата на кредитора „Фърстлайн Кънстръкшън“ ЕООД, същата няма право да претендира заплащане на сумата 41 264,44лв., понеже и самият кредитор към момента на цесията е нямал това право, поради извършеното вече и прието от него плащане.

Относно изразеното становище в молбата, същата да се  счита и като жалба на молителката, срещу отказа на синдика да изплати сумата: Същата се явява недопустима, предвид липсата на правомощия на съда в тази насока. 

И тук следва да се има в предвид разпоредбата на чл.729 ал.4 ТЗ, според която одобрената сметка за разпределение се изпълнява от синдика и съдът няма правомощия да му разпорежда, нито да дава разрешение за изплащане на суми по одобрената сметка за разпределение. Следва да се отбележи също, че в производсвото по несъстоятелност, съдът упражнява контрол върху действията на синдика само в определени случаи-арг. Чл.663 ал.1 ТЗ. А относно сметката за разпределение-съдът няма никакви оперативни функции по нея. По изготвената от синдика сметка за разпределение, последното правомощие на съда, е посочено в чл.729 ал.1 ТЗ, изразяващо се в одобряване на същата, след съответните корекции. След влизане на одобрената сметка в сила, същата се изпълнява от синдика-чл.729 ал.4 ТЗ, разбира се с одобрението на съда.

Предвид изложеното, жалбата на молителката срещу отказа на синдика да изплати сумата се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Относно искането за освобождаване на Синдика: Съобразно изложеното по-горе, отказа на Синдика да изплати сумата не представлява нарушение, респективно, не са налице предпоставките на чл.657 ал.2 ТЗ за освобождаване на същия. Предвид изложеното, искането е неоснователно и следва да се остави без уважение.

По изложените съображения, обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1814 от 13.06.2017 год. постановено  по т.д. № 2473/2011 год. на Варненски окръжен съд, с което е: - оставено без разглеждане искането на Й.В.С., обективирано в молба вх. № 15066/26.05.2017 г., уточнена с молба вх. № 15888/02.06.2017 г. да бъде платено на молителката  по одобрена частична сметка от 2013 г. като съдът нареди на Синдика да извърши плащането: -е оставено без разглеждане искането намолителката, за отмяна отказа на Синдика да извърши плащане и е оставено без уважение искането на молителката, за освобождаване на Синдика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.