П Р О Т О К О Л

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА                    ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

на 14 февруари                                               2017 година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН    

                                                              ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА  

                                                                                   МАГДАЛЕНА НЕДЕВА         

секретар Е.Т.

сложи за разглеждане докладваното от Председателя на Втори състав  търговско дело № 416 по описа за 2016 година.  

На основание чл.150 ГПК, заседанието се провежда с осъществяване на звукозапис.   За това обстоятелство участниците в процеса са уведомени.

 

След спазване разпоредбата на чл.142 ал.1 ГПК, на именното повикване в 15:10 часа се явиха:

Въззивникът „Садко“ ЕООД, гр.Варна, ЕИК 148113806, редовно уведомен от  предходно съдебно заседание на 23.11.2016 г. чрез адв.Л.П., представлява се от адв.П., редовно упълномощен и приет от съда от преди.

Въззиваемата страна Л.Б. – гражданин на Р. Германия, редовно уведомена от предходно съдебно заседание на 23.11.2016 г. чрез адв.П.Т., представлява се от адв.Т., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Вещото лице Е.А.А., редовно призован на 06.12.2016 г., явява се лично.

Адв.П.: Да се даде ход на делото. 

Адв.Т.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните,  не намира процесуални    пречки  по  хода  на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът пристъпи към изслушване заключението на вещото лице и снема самоличността му: Е.А.А. - 57 год., български гражданин, неосъждан, без родство и дела със страните по спора, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 НК, обещава да даде обективно и вярно заключение. 

В.л.А.:- Поддържам представената експертиза.

 

Адв.П.: При изследване на документа от Вас, отстранявани ли са механично тонер частици.

Вещото лице: Механично не са отстранявани. Подписът няма пресечни точки с печатния текст, поради което не са отстранявани тонер частици. Има само разпрашаване на тонер частици, но не и натрупване на маса за да се види кое е отгоре и кое е отдолу, така, че единствено е работено върху наслагване на тонер частици върху химикалната паста  и върху самия бял лист.

Адв.П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Адв.Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът, с оглед изслушаната днес СГЕ намира, че същата следва да се приеме и приложи към доказателствата по делото, като на вещото лице се изплати възнаграждение от внесения по делото депозит, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствата по делото поддържаното в днешното съдебно заседание заключение на съдебно – почерковата експертиза.

Да се изплати на вещото лице окончателно възнаграждение, в размер на внесения по делото депозит.

 

Съдът докладва постъпила молба с вх.№ 829/10.02.2017 г. от Л.Б., гражданка на Р. Германия, със съдебен адрес ***, офис 27, въззиваема в настоящото производство, с което заявява, че на осн. чл.233 от ГПК в качеството си на ищец прави отказ от предявения иск. Отказва се изцяло от спорното право и моли да бъде обезсилено обжалваното първоинстанционно решение. В същата молба е визуализирано изричното изявление на упълномощителя, че оттегля пълномощията дадени по делото, включително и на адв.К.Т. и на адв.П.Т..

 

Адв.Т.: Миналата седмица се чухме с нашата доверителка и тя под никаква форма не е изразила такава воля. Едва в днешно съдебно заседание научихме, че е депозирано такова заявление. Моята процесуална позиция е, че подписът положен под молбата не принадлежи на моята доверителка, респ. съдържанието на молбата не отговаря на нейната воля. Моля, да ни бъде предоставен срок,  в който чрез нотариална декларация, с нотариална заверка на подписите да се установи каква е действителната нейна воля.

Адв.П.: С оглед депозираната по делото молба, са налице основания за прекратяване на настоящото производство и обезсилване на първоинстанционното решение.

Адв.Т.: Оспорвам подписите и ще искам СГЕ. Разполагам с оригинални нейни подписи и оригинален неин почерк, считам, че така положения подпис и почерк не принадлежи на моята доверителка. Предоставям на съда за виждане документи с оригинален подпис на Л.Б.. Разполагаме и с актуален телефон, за да се извърши справка ако е необходимо.

 

Съдът прекъсва разглеждането на делото и предоставя възможност на адв.Т., да проведе разговор по телефона с доверителката си Л.Б., която да изрази становище по подадената молба с вх.№ 829/10.02.2017 г..

 

Адв.Т.: Проведохме разговор с доверителката ми, която заяви, че  действително такава е нейната воля, но не ни е запознала – случило се е нещо извънредно в рамките на миналата седмица до сега. Извинявам се на съда, не бяхме запознати с нейната позиция и беше изненадващо за нас.

Адв.П.: С оглед на потвърденото в настоящия момент процесуално становище на въззиваемата страна, аз моля да постановите определение по силата на което, с оглед направения отказ от иска да обезсилите първоинстанционното решение. Претендирам разноски за настоящата инстанция - платената държавна такса и депозита за вещо лице в размер на 200 лева. За първата  инстанция претендирам разноски по списъка, който съм представил по чл.80 ГПК пред Окръжен съд – Варна.

 

Съдът връща на адв.Т. представените документи в оригинал пълномощно и декларация, подписани от Л.Б..

 

Съдебният състав, с оглед наличното към в.т.д.№ 416 по описа на Апелативен съд – Варна за 2016 г. становище от въззиваемата Л.Б., входирано с № 829 от 10.02.2017 г., направено на осн. чл.233 ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОБЕЗСИЛВА постановеното по т.д.№ 1303 по описа на Окръжен съд – Варна за 2012 г. първоинстанционно решение № 120 от 16.02.2016 г. в обжалваната част.

  ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 416/2016 г. на Апелативен съд – Варна.

  Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок, считано от днес от страните, с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

Разглеждането на делото приключи в 15:30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                             2.

 

                                                                                            

                      

              СЕКРЕТАР: