О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                                   гр. Варна,       .07.2014 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение в закрито заседание

на  горепосочената дата в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

        ЧЛЕНОВЕ: В* П*

Р* С*

 

Като разгледа докладваното от съдия М. Х* ч. в. т. д. № 417/2014 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 717з, ал. 3 ТЗ.

Образувано е по частна жалба на Р* Т* И** 88“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/ чрез адв. М*, срещу постановление № 3 от 06.06.2014г., постановено по т.д. № 242/2010 год. по описа на ОС – Добрич, с което на осн. чл. 717з ТЗ е възложен недвижим имот от масата на несъстоятелността на Р* Т* И** 88“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/ на ЕФРОН ООД – гр. Добрич.

След проверка редовност на жалбата съдът установи, че ОС – Добрич не е извършил размяна на книжата по см. на чл. 263, ал. 1 ГПК досежно участвалия в търга и обявен за купувач Е* ООД – гр. Добрич, поради което делото следва да се върне за изпращане на преписи от частната жалба на същия.

Отделно от това, предвид непълното съдържание на първоинстанционното дело, от което е изпратен само том втори, съдът не може да установи надлежното упълномощаване на процесуалния представител на жалбоподателя.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 417/2014 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС - Добрич, за изпращане на преписи от частната въззивна жалба, подадена от Р*Т* И** 88“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/ чрез адв. М* на Е* ООД – гр. Добрич за отговор, както и за служебно прилагане на пълномощно на адв. Маринова, в случай, че такова е представено и приложено по делото, като в противен случай администриращия частната жалба съд да предприеме необходимите за това действия.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната въззивна жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                                  2.