ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  517                                                25.07.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  25-и юли                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П* Х*

Като разгледа докладваното от Р.С* ч.в. търговско    дело № 419

по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба от „А* Б*-11”ЕООД /в н./гр.Варна, представлявано от Д* Е*, чрез процесуален представител, против определение № 2222/05.06.20014год., постановено по  т.д. № 471/2014год. на ВОС, с което по молба на „ОББ”АД  е разрешено на основание чл.638 ал.3 ТЗ производството по изп.д. № 20137390400469 на ЧСИ № 739, изпълнението по което е насочено срещу единствения актив на несъстоятелния длъжник да продължи.

Излагат се доводи за неправилност на обжалваното определение поради незаконосъобразност, основните от които са: Нормата на чл.638 ал.1 ТЗ, според която при откриване на производство по несъстоятелност, се спират изпълнителните производства срещу имущество, включено в масата на несъстоятелността е императивна и с нея се цели запазване на имуществото на длъжника. Оспорва се качеството на «ОББ»АД като кредитор, тъй като същата  не е кредитор на жалбоподателя, дружеството длъжник няма договори и търговски отношения с «ОББ»АД, а последната няма изпълнителен титул срещу длъжника.  Изпълнителния лист срещу прехвърлителя «С* Д*»ООД е обезсилен. Сочи се също, че не са налице предпоставките на чл.638 ал. 3 ТЗ, а именно да съществува опасност от увреждане интересите на обезпечения кредитор.

С писмен отговор О* Б* Б* АД, чрез процесуален представител, счита частната жалба за неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Обжалваното определение е постановено по молба на «ОББ»АД гр.София, с която, на основание чл.638 ал.3 ТЗ е отправено исканеза разрешаване продължаване на производството по изп.д. № 20137390400469 на ЧСИ № 739, изпълнението на което е насочено срещу актив-недвижим имот на длъжника „А* Б*-11” ЕООД /в н./. В молбата се твърди, че молителят е обезпечен кредиторна основание учредена ипотека върху придобития от несъстоятелния длъжник имот. Изпълнителното дело е образувано по молба на обезпечения кредитор, преди подаване на молбата за несъстоятелност на дружеството. Излага още, че по изпълнителното дело е предявено разпределение, което е влязло в сила, а с влязло в сила постановление за възлагане  от 13.01.2014год., на молителя е възложен поземления имот и построената върху него сграда, в която се намира и имота, собственост на  „А* Б* -11”ЕООД. В молбата излага още, че при непродължаване на действията на изпълнителното дело и липсата на средства за покриване на разноските в производството по несъстоятелност, е налице реална опасност от увреждане интересетие на молителя, изразяваща се в отлагане, или липсата на удовлетворение, и то при положение, че имотът е възложен на Банката, която е внесла всички разноски по изпълнението.

За да постанови обжалваното определение, съдът е изложил съображения, че предвид стадия на който се намира изпълнителното производство, спирането на същото безспорно ще увреди интересите на банката  кредитор.

При преценката относно законосъобразността на обжалваното определение, съдът съобрази следното:

В производството по чл.638 ал.3 ТЗ съдът по несъстоятелността няма отношение и не изследва правата на взискателя в образуваното индивидуално изпълнително производство. Ако изпълнителният титул е бил обезсилен съобразно правилата на заповедното производство, то изпълнението по начало би подлежало на прекратяване, а за продължаващо изпълнение при липса на основание съдебният изпълнител би отговарял за настъпилите вреди. Ако след провеждане на изпълнението се окаже, че взискателят няма права, се издава обратен изпълнителен лист.

Освен това, установява се,  че имотът е ипотекиран в полза на банката, преди длъжникът да придобие права върху него, поради което тя се явява обезпечен кредитор по смисъла на чл.638 ал.3 ТЗ. Налице е и опасност от увреждане на интересите на кредитора, ако изпълнителното производство остане спряно въз основа на решението за откриване на производство по несъстоятелност, поради следното: Производството по несъстоятелност е спряно на основание чл.632 ал.1 ТЗ, поради липса на първоначални разноски, поради което  към настоящия момент няма възможност за осребряване на имуществото в производството по несъстоятелност, респективно за приложение на нормата на чл.717н ТЗ и удовлетворяване на ипотекарния кредитор. От друга страна в изпълнителното производство принудителните действия са осъществени, както се посочи, налице е влязло в сила постановление за възлагане на процесния имот. Икономически необосновано, при положение че изпълнителното производство е приключило, същото да остане спряно, т.к. ако се премине към осребряване по реда на ТЗ, вече сторените от кредитора разноски във връзка с индивидуалното изпълнение, включително тези за охрана на имота, ще формират значителна имуществена вреда. Тази вреда ще се формира и от значителното отлагане във времето, евентуално ако се премине към осребряване по реда на ТЗ, тъй като поради липсата  на средства за разноски, производството по несъстоятелност на основание чл.632 ал.1 ТЗ е спряно  и няма основание да се счита, че същото ще бъде възобновено в срока по чл.632 ал.2 ТЗ.

Предвид иззложеното, въззивният съд намира, че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2222/05.06.2014 г., постановено по т.д. /н/ № 470/2014 г. по описа на ВОС.

Определението е окончателно, на основание чл.613а ал.3 ТЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                        2.