Р Е Ш Е Н И Е

№  284/ 11.11.2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 07.10.2015 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ         

ЧЛЕНОВЕ:   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

           ДАРИНА МАРКОВА 

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 419 по описа за  2015 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по чл.258 ГПК.

С решение № 28 от 17.03.2015год. постановено по т.д.№ 111/2014год., Силистренски окръжен съд е: Приел за установено, че вписаното обстоятелство в Tърговския регистър с номер № 20140507173843 от 07.05.2014г. по партидата на "СИЛИСТРА ЛЕНД" ООД, ЕИК 202212872, с правоприемник „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД, ЕИК 203215533, за освобождаване на управителя Х.М.Я.Т., е несъществуващо: Постановил е на основание чл.30 от ЗТР да се извърши служебно заличаване на вписаното несъществуващо обстоятелство:        Постановил е  да се извърши служебно вписване на Х. М.Я.Т., холандски гражданин, с постоянен адрес:***-2, представляван от Адвокатско дружество „Т.И. и М. Т.”, като управител и представител на „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД, ЕИК 203215533, в поле 10 „Представители" на Раздел „Общ статус" по партидата на "СИЛИСТРА ЛЕНД" ООД, ЕИК 202212872, Силистра, с правоприемник „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД,  ЕИК 203215533, с.Лозен, Област София, Община Столична: Осъдил е „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД, ЕИК 203215533 /като правоприемник на "СИЛИСТРА ЛЕНД" ООД, ЕИК 202212872/,  да заплати на Х.М.Я.Т.,  сумата от 1500 лева, представляващи направените от него разноски.

Срещу постановеното решение е постъпила въззивна жалба от адв. Х.Т. и адв.Виолета Вангелова- пълномощници на „Силистра ленд”АД.  Считат решението за недопустимо, поради липса на правен интерес от водене на иска: евентуално като неправилно- поради   допуснати процесуални нарушения и като постановено в противоречие с материалния закон, по изложени съображения. С жалбата се иска решението да бъде обезсилено и производството по делото прекратено, евентуално  отмяна и постановяване на ново, с което искът да бъде отхвърлен.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуални представители.

Въззиваемата страна, чрез писмено становище, счита жалбата за неоснователна.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваното решение: 

Предявени са искове  с правно основание чл.29 ЗТР вр.чл.30 ЗТР вр. чл.124 ал.1 ГПК вр.чл.365 т.3 ГПК.

Съдебното производство е образувано по искова молба от Х.М.Я.Т., холандски гражданин, с постоянен адрес:***-2, действащ чрез процесуални представители, срещу „СИЛИСТРА ЛЕНД” ООД, ЕИК 202212872, гр.Силистра представлявано от управителите Х.М.Я.Т. и А.Г.П., с правно основание чл.29 от ЗТР, във връзка с чл.30 от ЗТР и чл.124 ГПК, във връзка с чл.365, т.3  ГПК. Ищецът желае съдът да се произнесе с решение, с което да признае за установено по отношение на „СИЛИСТРА ЛЕНД” ООД, ЕИК 202212872, Силистра, че вписаните обстоятелства по партидата на ответното дружество от 07.05.2014г, относно представителство на същото, съобразно взети решения на Общо събраните на съдружниците на 15.04.2014г са несъществуващи, или при условията на евентуалност да бъде признато за установено, че вписване в Търговския регистър под №20140507173843 от 07.05.2014г на горепосочените обстоятелства е недопустимо по смисъла на чл.29, ал.1 ТЗ. Искът е обоснован от следните обстоятелства: 

Не е спазена процедурата по провеждане на ОСС на ответното дружество, респективно това събрание е нелигитимно и не може да се счита, че на него са взети каквито и да  било решения:

Липсващо /невзето/ решение на орган на дружеството относно освобождаването на ищеца като управител на „Силистра Ленд”ООД.  Това е така, понеже заличаването на ищеца като управител е извършено въз основа на приложения в заявление А4 протокол от 15.04.2015год. на ОС на съдружниците в „Силистра Ленд”ООД, от протокола се установява, че решението за освобождаване на ищеца е взето еднолично от съдружника „Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД, представлявано от А. Г. П.. Следователно, решението за освобождаване на управителя е бил взето  без да е налице изискуемото се мнозинство повече от ½ от капитала, според чл.15 ДД вр.чл.137 ал.3 изр.3 ТЗ.  От това обстоятелство следва да се направи извод, че не може да съществува решението за освобождаване на управителя, тъй като последното е взето без наличието на изискуемото мнозинство от повече от ½ от капитала.         

С писмени отговори и уточняваща молба /стр.201/  ответната страна – „СИЛИСТРА ЛЕНД” ООД /преобразувано в процеса на „Силистра Ленд”АД, изразява становище за недопустимост, евентуално за неоснователност на иска по изложени съображения.

В съдебно заседание искът се поддържа чрез процесуални представители, като са направени следните уточенния: В исковата и в допълнителната искови молби са наведени твърдения, че искът се установява на несъществуващо обстоятелство посм. На чл.29 ЗТР, в евентуалност се твърди, че искът се основава и на недопустимост на извършеното вписване. Според съдържанието на т.5 от допълнителната искова молба, вписване  под №20140507173843 от 07.05.2014г е недопустимо вписване по смисъла на чл.29, ал.1 ТЗ, защото адв.Вангелова в качеството си на заявител по чл.15 ал.1 т.4 от ЗТР, е била упълномощена само от единия управител-А. П., при положение, че съгласно чл.10 ал.1 от ДД, дружеството е можело да бъде представлявано само заедно от двамата управители. Предвид изложеното, същата не е имала право да подава заявление за вписване.

Съдът, след преценка на всички изложени от страните становища и събраните по делото доказателства, приема за установено следното: Не се спори, а това се установява и от Търговския регистър че: на 25.04.2014г. управителят на “СИЛИСТРА ЛЕНД” ООД - А.Г. П. е подал в ТР, чрез упълномощен от него адвокат, заявление А4 с № 20140425114125, с което е заявил за вписване обстоятелства по партидата на ответното дружество. Към заявлението с приложен протокол с дата 15.04.2014г, удостоверяващ провело се Общо събрание на съдружниците на ответното дружество на което са приети следните решения: за изключване на „ЮРЪПИАН ТРЕЙДИНГ ГЛОБАЛ /ЕТГ/“СА като съдружник в “СИЛИСТРА ЛЕНД” ООД, за преразпределяне на дружествените дялове на ищеца в полза на другия съдружник - „ГЛОБАЛ БРОКЕРИДЖ СЪРВИСИЗ“ ЛТД,  за изготвяне на счетоводен баланс към 30.04.2014г,  за приемане на нов учредителен акт и за освобождаване на управителя Х.М.Я.Т..  Истинността на протокола от проведеното на 15.04.2014г.,  Общо събрание не се оспорва от ищеца.

        Решението за освобождаване на управителя Х.М.Я.Т. е вписано в Търговския регистър на 07.05.2014г, под номер 20140507173843.

        Относно основния иск- установяване, че вписаното обстоятелство за освобождаване на управителя Х.М.Я.Т. в Tърговския регистър с номер № 20140507173843 от 07.05.2014г по партидата на "СИЛИСТРА ЛЕНД" ООД, ЕИК 202212872, с правоприемник на „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД, ЕИК 203215533 е несъществуващо.

Ищецът желае съдът да се произнесе с решение, с което да признае за установено по отношение на „СИЛИСТРА ЛЕНД” ООД, ЕИК 202212872, Силистра, че вписаните обстоятелства по партидата на ответното дружество от 07.05.2014г, относно представителството на същото, съобразно взети решения на Общо събраните на съдружниците на 15.04.2014г са несъществуващи. Искът е обоснован от следните обстоятелства, по които съдът следва да се произнесе, при проверката основателността на иска:   Липсващо /невзето/ решение на орган на дружеството относно освобождаването на ищеца като управител на „Силистра Ленд”ООД.  Това е така според ищеца, понеже заличаването на ищеца като управител е извършено въз основа на приложения в заявление А4 протокол от 15.04.2015год. на ОС на съдружниците в „Силистра Ленд”ООД.  От протокола се установява, че решението за освобождаване на ищеца е взето еднолично от съдружника „Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД, представлявано от А. Г. П.. Основанието на иска за обявяване на несъществуващо решението на ОС на „Силистра ленд”ООД от 15.04.2014год. за освобождаване на ищеца като управител е, че съдружникът „Юръпиън трейдинг Глобал” не е гласувал, въпреки че вписването на изключването е станало след вписването на освобождаването на управителя. Следователно, според ищеца, решението за освобождаване на управителя е било взето без да е налице изискуемото се мнозинство от повече от ½ от капитала, според чл.15 ДД вр.чл.137 ал.3 изр.3 ТЗ.  От това обстоятелство се прави извод, че не може да съществува решението за освобождаване на управителя, тъй като последното е взето без наличието на изискуемото мнозинство от повече от ½ от капитала.         

Относно искът, който се основава на посочено основание, от което се правят доводи, че вписаното обстоятелство на заличаване на ищеца като управител на „Силистра Ленд”ООД е несъществуващо обстоятелство:

Липсващо /невзето/ решение на орган на дружеството относно освобождаването на ищеца като управител на „Силистра Ленд”ООД.  Това е така, понеже заличаването на ищеца като управител е извършено въз основа на приложения в заявление А4 протокол от 15.04.2015год. на ОС на съдружниците в „Силистра Ленд”ООД, от който  се установява, че решението за освобождаванена ищеца е било взето  без да е налице изискуемото се мнозинство повече от ½ от капитала, според чл.15 ДД вр.чл.137 ал.3 изр.3 ТЗ, поради негласуването на съдружника „Юръпиан Трейдинг Глобал”.

Следва да се отбележи, че с оглед на гореизложеното,  посочените  основания на главния иск се основават на нарушения на разпоредби на закона, или на дружествения договор, относно провеждането на ОСС, респективно и относно взетите решения -изрично се сочи в исковата молба, че посочените нарушения водят до липсата на решение на ОС, относно освобождаването на ищеца като управител. 

Следва да се отбележи, че съгласно ТР № 1 от 06.12.2002год. по т.д. № 1/2002год. на ОСГК ВКС, решенията на ОС, които противоречат на учредителния акт, или на повелителни разпоредби на ТЗ не са нищожни.  Когато са опорачени процедурата по свикване на ОС, реда и кворума за приемане на решения, или противоречат на императивни разпоредби на учредителния акт и закона, те са незаконосъобразни, т.е. отменяеми, но не и нищожни.  Отмяната им може да бъде поискана по реда и в сроковете по чл.74 ТЗ.

Предвид изложеното, дори и да бъде споделено изразеното становище от ищеца в исковата, допълнителната искова молба и в съдебно заседание, относно допуснатите нарушения при провеждане на ОСС на 15.04.2014год., респективно при нземането на процесното решение за освобождаване на ищеца като управител, съобразно цитираните задължителни указания в  ТР № 1/2002год., тези пороци са неотносими към настоящия иск. Това е така, понеже по изложените съображения, твърдяните нарушения не водят до извод, че взетото решение относно освобождаване на управителя Х.Т. е несъществуващо. Както се посочи, редът за отмяна на незаконосъобразните решения на ОСС е предвидения в чл.74 ТЗ. За уточнение, следва да се отбележи, че според ТР №1/2002год., нищожно е  липсващото /невзето/ решение на ОС, което обаче е отразено като  съществуващо в протокола на ОС, или в протоколнагта книга на дружеството, а също така, ако е вписано в ТР. 

         Не е спорно, че събранието на 15.04.2014год. е проведено, страните са участвали, процесното решение е взето –по т.6 от дневния ред. Това обстоятелство изрично се сочи, в исковата молба, в допълнителната искова молба, както и в отговорите на ответното дружество.

         Предвид изложеното, предявеният главен иск за обявяване за несъществуващо решението на ОС на „Силистра ленд”ООД от 15.04.2014год., с посочено основание, че на проведеното ОСС съдружникът „Юръпиън трейдинг глобал” /ЕТГ/ не е гласувал, въпреки че вписването на изключването е станало след вписването  на освобождаването на управителя, се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен. Обжалваното решение  е неправилно и следва да се отмени.

Предвид направения извод, съдът на основание чл.271 ал.2 ГПК, следва да се произнесе по предявения в евентуалност иск, чрез който се иска съдът да признае за устанвовено, че вписването  в ТР под № 20140507173843 от 07.05 2014год. е недопустимо, по см. на чл.29 ал.1 ТЗ:                                                 

Твърди се в исковата молба, че не е спазена процедурата по провеждане на ОСС на ответното дружество, респективно това събрание е нелигитимно и не може да се счита, че на него са взети каквито и да  било решения.

  Излага се, че на заседанието не са представени документи, установяващи, че А. П. е прокурист, или служител на „Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД, а съгласно чл.9 ал.3 от ДД, съдружниците, които са търговски дружества вместо техните законни представители, могат да бъдат представлявани от прокуристи, или служители, снабдени с писмено пълномощно.  От това се прави извод, че А. П. не е разполагал с представителна власт да участва,  гласува и взема решения от името на  „Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД на проведеното заседание от 15.04.2014год. Това нарушение прави недопустимо провеждането на събранието, тъй като не е налице, валидно представителство на съдружника  „Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД, , което от своя страна води последицата, че вписването  в ТР под № 20140507173843 от 07.05 2014год. е недопустимо.

         Относно посоченото основание-липса на представителна власт на представляващия съдружника „:Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД: Посоченото твърдение не може да бъде споделено.  Оспорването на представителната власт се прави за първи път с исковата молба. А. П. като пълномощник на съдружника „:Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД е отправил и на 03.04.2014год. съдружниците са получили покана за провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Силистра Ленд”ООД. Видно от представения Протокол от ОС на съдружниците на дружеството, проведено на 15.04.2014год., съдружникът  „:Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД е представлявано от законния си пълномощник А.Г. П.. Протоколът е подписан от представителите на съдружниците, като не е отразено оспорване на неговите пълномощия да представлява дружеството като съдружник в „Силистра Ленд”ООД. Ищецът също е участвал като пълномощник на съдружника „Юръпиан Трейдинг Глобал”ЕТГ лично, като  е присъствала и адв. Т.И..  Освен това, видно от представения дружествен договор от 15.08.2013год. на „Силистра Ленд”ООД, съдружникът „:Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД е представляван от пълномощникът си А.Г. П.. Освен това, към представените от АВп заверени копия на документите, приложени към заявлението за вписване, е представено пълномощно от  „:Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД /стр.177/, чрез което упълномощава и назначава А.Г. П. за действителен и законен пълномощник за периода 01.01.2014год.-31.12.2014год. с неограничени пълномощия. С изрично пълномощно от 14.04.2014год.  А. П. е упълномощен да представлява дружеството при провеждане на ОС на съдружниците  в „Силистра ленд”ООД, което ще се проведе на 15.04.14год. при посочения дневен ред /стр.73/. Действията относно проведеното събрание са изрично потвърдени с писмо за потвърждение на извършените действия от пълномощника /стр.75/. В допълнение следва да се отбележи, че са представени доказателства, че А. П. е едноличен собственик на капитала на „:Глобал Брокеридж Сървисиз”ЛТД, обстоятелство, което не е спорно между страните, поради което в това си качетво, същият има право да извършва всички действия от името на дружесгвото.

 Следователно, не се установява твърдяното основание за действие без представителна власт, респективно твърдението, че не е спазена процедурата за провеждане на събранието, което да е довело до нелигитимност на същото, обстоятелство, от което се правят доводи  че на него не са взети каквито и да било решения.

Относно въведеното с допълнителната искова молба основание за недопустимост на вписването по см. на чл.29 ЗТР, понеже адв. В.Вангелова, като заявител по чл.15 ал.1 т.4 ЗТР, е била упълномощена само от единия управител-А. П., което е в противоречие с чл.10 от ДД:  Това становище за недопустимост на вписването не може да бъде споделено.  Според разпоредбата на чл.15 ал.6 ЗТР, при промяна в органите или представителството, заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител. След като на проведеното на 15.04.2014год. новоизбраният орган е управителят А. П., той се явява легитимиран да упълномощи адв. В.Вангелова да заяви извършените промени. Предвид изложеното, не е допуснато твърдяното нарушение на дружествения договор на дружеството.

Предявеният евентуален иск с посочените основания се явява неоснователен и следва да се остави без уважение. Поради несъвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде отменено изцяло, а предявените искове-отхвърлени като неоснователни.

Съобразно изхода на спора, въззиваемата страна дължи следните разноски пред двете инстанции: Пред СОС ответното дружество е представило доказателство за извършени разноски за адвокатски хонорар в размер на 2000лв., като насрещната страна е направила възражение за прекомерност. Понеже ищецът е поискал и съдът му е присъдил 1 500лв., натоящият съдъбен състав счита, че направеният разход за адвокатски хонорар следва да бъде редуциран до направеният от ищеца размер от 1 500лв. На основание чл.78 ал.3 от ГПК въззиваемите следва да заплатят на въззивната страна и сумата  от  40лв.-направени разноски за държавна такса за въззивното производство.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд                                                       

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 28 от 17.03.2015 г. постановено по т.д.№ 111/2014  г. по описа на Силисренски  окръжен съд с което е: Приел за установено, че вписаното обстоятелство в Tърговския регистър с номер № 20140507173843 от 07.05.2014г. по партидата на "СИЛИСТРА ЛЕНД" ООД, ЕИК 202212872, с правоприемник „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД, ЕИК 203215533, за освобождаване на управителя Х.М.Я.Т., е несъществуващо: Постановил е на основание чл.30 от ЗТР да се извърши служебно заличаване на вписаното несъществуващо обстоятелство:        Постановил е  да се извърши служебно вписване на Х. М.Я.Т., холандски гражданин, с постоянен адрес:***-2, представляван от Адвокатско дружество „Т.И. и М. Т.”, като управител и представител на „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД, ЕИК 203215533, в поле 10 „Представители" на Раздел „Общ статус" по партидата на "СИЛИСТРА ЛЕНД" ООД, ЕИК 202212872, Силистра, с правоприемник „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД,  ЕИК 203215533, с.Лозен, Област София, Община Столична: Осъдил е „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД, ЕИК 203215533 /като правоприемник на "СИЛИСТРА ЛЕНД" ООД, ЕИК 202212872/,  да заплати на Х.М.Я.Т.,  сумата от 1500 лева, представляващи направените от него разноски И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ исковете на Х.М.Я.Т., холандски гражданин, с постоянен адрес:***-2, действащ чрез процесуални представители, срещу „СИЛИСТРА ЛЕНД” ООД, ЕИК 202212872, гр.Силистра представлявано от управителите Х.М.Я.Т. и А.Г. П., за:

На основание чл.29 вр.чл.30 ЗТР, вр. с чл.124 ал.1 ГПК, Да се признае за установено, че вписаното обстоятелство в Tърговския регистър с номер № 20140507173843 от 07.05.2014г. по партидата на "СИЛИСТРА ЛЕНД" ООД, ЕИК 202212872, с правоприемник „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД, ЕИК 203215533, за освобождаване на управителя Х.М.Я.Т., е несъществуващо:   В  евентуалност, съдът да признае за установено, че вписването  в ТР под № 20140507173843 от 07.05 2014год. е недопустимо, по см. на чл.29 ал.1 ТЗ, като  неоснователни.                                          

ОСЪЖДА Х.М.Я.Т., холандски гражданин, с постоянен,  адрес: Холандия, гр.Амстердам, ул.”Вилемспарквек” № 98-2, действащ чрез процесуални представители да заплати на „СИЛИСТРА ЛЕНД" АД, ЕИК 203215533 /като правоприемник на "СИЛИСТРА ЛЕНД" ООД, ЕИК 202212872/ сумата от 1540лв. разноски за двете инстанции.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен  срок от съобщението.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

                                     2.