О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

472

 

гр.Варна, 23.07. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесети юли, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                         ЖЕНЯ Д.

Като разгледа докладваното от съдия Ж. Д. в.ч.т.д.№ 419 по описа на ВАпС за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от В. П* Д. и Д.С.Д. против определение No-180/07.06.2018 година по в.ч.т.д. 67/2018 година по описа на Шуменски окръжен съд.

Частните жалбоподатели твърдят в жалбата си, че определението е неправилно, тъй като цялостното претендирано задължение надхвърля сумата от 35 000 лева, поради което не е спазено ограничението на чл.410 ГПК. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.ч.т.д. 67/2018 година по описа на Шуменски окръжен съд е образувано по частни жалби срещу заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, издадена по ч.гр.д.682/2018 година. 

Производството по ч.гр.д.682 по описа за 2018 година на ШРС е образувано по заявление по чл.410 ГПК за издаване на заповед за изпълнение от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД срещу Д.С.Д. и В.П.Д. за заплащане солидарно на кредитора на сумата от 15963.45 лева –главница по договор за кредит, представляваща неплатени вноски за периода от 21.05.2017 година до 21.01.2019 година и сумата от 2180.58 лева  – възнаградителна лихва за периода от 21.05.2017 година до 18.10.2017 година, 1046.40 лева обезщетение за забава за периода 21.05.2017 година до 06.03.2018 година сумата от 433.81 лева разноски, ведно със законната лихва върху главницата от датата 06.03.2018 година до окончателното изплащане на задължението. Издадена е заповед 355/08.03.2018 година, с която заявлението е уважено и е разпоредено длъжниците да заплатят заявените суми, ведно с разноски.

На 26.03.2018 година длъжниците са подали възражение по чл.414  ГПК, като видно от представеното възражение са възразили, че не дължат сумите.

Видно от представените съобщения, връчени на 13.03.2018 година на длъжниците, възраженията са в срок и на кредитора е указано да предяви иск, което същият е сторил, като са представени доказателства за предявяването му в срок.

Предмет на производството пред Шуменски окръжен съд е частна жалба срещу издадената заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, която съгласно разпоредбата на чл.413, ал.1 ГПК не подлежи на обжалване. на обжалване от заявителя подлежи отхвърлянето на заявление по чл.410 ГПК.

Способът за защита на длъжниците срещу издадената заповед по чл.410 ГПК е по реда на възржението, което видно от доказателствата по делото същите са упражнили. Възраженията, касаещи допустимостта на иска са от компетентността на исковият съд, за което същият следи и служебно.

Производството се явява недопустимо и следва да бъде прекратено.

Поради съвпадане на крайните правни изводи на двете инстанции определението на Шуменски окръжен съд следва да бъде потвърдено.       

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение No-180/07.06.2018 година по в.ч.т.д. 67/2018 година по описа на Шуменски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: